Hrvatska

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima*

23.3.2012

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O IZMJENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O MEĐUSOBNOM IZVRŠENJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA*

Član 1.

U Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, zaključenom u Splitu 26.februara 1996.godine (u daljem tekstu: Sporazum) naziv Sporazuma mijenja se i glasi:

«SPORAZUM
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE
O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA
U KRIVIČNIM STVARIMA»

Član 2.

Preambula Sporazuma mijenja se i glasi:
«Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, u želji unapređenja i razvijanja dalje saradnje u oblasti pravnog saobraćaja, cijeneći načela pravičnosti i socijalne rehabilitacije osuđenih lica, smatrajući da se ovi ciljevi u najvećoj mjeri mogu postići izvršenjem krivičnih sankcija u domicilnoj državi osuđenog lica, dogovorile su se zaključiti ovaj sporazum»

Član 3.

U članu 20. Sporazuma stav 1. mijenja se i glasi:

«Član 20.
Odredbe o postupku

Pisana korenspodencija prema ovom sporazumu obavljaće se između Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Diplomatski put ovim nije isključen».

* Sporazum se nalazi u postupku ratifikacije i u skladu sa članom 8. primjenjuje se na privremenim osnovama od dana potpisivanja.

Član 4.

Član 22. Sporazuma mijenja se i glasi:

«Član 22.

Prema ovom Sporazumu «jezik države moliteljice» podrazumijeva:
1. Za teritoriju Republike Hrvatske - hrvatski jezik».
2. Za teritoriju Bosne i Hercegovine - bosanski jezik, srpski jezik i hrvatski jezik

Član 5.

Član 28. Sporazuma mijenja se i glasi:

Član 28.

Prema ovom Sporazumu pod pojmom mjera koje imaju učinak lišenja slobode podrazumijeva se:
1. za teritoriju Republike Hrvatske bezbjednosne i vaspitne mjere propisane kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske koje predstavljaju lišenje slobode.
2. za teritorijiu Bosne i Hercegovine bezbjednosne i vaspitne mjere propisane krivič nim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine,
Ako je trajanje izvršenja ovih mjera neodređeno, pri ocjeni da li to trajanje iznosi najmanje šest mjeseci (član 2. stav 1. tačka 6.) uzeće se kao kriterij krajnji rok u kome se izrečena mjera mora ukinuti prema pravu države presuđenja.
Prema ovom sporazumu pod pojmom uslovna krivična sankcija podrazumijeva se:
1. na teritoriju Republike Hrvatske uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom propisane krivičnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.»
2. na teritoriju Bosne i Hercegovine uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom propisana krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine,

Član 6.

Tekst završne odredbe iza člana 29. Sporazuma mijenja se i glasi:

«Sporazum je sastavljen u dva izvornika, svaki na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, srpskom jeziku, i hrvatskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.»

Član 7.

Poseban dodatak Sporazumu o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima stavlja se van snage.

Član 8.

Ovaj sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu trideseti dan od dana prijema zadnjeg obavještenja kojim se države ugovornice pisano, diplomatskim putem, međusobno obavještavaju o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.
Sastavljeno u Sarajevu, dana 5.12.2003.godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom jeziku, srpskom jeziku i hrvatskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.