Hrvatska

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o međusobnom izvršenju sudskih odluka u kaznenim stvarima

23.3.2012

Član 1.

U Sporazumu između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, sklopljenom u Splitu, 26. februara/veljače 1996. godine (u daljem tekstu: Sporazum) naziv
Sporazum mijenja se i glasi:

«SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE
I REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNOJ POMOĆI
U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA»

Član 2.

Preambula Sporazuma mijenja se i glasi:
«Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska su se u želji;
unaprjeđenja pravnih odnosa među državama,
unaprjeđenja svoje saradnje na području pravosuđa i
olakšanja međusobnog pravnog prometa
sporazumjele sklopiti ovaj sporazum».

Član 3.

U članu 4. Sporazuma stav 1. mijenja se i glasi:
“Način saobraćanja”

Član 4.

1) Nadležni organi država ugovornica saobraćaju, postupajući po ovom Sporazumu, sa strane Bosne i Hercegovine putem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, a sa strane Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.»

* Sporazum je objavljen u "Službenom glasniku BiH", Međunarodni ugovori, br. 11/2005

Član 4.

U članu 32. Sporazuma stav 3. mijenja se i glasi:
“Prisutnost radnjama pravne pomoći

Član 32.

3) Za prisutnost predstavnika pravosudnih organa države moliteljice pri pružanju pravne pomoći u zamoljenoj državi, potrebn? je saglasnost zamoljene države. Saglasnost u Bosni i Hercegovini izdaje Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, a u Republici Hrvatskoj Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.»

Član 5

Tekst završne odredbe iz člana 38. stav 2. Sporazuma mijenja se i glasi:
«Sporazum je sastavljen u dva izvornika, svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.»

Član 6.

Poseban dodatak Sporazumu o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima stavlja se izvan snage.

Član 7.

Ovaj sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu trideseti dan od dana prijema posljednjeg od obavještenja kojim se države ugovornice pismeno, diplomatskim putem, međusobno izvještavaju o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom država ugovornica za stupanje ovog sporazuma na snagu.
Sastavljeno u Sarajevu dana, 17.06.2002. godine u dva izvornika, svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.