Vijesti

EFIKASNO UPRAVLJANJE SUDSKIM POSTUPKOM U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA

20.4.2018

Drugi okrugli stol pod nazivom ''Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina'', u organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (Odsjeka za edukacije u krivičnim stvarima pred Sudom BiH),  u saradnji sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), a u okviru projekta Evropske unije ''Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH'' održan je u hotelu ''Termag'' na Jahorini.

Cilj okruglog stola je bio da se iz različitih aspekata sagledaju neke od ključnih faza u sudskom postupku u predmetima ratnih zločina, kako bi se utvrdila najbolja rješenja koja bi omogućila efikasniji postupak u ovim predmetima, ujednačila praksa nadležnih sudova i tužiteljstava, što bi omogućilo podizanje pravne sigurnosti na veći nivo.

Učesnici okruglog stola bili su advokati, tužioci i suci koji rade na predmetima ratnih zločina što je omogućilo sveobuhvatno razmatranje pitanja iz ove oblasti, te analizu različitih sudskih praksi i problema sa kojima se susreću, a sve sa ciljem ujednačavanja sudske prakse i unaprjeđenja pravne sigurnosti i jednakosti svih građana pred zakonom. Ovaj događaj predstavlja nastavak okruglog stola održanog u decembru 2017., također u organizaciji Ministarstva pravde BiH i VSTV-a BiH, koji su učesnici ocijenili veoma uspješnim, te je naznačena potreba nastavka organiziranja ovakvih stručnih skupova.

Tokom dvodnevnog rada obrađene su teme koje su obuhvatale prava branioca da pregleda spise i dokumentaciju, preispitivanje i sudsko odlučivanje o optužnici, zakonitost dokaza, sporazum o priznanju krivnje i presuda na osnovu sporazuma .Također, obrađeno je i pitanje načina svjedočenja svjedoka sa mjerama zaštite  u predmetima ratnih zločina i postojeći problemi u praksi.

U svom uvodnom obraćanju, sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Željko Bogut je izrazio veliko zadovoljstvo što je organizovan drugi okrugli stol na kojemu sudjeluju advokati, tužioci i suci koji rade na predmetima ratnih zločina, te izrazio nadu da je ovime ustanovljena dobra praksa zajedničkih stručnih skupova na kojima će se razgovarati o svim problemima koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Uvodnim obraćanjem, član VSTV-a BiH Slavo Lakić je istakao zahvalnost VSTV-a BiH i cjelokupnog pravosuđa Bosne i Hercegovine na podršci koju Evropska unija pruža u realizovanju mjera i ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina. Gospodin Lakić je istakao da je jedna od ključnih pretpostavki za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina adekvatno razumijevanje faza kaznenog postupka od strane svih učesnika u postupku, sa posebnim naglaskom na važnost ujednačenosti prakse u primjeni procesnih instituta. 

Lejla Hrustanović, predstavnica Delegacije Evropske unije u BiH  je istakla da Evropska unija kroz ovaj i druge projekte u saradnji sa međunarodnim partnerima pruža podršku sudovima i tužiteljstvima u procesuiranju predmeta ratnih zločina što predstavlja jedan od najvećih problema pravosudnog sistema BiH. Hrustanović je naglasila da će Evropska unija nastaviti pratiti procesuiranje predmeta ratnih zločina i nakon usvajanja izmjena Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koje je potrebno što prije usvojiti kako bi podrška Evropske unije osigurana u okviru IPA 2013 paketa pomoći bila što adekvatnije i efikasnije iskorištena.

Izlagači na ovom Okruglom stolu su bili Munib Halilović, tužilacj Federalnog tužilaštva, a ujedno i moderator ovog događaja, Jasmina Begić, sudinica Vrhovnog suda FBiH, Davorin Jukić, sudac Suda BiH, Branko Mitrović, tužilac Republičkog tužilaštva RS-a, Vlado Adamović, advokat Advokatske  komore FBiH i Miodrag Stojanović, advokat Advokatske komore RS.

 

 

Na Okruglom stolu su usvojeni sljedeći zaključci:

  1. Konstatira se da je različita praksa u primjeni određenog broja instituta propisanih zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini u procesuiranju predmeta ratnih zločina, posljedica, između ostalog, nedovoljno preciznih zakonskih rješenja.
  2. Konstatira se da je potrebno izvršiti izmjene zakona o kaznenom postupku u BiH kojim će se predvidjeti obaveza tužitelja da na početku istrage donosi naredbu o provođenju istrage.
  3. Konstatira  se da je potrebno izvršiti izmjene odredbi koje regulišu pravo branioca da pregleda spise i dokumentaciju u zakonima o krivičnom postupku u BiH, kako bi se jasno i precizno odredila prava i obaveze stranaka u postupku u vezi pristupa dokazima relevantnim za krivični postupak.
  4. Konstatira se da postoji različita praksa sudova u postupanju prilikom odlučivanja o optužnici u predmetima ratnih zločina, te je istu potrebno unificirati.
  5. Preporučuje se da sudovi o prigovoru zakonitosti dokaza odlučuju za vrijeme trajanja dokaznog postupka strane koja izvodi dokaze, a najkasnije do kraja dokaznog postupka, a ne u odluci o glavnoj stvari, obzirom da odluka o ovom prigovoru može uticati na daljni tok postupka.
  6. Konstatira se da postoje različiti standardi u ocjeni zakonitosti dokaza između pravosuđa na razini BiH i razini entiteta te je potrebno u tom pogledu ujednačiti praksu, posebno iz razloga što jedan predmet ratnog zločina može, u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku BiH, biti procesuiran pred sudovima različitih razina pravosuđa.
  7. Konstatira  se da postoji različita praksa i tumačenje prava na žalbu protiv presude donesene na osnovu sporazuma o priznanju krivnje, te je potrebno izmjenama Zakona o krivičnom postupku u BiH preciznije urediti ovu oblast.
  8. Potrebno je nastaviti sa organizacijom okruglih stolova na kojima će učestvovati suci, tužioci i advokati koji rade na predmetima ratnih zločina, kako bi se relevantna pitanja mogla sagledati na sveobuhvatan način.

3 FOTO GALERIJA