Vijesti

Usvojena Strategija za reformu sektora pravde u BiH

9.9.2015

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmotrilo je i usvojilo Strategiju za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine.

Strateška vizija je efikasan, efektivan i koordiniran sistem pravde u BiH,  koji je odgovoran prema svim građanima i  potpuno usklađen sa standardima  EU i najboljom praksom, garantirajući vladavinu prava.

Strategija je izrađena zajedničkim radom ministarstava pravde BiH, entiteta  i  kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudne  komisije Brčko Distrikta, te predstavnika  udruženja sudija,  tužilaca, advokata,  notara, medijatora i  drugih nevladinih organizacija.

Dokumentom je identificirano pet najvažnijih reformskih oblasti, i to: pravosuđe, pristup pravdi, podrška ekonomskom razvoju, izvršenje krivičnih sankcija i pitanja u vezi s koordinacijom, rukovođenjem i odgovornošću sektora  pravde  u BiH.

Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da u koordinaciji sa Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom pravde Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH u roku od 90 dana izradi i Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog  usaglašenog Akcionog plana za implementaciju Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Akcionim planom bit će definiran sadržaj reformskih mjera i aktivnosti iz Strategije, te realni vremenski rokovi za njihovu realizaciju.

Ministarstvo pravde BiH, također je  zaduženo da Vijeću ministara BiH redovno podnosi cjelovite informacije o svim preuzetim i realiziranim aktivnostima na izradi Akcionog plana, te da osigura da svi stavovi koje predstavnici Ministarstva pravde BiH, odnosno Vijeća ministara BiH, budu iznosili prilikom izrade Akcionog plana i u okviru Strukturalnog dijaloga između BiH i EU budu prethodno u potpunosti usaglašeni na nivou Vijeća ministara BiH.