Vijesti

Poziv organizacijama civilnog društva za sudjelovanje na edukaciju za korištenje web platform eKonsultacije i prezentaciju Etičkog kodeksa za OCD u BiH.

11.10.2019

Poziv organizacijama civilnog društva za sudjelovanje na edukaciju za korištenje web platform eKonsultacije i prezentaciju Etičkog kodeksa za OCD u BiH.

Ministarstvo pravde BiH i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i pozivaju na prezentaciju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva  upoznaju sa web aplikacijom https://ekonsultacije.gov.ba u cilju aktivnijeg korištenja i sudjelovanja u procesu kreiranja javnih politika. Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informisanje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja pravnih akata na nivou Vijeća ministara BIH. Zainteresirana javnost putem plaforme e-konsultacije može sudjelovati u procesu kreiranja i donošenja pravnih propisa i na taj način uticati na izradu javnih politika Vijeća ministara BiH. Provođenjem ovih radionica realizira se aktivnost iz Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

U drugom dijelu prezentacije, Centar za promociju civilnog društva će predstaviti Etički kodeks kao skup normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na poštivanje javnog interesa kao ambijenta u kojem djeluju OCD. Više detalja o načinu potpisivanja Etičkog kodeksa možete pronaći na pozivu http://civilnodrustvo.ba/cpcd/cpcd-novosti/cpcd-i-ministarstvo-pravde-bih-poziv-za-e-konsultacije-u-sarajevu/

Radionice će biti održane u slijedećim gradovima:

Mostar – u srijedu 16.10.2019. godine u prostorijama Američkog kutka, Španjolski trg, sa početkom u 10h. Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je 2 sata.

Zenica – u četvrtak 17.10.2019. godine u prostorijama ZE-DO kantona, zgrada RMK, sala 301, sa početkom u 10h. Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je 2 sata.

Sarajevo – u petak 18.10.2019. godine u zgradi Vijeća ministara BiH, Trg BiH, 17. sprat, sa početkom u 10h. Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je 2 sata.


Molimo da Vaše prijave dostavite na jelena.skokic@mpr.gov.ba najkasnije dan prije održavanja radionice.