Hrvatska

Sporazum između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima*

23.3.2012

SPORAZUM IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA*

Vlada Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike
Hrvatske u želji za unapređenjem i razvijanjem daljnje saradnje u području pravnog
prometa, cijeneći načela pravičnosti i socijalne rehabilitacije osuđenih osoba, smatrajući da
se ovi ciljevi u najvećoj mjeri mogu postići izvršenjem krivičnih sankcija u domicilnoj
državi osuđene osobe, dogovorile su se da sklope ovaj sporazum.
 
PRVI DIO
Zajedničke odredbe
 
Član 1.
 
(1) Države ugovornice obavezuju se da će na molbu, u skladu sa uslovima utvrđenim
ovim sporazumom međusobno izvršavati sudske odluke u krivičnim stvarima koje je
donio sud jedne države ugovornice, protiv državljanina druge države ugovornice ili protiv
osobe koja na njezinoj teritoriji ima stalno prebivalište i to:
1. preuzimati nadzor nad osobama prema kojima je pravomoćno izrečena uslovna
krivična sankcija za vrijeme provjeravanja.
2. preuzimati izvršenja kazni zatvora i drugih mjera koje predstavljaju lišenje
slobode.
(2) Državljaninom države ugovornice smatra se osoba koja prema zakonima te države
ima njezino državljanstvo.
 
Član 2.
 
(1) Nadzor ili izvršenje prema odredbama ovog sporazuma preuzet će se, ako su
ispunjeni sljedeći uslovi:
1. ako je osuđena osoba državljanin države izvršenja ili tamo ima stalno prebivalište,
2. ako je sudska odluka pravosnažna,
3. ako se osuđena osoba s tim saglasi,
4. ako je djelo, na kojem se zasniva pravosnažna sudska odluka, krivično djelo
prema pravu obije države,
5. ako država presuđenja i država izvršenja pristaje na prijenos izvršenja ili
nadzora,
6. ako osuđena osoba u vrijeme podnošenja molbe ima još najmanje izdržati šest
mjeseci kazne ili mjere što uključuje i uslovnu sankciju.
 
* Sporazum je objavljen u "Službenom listu RBiH, - Međunarodni ugovori , br.1/96
(2) U posebnim slučajevima ugovorne strane mogu pristati na prijenos izvršenja i u
Sporazum je objavljen u "Službenom listu RBiH, - Medunarodni ugovori , br.1/96oda navedenog
u tački 6. stav 1. ovog člana.
(3) Ako osuđena osoba ne može dati pravovaljan pristanak na prijenos izvršenja ili
nadzora, pristanak zakonskog zastupnika treba pribaviti prema pravu one države na čijoj
teritoriji boravi osuđena osoba.
 
Član 3.
 
(1) Izvršenje ili nadzor neće se preuzeti:
1. Sporazum je objavljen u "Službenom listu RBiH, - Medunarodni ugovori ,
br.1/96ako bi izvršenje ili nadzor bili protivni osnovnim načelima pravnog sistema
države zvršenja,
2. ako država izvršenja smatra da je djelo na kojem se temelji pravosnažna sudska
odluka političke, vojne ili fiskalne prirode,
3. ako bi izvršenje ili nadzor bili protivni drugim obavezama koje je na međunarodnoj
razini prihvatila država izvršenja,
4. ako se u državi izvršenja već vodi kazneni postupak, povodom odnosnog djela
ili ga ona namjerava pokrenuti,
5. ako država izvršenja nije u mogućnosti izvršiti sankciju zbog zastare izvršenja,
6. ako se protiv osuđene osobe s obzirom na starost u vrijeme izvršenja djela ne
može voditi krivični postupak u državi izvršenja,
7. ako je osuđena osoba u zamoljenoj državi već pravosnažno osuđena za isto
djelo ili je oslobođena,
8. ako je sudska odluka donesena u odsutnosti osuđene osobe,
9. ako sudsku odluku nije donio redovni sud,
10.ako osuđena osoba uživa azil u državi izricanja presude.
(2) Zamoljena država treba, bez odgađanja izvijestiti državu moliteljicu o tome što
je preduzela povodom molbe.
(3) U slučaju odbijanja molbe za preuzimanje izvršenja ili nadzora, u cjelini ili djelomič
no, zamoljena država dužna je obrazložiti razlog ili razloge za odbijanje.
 
Član 4.
 
(1) Pomilovanje ili amnestiju mogu dati i država presuđenja i država izvršenja.
(2) Ako takve mjere preduzima država presuđenja o tome je dužna bez odgađanja
izvijestiti državu izvršenja.
Član 5.
 
Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanja osuđene osobe utvrđuje se dogovorom
između nadležnih tijela država ugovornica.
 
Član 6.
 
Vlastiti državljani ne predaju se u svrhu izvršenja ili nadzora.
 
DRUGI DIO
Nadzor
 
Član 7.
 
(1) Države ugovornice će na molbu, pod uslovima utvrđenim ovim sporazumom
međusobno nadzirati osobe kojima je sud u jednoj državi ugovornici pravosnažno izrekao
uslovnu krivičnu sankciju za vrijeme provjeravanja.
(2) Nadzor se provodi u onoj državi ugovornici čije je osuđenik državljanin ili u kojoj
ima stalno prebivalište.
 
Član 8.
 
(1) Nadzor se provodi isključivo u skladu s pravom države koja nadzire.
(2) Mjere nadzora izrečene u državi koja nadzire ne smiju ni u kom slučaju biti stro-
že, prema svojoj prirodi ili trajanju, od mjera izrečenih u državi presuđenja.
(3) Pri izricanju mjera potrebnih za nadzor, u državi koja nadzire, treba u što većoj
mjeri uvažavati mjere izrečene u državi presuđenja.
 
Član 9.
 
Za opoziv uslovne krivične sankcije isključivo je nadležna država presuđenja.
 
Član 10.
 
(1) Na osnovu molbe, kojoj treba priložiti isprave navedene u članu 23. ovog sporazuma,
zamoljena država dužna je bez odgađanja izvijestiti državu moliteljicu, da li će udovoljiti
molbi.
(2) Država koja nadzire treba izvijestiti državu presuđenja o uslovima i mjerama
nadzora, o svim okolnostima koje bi mogle dovesti do opoziva uslovne krivične sankcije,
kao i o proteku vremena nadzora.
 
Član 11.
 
(1) Država presuđenja dužna je bez odgađanja izvijestiti državu koja nadzire o pomilovanju,
amnestiji ili opozivu uslovne krivične sankcije.
(2) Ako država presuđenja opozove uslovnu krivičnu sankciju ona, putem molbe
upućene državi koja je nadzirala, može zatražiti preuzimanje izvršenja kazne.
 
Član 12.
 
(1) Ako je nadzor preuzet, daljnje izvršenje u državi presuđenja privremeno se
obustavlja.
(2) Pravo države presuđenja na izvršenje konačno prestaje ako u toku preuzetog nadzora
nije nastala ni jedna od okolnosti koja prema pravu države presuđenja izaziva opoziv
uslovne krivične sankcije.
 
 
TREĆI DIO
Izvršenje
 
Član 13.
 
(1) Ako je osoba koja je državljanin jedne od država ugovornica ili osoba koja na
njezinom teritoriju ima stalno prebivalište, pravosnažno osuđena za krivično djelo u drugoj
državi ugovornici na kaznu zatvora ili joj je izrečena sigurnosna mjera, svaka država ugovornica
može zahtijevati da se izvršenje kazne zatvora ili sigurnosne mjere provede u onoj
državi ugovornici čiji je osuđenik državljanin ili u kojoj ima stalno prebivalište.
(2) Ovaj sporazum ne isključuje pravo osuđene osobe, njezinog zakonskog zastupnika,
supružnika, srodnika u pravnoj liniji, brata, sestre na podnošenje molbe za prijenos izvrš
enja sudu koji je donio odluku, ili nadležnom tijelu kako države izricanja presude tako
i države čiji je osuđeni državljanin ili u kojoj ima stalno prebivalište.
(3) Nadležno tijelo države presuđenja poučit će osuđenog, što je moguće prije, o moguć
nosti izdržavanja kazne sigurnosne mjere u državi čiji je državljanin ili na čijoj teritoriji
ima stalno prebivalište.
 
Član 14.
 
(1) Ako se preuzme izvršenje, sudovi države izvršenja uzimajući u obzir kaznu zatvora
ili sigurnosnu mjeru izrečenu u državi presuđenja, određuju kaznu zatvora ili sigurnosnu
mjeru koju treba izvršiti prema svojem pravu.
(2) Izvršenjem u drugoj državi ugovornici osuđena osoba ne smije ni u kojem slu-
čaju biti dovedena u teži položaj nego što bi ga imala u državi presuđenja.
(3) Vrijeme provedeno u zatvoru u državi presuđenja uračunat će se potpuno u kaznu
zatvora ili sigurnosnu mjeru, koju treba izdržati u državi izvršenja.
 
Član 15.
 
Izvršenje se provodi isključivo prema pravu države izvršenja.
 
Član 16.
 
(1) Država izvršenja vezana je za utvrđene činjenice na kojima se temelji sudska
odluka.
(2) Za ukidanje ili izmjenu sudske odluke na kojoj se temelji molba za preuzimanje
izvršenja isključivo je nadležna država presuđenja o čemu je dužna odmah izvijestiti državu
izvršenja.
 
Član 17.
 
(1) Ako se presuda temelji na više djela, izvršenje se može zahtijevati samo za dio
kazne koji otpada na pojedina od tih djela.
(2) Država presuđenja utvrđuje dio kazne za koji se preuzima izvršenje.
(3) Ako država presuđenja u prikladnom roku ne postupi u skladu sa stavom 2. ovog
člana, država izvršenja će odlučiti prema svom pravu i odrediti dio kazne koji treba izvršiti.
 
Član 18.
 
(1) Preuzimanjem izvršenja privremeno prestaje daljnje izvršenje u državi presuđenja.
Ako se osuđena osoba nalazi u zatvoru u državi presuđenja, zatvor može trajati dok se
ona ne preda državi izvršenja.
(2) Pravo države presuđenja na izvršenje konačno prestaje kada je osuđena osoba
potpuno izdržala kaznu zatvora ili sigurnosnu mjeru u državi izvršenja ili joj je ona kona-
čno oproštena.
(3) Država presuđenja ponovno stiče pravo na izvršenje ako osuđena osoba izbjegne
izvršenje u državi izvršenja. Država izvršenja o postajanju tih okolnosti dužna je izvijestiti
državu presuđenja.
 
Član 19.
 
(1) Osuđena osoba ne može biti, bez saglasnosti države presuđenja, krivično gonjena,
suđena, podvrgnuta nekom drugom ograničavanju slobode ili izručena trećoj državi,
zbog nekog drugog krivičnog djela učinjenog prije prijenosa izvršenja, a ne onog zbog kojeg
je prijenos izvršenja odobren.
(2) Saglasnost države presuđenja iz stava 1. ovog člana nije potrebna:
1. ako osuđena osoba ne napusti teritorij države izvršenja u roku od 45 dana od dana
otpustva sa izdržavanja. U ovaj rok ne uračunava se vrijeme za koje osuđena
osoba, nezavisno od svoje volje, nije mogla napustiti teritoriju države izvršenja,
2. ako je osuđena osoba napustila teritoriju države izvršenja, kojoj je u tom cilju
predana, pa se ponovno dobrovoljno vratila na njen teritorij.
 
ČETVRTI DIO
Odredbe o postupku
 
Član 20.
 
(1) Pismena korespondencija prema ovom sporazumu obavljat će se između Ministarstva
pravde i opće uprave Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine
i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Diplomatski put ovim nije isključen.
(2) U hitnim slučajevima molbe i priopćenja, prema ovom sporazumu mogu se dostavljati
preko međunarodne organizacije kaznene policije - INTERPOL- a.
 
Član 21.
 
(1) Molbe i potrebne isprave koje se podnose prema odredbama ovog sporazuma
sastavljaju se u pismenoj formi na jeziku države moliteljice. Prijevodi na jezik zamoljene
države ne prilažu se.
(2) Legalizacija isprava iz stava 1. ovog člana nije potrebna.
 
Član 22.
 
Prema ovom sporazumu “jezik države moliteljice” podrazumijeva:
1. za teritoriju Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, a za teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine - bosanski i hrvatski jezik.
2. za teritoriju Republike Hrvatske - hrvatski jezik.
 
Član 23.
 
(1) Ako država presuđenja podnosi molbu, prema ovom sporazumu, molbi treba priložiti:
1. primjerak ili ovjereni prijepis sudske odluke s potvrdom pravomoćnosti i prema
potrebi o izvršnosti,
2. prijepis primijenjenih zakonskih odredbi,
3. podatke o osuđenoj osobi, o njezinom državljanstvu, o njezinom mjestu stalnog
prebivališta,
4. prema potrebi potvrdu o vremenu provedenom na izvršavanju kazne koje treba
uračunati,
5. zapisnik o izjavi osuđene osobe iz koje se vidi njezina saglasnost za prijenos
izvršenja ili nadzor,
6. ostale dokumente koji mogu biti od značaja za ocjenu molbe.
(2) Ako država izvršenja podnosi molbu, prema ovom sporazumu, molbi treba priložiti:
1. prijepis zakonskih odredbi koje treba primijeniti,
2. podatke o osuđenoj osobi, o njezinom državljanstvu, stalnom prebivalištu,
3. ostale isprave koje mogu biti od značaja za ocjenu molbe,
4. ako se osuđeni već nalazi u državi izvršenja, treba priložiti i zapisnik iz kojeg
se vidi njegova saglasnost za prijenos izvršenja.
(3) U slučaju molbe iz stava 2. ovog člana država presuđenja dostavlja istovremeno
sa odobrenjem molbe primjerak ili prijepis sudske odluke na kojoj se nalazi potvrda pravosnaž
nosti, a po potrebi i izvršnosti, prijepis primijenjenih zakonskih odredbi i po potrebi
potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne koje treba uračunati.
 
Član 24.
 
(1) Ako zamoljena država smatra da podaci i isprave koji su joj dostavljeni nisu dovoljni,
zatražit će dopunu u primjerenom roku, koji se na obrazloženu molbu može produžiti.
(2) U nedostatku dopune o molbi za prijenos izvršenja odlučivat će se na temelju
postojećih podataka i dokumentacije.
 
Član 25.
 
(1) Troškove nastale u vezi sa predajom osuđene osobe radi izvršenja krivične sankcije,
snosi država izvršenja, osim troškova nastalih na teritoriji države presuđenja o čemu
će se dogovoriti tijela nadležna za predaju i preuzimanje osuđene osobe.
(2) Država koja moli predaju osuđene osobe vazdušnim putem snosit će troškove
koji su nastali tom predajom.
 
Član 26.
 
Država izvršenja izvijestit će državu presuđenja o izvršenju krivične sankcije i to:
1. kad se krivična sankcija izvrši,
2. kad osuđena osoba izbjegne izvršenje,
3. kad država presuđenja zatraži poseban izvještaj.
 
Član 27.
 
Ovaj sporazum će se primjenjivati i na sudske odluke donesene prije njegovog stupanja
na pravnu snagu.
 
Član 28.
 
(1) Prema ovom sporazumu pod pojmom mjera koje imaju učinak lišenja slobode
podrazumijeva se:
1. za teritoriju Bosne i Hercegovine sigurnosne i vaspitne mjere propisane krivič
nim zakonodavstvom Republike i Federacije Bosne i Hercegovine.
2. za teritoriju Republike Hrvatske sigurnosne i vaspitne mjere propisane krivi-
čnim zakonodavstvom Republike Hrvatske koje predstavljaju lišenje slobode,
(2) Ako je trajanje izvršenja ovih mjera neodređeno, pri ocjeni da li to trajanje iznosi
najmanje šest mjeseci (čl.2.st.1) uzet će se kao kriterij, rok u kome se izrečena mjera mora
ukinuti prema pravu države presuđenja.
(3) Prema ovom sporazumu pod pojmom uslovna krivična sankcija podrazumijeva se:
1. za teritorij Bosne i Hercegovine uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
propisane krivičnim zakonodavstvom Republike i Federacije Bosne i Hercegovine.
2. za teritorij Republike Hrvatske uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim
nadzorom propisane krivičnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.
 
PETI DIO
Završne odredbe
 
Član 29.
 
(1) Ovaj sporazum stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim
putem ugovornih stranaka o ispunjenju uslova koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom
za stupanje na snagu ovog sporazuma, a privremeno će se primjenjivati od dana
potpisivanja.
(2) Ovaj sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica
može ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.
(3) Ovaj sporazum će se i nakon otkaza primjenjivati na izvršenje krivičnih sankcija
prema osobama koje su predane na temelju odredbi ovog sporazuma.
Sporazum je sastavljen u tri izvorna primjerka, na bosanskom i hrvatskom jeziku,
pri čemu su sva tri primjerka jednako vjerodostojna.
U Splitu dana 26. februara 1996. godine.
 
POSEBAN DODATAK
SPORAZUMU O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU
SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA
 
Tačka 1.
 
Stranke ugovornice saglasne su da se ovaj sporazum privremeno odnosi samo na teritoriju
Federacije BiH, dok će se posebnim sporazumom urediti pitanje i njegove primjene
na srpski entitet u BiH.
U Splitu, 26. februara 1996.