Organizacija i kontakti

Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva

28.1.2016

Adresa: Ulica Hamdije Ćemerlića br. 2 (zgrada Energoinvest)
Telefon: 033 721 - 600
Fax: 033 721 - 601 

Nadležnosti:
 • izrada svih razvojnih dokumenata nevladinog sektora u BiH;
 • izrada i priprema Strategije i Akcionog plana za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH;
 • unapređenje rada zajedničkih organa Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora, u svrhu efikasnijeg dogovoranja i procjenjivanja zajedničkih ciljeva;
 • priprema i predlaganje različitih vidova saradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH;
 • procjenjivanje novih politika razvoja nevladinog sektora;
 • omogućavanje i podsticanje učešća nevladinog sektora u procesima konsultacija u izradi  zakona i drugih propisa;
 • praćenje značaja aktivnosti nevladinog sektora i dobrovoljnog rada;
 • praćenje  saradnje nevladinog sektora sa nižim nivoima vlasti u BiH;
 • praćenje i sačinjavanje godišnjih pregleda  primjene sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH;
 • praćenje i sačinjavanje analiza o poštivanju primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na nevladin sektor, provođenju kodeksa ponašanja za nevladinin sektor te održavanju visokih standarda upravljanja;
 • priprema stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti Sektora, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti.

Kontakti 

Nedžad Salman,
pomoćnik ministra
broj telefona: 033 721 – 669
e-mail: nedzad.salman@mpr.gov.ba

 

Ljiljana Davidović, stručna savjetnica
broj telefona: 033 721 – 602
e-mail: ljiljana.davidovic@mpr.gov.ba

 

Goran Kučera, stručni savjetnik
broj telefona: 033 721 – 606
e-mail: goran.kucera@mpr.gov.ba

 

Vildan Hadžihasanović, viši stručni saradnik
broj telefona: 033 721 – 604
e-mail: vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba

 

Jelena Skokić, stručna saradnica
broj telefona: 033 721 – 600
e-mail: jelena.skokic@mpr.gov.ba

Organizacija i kontakti

Portparol Ministarstva