Civilno društvo

Civilno društvo

27.3.2012

U okviru zakonskih nadležnosti, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine sarađuje sa nevladinim sektorom i osigurava razvoj civilnog društva. Ovo je nova oblast u radu Ministarstva, uspostavljena zbog toga što su civilno društvo i razvoj NVO prepoznati kao važan element u javnom i budućem evropskom životu Bosne i Hercegovine.

Saradnja i razvoj civilnog društva

Uspostavljanjem novog Sektora za saradnju sa nevladinim organizacijama i razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine osigurava preduslove za usvajanje zakonodavstva i strategija povoljnijih za razvoj civilnog društva.

Razvoj civilnog društva, odnosno nevladinog, neprofitnog, volonterskog i drugih sektora, kojima je zajednička sloboda udruživanja i djelovanja za opšte dobro, ujedno je jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. U dokumentu EU „Strategija proširenja i ključni izazovi 2007.-2008.“ naglašava se da su „potrebni dalji napori u produbljivanju slobode udruživanja, uspostavljanju zakonskih okvira i javnim podsticajima za razvoj organizacija civilnog društva“.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u narednom periodu planira da razvije dugoročnu Strategiju za održivo civilno društvo te druge razvojne dokumente. Prioriteti nadležnog Sektora između ostalog su i: stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj civilnog društva, priprema i predlaganje različitih vidova saradnje između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara BiH, odnosno unapređenje rada postojećih organa, podsticanje učešća civilnog društva u procesu javnih konsultacija pri izradi pravnih propisa, sačinjavanje pratećih periodičnih analiza i izvještaja o saradnji i poštovanju zakonodavstva koje se odnosi na civilni sektor itd.

Ministarstvo će pružati podršku u obučavanju organizacija civilnog društva oko pristupanja fondovima EU, olakšavanju evropskog umrežavanja, jačanju kapaciteta malih organizacija, itd.

Projekti programiranja međunarodne pomoći

Šef Sektora za saradnju sa nevladinim organizacijama Sadeta Škaljić je vođa programa (Senior Programme Officer- SPO) Ministarstva pravde BiH za programiranje Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) 2008. godine, za civilno društvo. (kontakt)

Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-Accession Assistance –IPA)  je novi instrument koji Evropska unija (EU) primjenjuje sa ciljem racionalizacije, pojednostavljivanja procedura, unapređenja koherentnosti i koordinacije EU aktivnosti prema zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima. 

 U Bosni i Hercegovini se IPA sredstvima pristupa putem mreže nacionalnih vođa programa (SPO) pod vodstvom i nadzorom Nacionalnog IPA koordinatora odnosno Direkcije za Evropske integracije i Delegacije evropske komisije.

Apliciranje i izrada projektnih prijedloga

Kao dio mreže nacionalnih vođa programa (SPO-a), vođa programa Ministarstva pravde BiH (SPO) je spona između Nacionalnog IPA koordinatora i potencijalnih aplikanata.
SPO analizira potrebe zemlje i upoređuje ih sa dokumentima EU kao i strateškim dokumentima Ministarstva i kreira odgovarajuće projektne intervencije u skladu sa propisima i metodologijom EU.
SPO osigurava da potencijalni aplikanti budu upoznati sa prioritetnim oblastima intervencija, te ih upoznaje za koje vrste projektnih aktivnosti mogu da podnose projektne ideje: tehnička podrška, radovi, nabavke, Twinnings-i, itd.
SPO priprema projektne prijedloge, u za to predviđenom formatu (Project Synopsis) u skladu sa odobrenim vremenskih rokovima za proces programiranja IPA za narednu godinu.
Konačni odabir projektnih prijedloga na nivou države vrši Komitet za upravljanje programima, nakon čega se pripremaju konačne projektne ideje (Project Fiches). Konačne projektne ideje se podnose na konačno odobrenje IPA upravljačkom komitetu koji se sastoji od predstavnika Evropske komisije iz zemalja članica.