Civilno društvo

Informacija o dokumentu: "Civilno društvo i politika: Od izazova do mogućnosti"

27.3.2012

U cillju poboljšanja saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti, predstavnici organizacija civilnog društva zemalja zapadnog Balkana i Turske sačinili su strateški dokument „Civilno društvo i politika: Od izazova do mogućnosti''. Dokument je usvojen na konferenciji „Organizacije civilnog društva preispituju javnu upravu“ (Ljubljana, 16.-18. april 2009.) posvećenoj jačanju civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za ulazak u Evropsku uniju.

 „Civilno društvo i politika: Od izazova do mogućnosti'' je dokument kojim se zahtijeva uspostavljanje održivih i koordiniranih odnosa vlasti s akterima civilnog društva. Dokument određuje principe koje vlade moraju podržati u svojim odnosima s organizacijama civilnog društva: reforma javnog sektora, nezavisnost i autonomija civilnog društva, te sudjelovanje organizacija u radu vlasti i u praksi, a ne samo formalno.

Dokument ukratko izlaže niz konkretnih aktivnosti, „4S“, koje vlade moraju usvojiti:

  • Strategija za razvoj civilnog društva na svim nivoima vlasti;
  • Strukture za omogućavanje odnosa između organizacija civilnog društva i vlasti, uključujući i središte unutar vlade, i međusektoralne koalicije među organizacijama civilnog društva;
  • Samoodrživost organizacija civilnog društva koju mora osigurati vlada kao donator, kroz uspostavljanje mehanizama direktnog i indirektnog finansiranja, i
  • Standardi za otvorenu upravu koji se trebaju definirati da bi se omogućilo sudjelovanje ne samo organizacija civilnog društva, već i samih građana, u javnom životu. 

Dokument zahtijeva implementaciju predloženih aktivnosti na državnom nivou i  promovira ideju pokretanja vanrednog fonda u zemljama u regiji.

Sektor za civilno društvo u Ministarstvu pravde BiH nastojat će ispoštovati sve obaveze i preporuke iz ovog dokumenta, obzirom da su ove obaveze predviđene i kao nadležnosti sektora.

Predstavnici vlasti iz zemalja u regiji koji su prisustvovali konferenciji u Ljubljani, iskazali su jasnu političku volju za doprinos razvoju civilnog društva. U svrhu proširivanja dijaloga civilnog društva i vlasti i implementacije dokumenta ''Civilno društvo i politika: Od izazova do mogućnosti'' predložena je nova konferencija, u Turskoj 2010. godine