Vijesti

OKRUGLI STO O EFIKASNOM UPRAVLJANJU SUDSKIM POSTUPKOM U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA

12.12.2017

U organizaciji Ministarstva pravde BiH (Odsjeka za edukacije u krivičnim stvarima pred Sudom BiH), u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH (VSTV BiH), a sve u sklopu projekta Evropske unije: ''Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH'', na Jahorini je održan dvodnevni Okrugli stol pod nazivom: ''Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH''.

Učesnici Okruglog stola bili su advokati, tužioci i sudci koji rade na predmetima ratnih zločina, što je omogućilo sveobuhvatno razmatranje određenih pitanja iz ove oblasti, te analizu različitih praksi i problema s kojima se suočavaju u radu na ovim predmetima, a sve s ciljem ujednačavanja sudske prakse, te unapređenja pravne sigurnosti i jednakosti svih građana pred zakonom. Na dvodnevnom okruglom stolu obrađene su teme koje se odnose na predpretresni postupak i to objelodanjivanje dokaza, faza preispitivanja optužnice i pitanje statusne konferencije, te pitanje pripreme i rukovođenja glavnim pretresom.

U svom uvodnom obraćanju, Milana Popadić, pomoćnica ministra pravde BiH,  je izrazila nadu da će ovaj okrugli sto biti samo jedan u nizu održanih okruglih stolova na kojima će tužioci, advokati i sudije razgovarati o svim problemima koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Lejla Hrustanović, predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH je istakla da će Evropska unija kroz ovaj i druge projekte u saradnji s međunarodnim partnerima pružiti podršku pravosuđu u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, te nastaviti pratiti izmjene Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koje je potrebno izvršiti što prije.

Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH, je istakla da je jedna od ključnih pretpostavki za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina adekvatno razumijevanje svih faza sudskog postupka od strane svih učesnika u postupku, s posebnim naglaskom na pravovremeno objelodanjivanje dokaza, kvalitetu pripreme i izrade optužnog akta, te efikasno rukovođenje sudskim postupkom do donošenja konačne odluke, odnosno presude.


Na Okruglom stolu su usvojeni i sljedeći zaključci:


1.       Konstatira se da postoji različita praksa u primjeni određenog broja instituta propisanih zakonima o krivičnom postupku u BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina, a posebno u pogledu prava branioca da pregleda spise i dokumentaciju, te da je potrebno raditi na ujednačavanju prakse kroz panele koji se organizuju u okviru VSTV-a BiH, kao i kroz forume gdje će učestvovati sudije, tužioci i advokati.

2.       Konstatira se da je svrha statusne konferencije planiranje efikasnog toka glavnog pretresa te se sudovima preporučuje primjena ovog instituta u predmetima ratnih zločina, kako u prvostepenim tako i drugostepenim postupcima pred sudovima u BiH.

3.       Preporučuje se da sudovi o Prigovoru zakonitosti dokaza odlučuju za vrijeme trajanja dokaznog postupka strane koja izvodi dokaze, a najkasnije do kraja dokaznog postupka, a ne u odluci o glavnoj stvari, jer obzirom da odluka o ovom prigovoru može da utiče na dalji tok postupka.

4.       Konstatira se da se postavlja pitanje postojanja zakonskog osnova za izjavljivanje žalbe protiv presude donesene na osnovu sporazuma o priznanju krivnje zbog različitog tumačenja relevantne zakonske odredbe, kao i pitanje svrsishodnosti prakse izjavljivanja žalbe protiv ovih presuda evidentirane u posljednje vrijeme.

5.       Konstatira se da u određenim slučajevima na praktičnu primjenu zakona o krivičnom postupku, negativno utiče važeći sistem normiranja rada sudija i tužilaca na predmetima ratnih zločina.

6.       Potrebno je nastaviti sa organizacijom okruglih stolova na kojima će učestvovati sudije, tužioci i advokati koji rade na predmetima ratnih zločina, kako bi se relevantna pitanja mogla sagledati na sveobuhvatniji način.

 

Moderatori na ovom Okruglom stolu su bili: Vlado Adamović, advokat Advokatske komore FBiH, Miodrag Stojanović, advokat Advokatske komore RS, Davorin Jukić, sudac Suda BiH, Vesna Stanković – Ćosović, sutkinja Okružnog suda u Banja Luci, Munib Halilović, tužitelj Tužilaštva FBiH, Branko Mitrović, tužitelj Republičkog tužiteljstva Republike Srpske.