Besplatna pravna pomoć

Kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći

13.5.2022

Besplatna pravna pomoć pruža se korisnicima besplatne pravne pomoći u postupcima u kojima se ostvaruju i štite njihova prava i na zakonu utemeljeni interesi.

Postupci u kojima se pruža besplatna pravna pomoć

- upravni postupak;

- upravni spor;

- parnični postupak;

- izvršni postupak;

- krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u kontekstu ostvarivanja imovinskopravnih zahtjeva pred sudom Bosne i Hercegovine

Zatim, u skladu s odredbama Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći korisnici besplatne pravne pomoći ostvaruju pravo i u postupcima po vanrednim pravnim lijekovima, postupcima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Evropskim sudom za ljudska prava, kao i u postupcima pred drugim međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije utvrđeno.

 

Oblici besplatne pravne pomoći

Pravo na opće informacije o pravima i obvezama i pomoć u popunjavanju obrazaca-zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sve osobe bez obzira na to ispunjavaju li uvjete propisane članom 15. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Oblici pomoći:

- pravni savjeti;

- pravna pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka;

- zastupanje pred tijelima uprave i upravnim organizacijama i institucijama Bosne i Hercegovine;

- zastupanje pred Sudom BiH;

- sastavljanje žalbi;

- pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija);

- sastavljanje podnesaka koji se dostavljaju međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.

 

Korisnici besplatne pravne pomoći

-državljanin Bosne i Hercegovine i druga fizička osoba koja ima boravište na teritoriju Bosne i Hercegovine;

-fizička osoba koja se nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine pod međunarodnom zaštitom u skladu s međunarodnim standardom, a osobito tražitelji azila, izbjeglice, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatridi, žrtve trgovine ljudima, u skladu s obvezama koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnim konvencijama;

-osoba čija su prava zaštičena odredbama Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Konvencije o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, Konvencije o građanskom i sudskom postupku i Konvencije o olakšanju pristupa sudovima.Uvjeti za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

Pravo na besplatnu pravnu pomoć na temelju statusa ostvaruje:

- osoba koja prima socijalnu pomoć;

-dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta;

-osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba;

- uživatelj mirovine koja je niža od prosječne plaće ostvarene na razini Bosne i Hercegovine;

-osoba koja je nezaposlena i nema drugih redovitih primanja i prihoda;

- žrtva nasilja u obitelji ili nasilja na temelju spola;

- tražitelj azila, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatrid i žrtva trgovine ljudima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i osoba lošeg imovinog stanja kada to utvrdi nadležno tijelo za pružanje besplatne pravne pomoći.