Makedonija

Ugovor između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

23.3.2012

U G O V O R
IZMEĐU REPUBLIKE MAKEDONIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA
U KRIVIČNIM STVARIMA
 
Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: države ugovornice),
u želji da unaprijede odnose uzajamnog povjerenja i saradnje u oblasti pravnog prometa
u krivičnim stvarima,
uzimajući u obzir da bi izvršenje krivičnih sankcija u državi čiji su državljani osu-
đena lica doprinijelo efikasnijoj i potpunijoj resocijalizaciji izvršilaca krivičnih djela i polazeć
i od načela humanosti,
dogovorile su se da zaključe ovaj ugovor.
 
PRVO POGLAVLJE
 
O p ć e o d r e d b e
 
Član 1.
 
(1) Države ugovornice obavezuju se da će, na osnovu zamolnice, u skladu sa uvjetima
propisanim ovim ugovorom, uzajamno izvršavati pravnosnažne sudske odluke u krivi-
čnim stvarima koje donese sud jedne države ugovornice protiv državljana druge države
ugovornice ili protiv lica koja na njenoj teritoriji imaju prebivalište, tako što će:
1) vršiti zaštitni nadzor (u daljem tekstu: nadzor) nad licima kojima je izrečena
uvjetna krivična sankcija u toku vremena provjeravanja;
2) izvršavati kazne zatvora i druge mjere koje podrazumijevaju lišavanje slobode.
(2) Državljaninom države ugovornice smatra se lice koje prema zakonima te države
ima njeno državljanstvo.
 
Član 2.
 
(1) Nadzor ili izvršenje, prema odredbama ovog ugovora, preuzet će se ako su ispunjeni
slijedeći uvjeti:
1) ako je osuđeno lice državljanin države izvršenja ili u njoj ima prebivalište;
2) ako je sudska odluka pravnosnažna;
3) ako osuđeno lice da saglasnost;
4) ako je djelo na kojem se zasniva pravnosnažna sudska odluka krivično djelo
prema pravu obje države ugovornice;
5) ako države ugovornice postignu saglasnost o prijenosu nadzora ili izvršenja;
6) ako osuđeno lice u vrijeme podnošenja zamolnice treba da izdrži još najmanje
šest mjeseci od izrečene kazne ili druge mjere koja podrazumijeva lišavanje slobode, uklju-
čujući i uvjetnu krivičnu sankciju.
* Ugovor je objavljen u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" - dodatak, Međunarodni ugovori 9/2006
(2) Izuzetno, od odredbe stava 1. tačka 6. ovog člana države ugovornice mogu se
sporazumjeti o prijenosu nadzora ili izvršenja i kad je trajanje neizvršenog dijela izrečene
kazne zatvora, druge mjere koja podrazumijeva lišavanje slobode ili vremena provjeravanja
uvjetno izrečene krivične sankcije kraće od šest mjeseci.
(3) Ako osuđeno lice ne može da da pravovaljanu saglasnost za prijenos nadzora ili
izvršenja, treba pribaviti saglasnost njegovog zakonskog zastupnika (punomoćnika) po
pravu one države u kojoj osuđeno lice ima prebivalište.
 
Član 3.
 
Nadzor ili izvršenje neće se preuzeti:
1) ako bi nadzor ili izvršenje bili u suprotnosti sa osnovnim načelima pravnog poretka
države izvršenja;
2) ako je djelo na kojem se zasniva sudska odluka, po mišljenju države izvršenja,
političke ili vojne prirode;
3) ako bi nadzor ili izvršenje bili u suprotnosti sa drugim obavezama koje je država
izvršenja preuzela zaključivanjem međunarodnih ugovora;
4) ako se u državi izvršenja protiv osuđenog lica vodi krivični postupak zbog krivi-
čnog djela za koje se traži nadzor ili izvršenje;
5) ako je izvršenje sankcije zastarjelo, prema pravu jedne od država ugovornica;
6) ako se protiv osuđenog lica, s obzirom na njegovu starost u vrijeme izvršenja djela
ne bi mogao voditi krivični postupak u državi izvršenja;
7) ako je osuđeno lice u zamoljenoj državi već pravnosnažno osuđeno za isto krivi-
čno djelo ili ako je bilo oslobođeno od optužbe;
8) ako je sudska odluka donijeta u odsustvu osuđenog lica;
9) ako osuđeno lice uživa pravo azila u državi izricanja.
 
Član 4.
 
(1) Zamoljena država je dužna bez odlaganja obavijestiti državu molilju da li prihvata
ili odbija zahtjev za preuzimanje nadzora ili izvršenja.
(2) U slučaju potpunog ili djelimičnog odbijanja preuzimanja nadzora ili izvršenja,
zamoljena država dužna je navesti razloge odbijanja.
 
Član 5.
 
Svaka država ugovornica može amnestirati ili dati pomilovanje osuđenom licu u
skladu sa svojim zakonodavstvom, o čemu je dužna odmah obavijestiti drugu državu ugovornicu.
O uvjetnom otpustu odlučuje država izvršenja.
 
Član 6.
 
Mjesto, datum i način predaje i preuzimanja osuđenog lica utvrđuje se dogovorom
nadležnih tijela država ugovornica.
 
DRUGO POGLAVLJE
 
N a d z o r
 
Član 7.
 
(1) Države ugovornice će, na osnovu zamolnice i pod uvjetima utvrđenim ovim ugovorom,
uzajamno vršiti nadzor, u toku vremena provjeravanja, nad licima kojima je sud u
jednoj državi ugovornici pravnosnažno izrekao uvjetnu krivičnu sankciju.
(2) Nadzor će se vršiti u državi čije je osuđeno lice državljanin ili u kojoj ima prebivalište.
 
Član 8.
 
(1) Nadzor se vrši isključivo prema pravu države koja ga je preuzela.
(2) Mjere nadzora određene u državi koja vrši nadzor, prema vrsti i trajanju, ne smiju
biti strožije od mjera određenih u državi koja je donijela presudu.
(3) Prilikom određivanja mjera nadzora u državi ugovornici koja je nadzor preuzela,
nastojat će se primijeniti mjere određene u državi koja je donijela presudu.
 
Član 9.
 
Za opozivanje uvjetne krivične sankcije isključivo je nadležna država u kojoj je presuda
donijeta.
 
Član 10.
 
(1) Zamoljena država dužna je što prije obavijestiti državu molilju da li će udovoljiti
njenoj molbi za preuzimanje izvršenja nadzora iz člana 7. ovog ugovora.
(2) Država koja vrši nadzor obavijestit će državu koja je donijela presudu o mjerama
nadzora i o svim okolnostima koje bi mogle dovesti do opozivanja uvjetne krivične sankcije,
kao i o isteku vremena provjeravanja.
 
Član 11.
 
(1) Država koja je donijela presudu dužna je bez odlaganja obavijestiti državu koja
vrši nadzor o pomilovanju, amnestiji ili opozivu uvjetne krivične sankcije.
(2) Ako država koja je donijela presudu opozove uvjetnu krivičnu sankciju, ona može zamoliti
državu koja je vršila nadzor na osnovu ovog ugovora da preuzme izvršenje krivične sankcije.
 
Član 12.
 
(1) Ako je nadzor preuzet, dalje mjere u vezi izvršenja u državi koja je donijela presudu
privremeno se obustavljaju.
(2) Pravo države koja je donijela presudu na izvršenje konačno prestaje ako u toku
vremena provjeravanja nije nastupila nijedna okolnost zbog koje prema njenom pravu treba
opozvati uvjetnu krivičnu sankciju.
 
TREĆE POGLAVLJE
 
I z v r š e nj e
 
Član 13.
 
(1) Ako je lice koje je državljanin jedne od država ugovornica ili lice koje na njenoj
teritoriji ima prebivalište, u drugoj državi ugovornici pravnosnažno osuđeno za krivično
djelo na kaznu zatvora ili mu je izrečena druga mjera koja podrazumijeva lišavanje slobode,
svaka od država ugovornica može zamoliti da se kazna zatvora ili druga mjera koja podrazumijeva
lišavanje slobode izvrši u onoj državi čiji je osuđeno lice državljanin ili u kojoj
ima prebivalište.
(2) Ovaj ugovor ne isključuje pravo osuđenog lica, njegovog zakonskog zastupnika,
bračnog druga, srodnika u pravoj liniji, brata ili sestre, da podnese zamolnicu za prijenos
izvršenja sudu koji je donio odluku ili nadležnom tijelu, kako države izricanja, tako i države
čiji je osuđeno lice državljanin ili u kojoj ima prebivalište.
(3) Nadležno tijelo države izricanja daće osuđenom licu što prije pravnu pouku o
mogućnostima izdržavanja kazne zatvora ili druge mjere koja podrazumijeva lišavanje slobode
u državi čiji je državljanin ili na čijoj teritoriji ima prebivalište.
 
Član 14.
 
(1) Ako se izvršenje preuzme, sud države izvršenja izriče prema svom pravu kaznu
zatvora ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišavanje slobode koju treba izvršiti, uzimaju-
ći u obzir kaznu zatvora ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišavanje slobode izrečenu u
državi izricanja.
(2) Izvršenjem u drugoj državi ugovornici osuđeno lice ni u kojem slučaju ne smije
biti dovedeno u teži položaj u odnosu na položaj koji bi imalo u državi izricanja.
(3) Vrijeme lišavanja slobode u državi izricanja uračunaće se u potpunosti u kaznu
zatvora ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišavanje slobode koja treba da se izvrši u državi
izvršenja.
 
Član 15.
 
Izvršenje se sprovodi isključivo prema pravu države izvršenja.
 
Član 16.
 
(1) U slučaju preuzimanja izvršenja, država izvršenja vezana je za utvrđeno činjeni-
čno stanje na kojem je zasnovana sudska odluka države izricanja.
(2) Za odlučivanje o zahtjevu za ponavljanje krivičnog postupka isključivo je nadle-
žna država izricanja.
(3) Ako se sudska odluka na kojoj se zasniva molba za izvršenje naknadno ukine ili
izmijeni u državi izricanja, ta država je dužna o tome odmah obavijestiti državu izvršenja.
Na osnovu nove odluke sud države izvršenja odlučit će o daljem izdržavanju kazne zatvora
ili druge mjere koja podrazumijeva lišavanje slobode prema odredbama ovog ugovora.
 
Član 17.
 
(1) Ako je osuda izrečena za više krivičnih djela, izvršenje može da se prenese i samo
za dio kazne koji se odnosi na neka od tih djela. U tom slučaju država izricanja odredit
će dio kazne koji se odnosi na ta djela. Država izvršenja odredit će državi izricanja primjeren
rok za donošenje takve odluke.
(2) Ako država izricanja ne donese odluku u roku iz stava 1. ovog člana, država izvrš
enja odredit će prema svom pravu dio kazne koji treba izvršiti.
 
Član 18.
 
(1) Ako je izvršenje preuzeto, privremeno prestaje pravo na dalje izvršenje u državi
izricanja. Ako se osuđeno lice nalazi u zatvoru u državi izricanja, zatvor može da traje do
njegove predaje državi izvršenja.
(2) Pravo države izricanja na izvršenje konačno prestaje kad osuđeno lice izdrži kaznu
ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišavanje slobode u državi izvršenja, ili kad mu je
ona konačno oproštena.
(3) Ako osuđeno lice izbjegne izvršenje u državi izvršenja, država izricanja ponovo
stječe pravo na izvršenje. Država izvršenja dužna je o takvim okolnostima odmah obavijestiti
državu izricanja.
 
ČETVRTO POGLAVLJE
 
O d r e d b e o p o s t u p k u
 
Član 19.
 
(1) Pismena korespondencija prema ovom ugovoru vršit će se za Bosnu i Hercegovinu
- preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a za Republiku Makedoniju - preko
Ministarstva pravde Republike Makedonije.
(2) Diplomatski put komunikacije ovim nije isključen.
(3) U hitnim slučajevima zamolnice i obavještenja prema ovom ugovoru mogu se
dostavljati preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).
 
Član 20.
 
(1) Zamolnice i dokumentacija koje se prilože uz zamolnicu, prema odredbama ovog
ugovora, dostavljaju se u pisanom obliku na službenom jeziku države molilje, sa ovjerenim
prijevodom na službeni jezik zamoljene države.
(2) Legalizacija isprava iz stava 1. ovog člana nije potrebna.
 
Član 21.
 
(1) Ako država izricanja podnese zamolnicu, prema ovom ugovoru, uz zamolnicu
treba priložiti:
1) primjerak ili ovjeren prijepis sudske odluke sa potvrdom pravnosnažnosti, a
po potrebi i izvršnosti;
2) prijepis zakonskih odredaba na kojima se zasniva sudska odluka;
3) lične podatke o osuđenom licu, o njegovom državljanstvu i prebivalištu;
4) potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne zatvora ili druge mjere
koja podrazumijeva lišavanje slobode koje treba uračunati;
5) zapisnik o izjavi osuđenog lica iz kojega se vidi njegova saglasnost za prijenos
nadzora ili izvršenja;
6) druge dokumente i podatke koji mogu biti od značaja za odlučivanje po zamolnici.
(2) Ako država izvršenja podnese zamolnicu, uz istu treba priložiti:
1) lične podatke o osuđenom licu, o njegovom državljanstvu i mjestu prebivališta;
2) prijepis zakonskih odredaba koje treba primijeniti;
3) druge dokumente i podatke koji mogu biti od značaja za odlučivanje po zamolnici.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, država izricanja, zajedno sa obavještenjem o odobrenju
zahtjeva, dostavlja i primjerak ili ovjereni prijepis sudske odluke sa potvrdom o pravnosnaž
nosti, a po potrebi i izvršnosti, prijepis primijenjenih zakonskih odredaba, kao i potvrdu iz
stava 1. tačka 4. ovog člana.
 
Član 22.
 
(1) Ako zamoljena država smatra da podaci i dokumentacija koji su joj dostavljeni
nisu dovoljni, zatražit će dopunu i odrediti primjeren rok koji može da se produži na obrazlož
enu zamolnicu države molilje.
(2) Ako se zahtjevu za dopunu dokumentacije u određenom roku ne udovolji, odluka o
zamolnici za prenos izvršenja donijet će se na osnovu postojećih podataka i dokumentacije.
 
Član 23.
 
(1) Troškove nastale u vezi sa predajom osuđenog lica radi izvršenja krivične sankcije
snosi država izvršenja, izuzev troškova nastalih na teritoriji države izricanja.
 
Član 24.
 
Država izvršenja obavijestit će državu izricanja o izvršenju krivične sankcije, i to:
1) kad se sankcija izvrši;
2) kad osuđeno lice izbjegne izvršenje;
3) kad država izricanja zatraži poseban izvještaj.
 
Član 25.
 
(1) Država ugovornica, na zamolnicu druge države ugovornice, dozvolit će tranzit
preko svoje teritorije osuđenog lica koje treća država predaje državi ugovornici koja traži
tranzit. Zamoljena država nije obavezna da dozvoli tranzit lica koje se, prema ovom ugovoru,
ne bi moglo predati radi izvršenja.
(2) Uvjeti i način tranzita iz stava 1. ovog člana, kao i pitanja troškova uređuju se
dogovorom između nadležnih tijela država ugovornica.
 
Član 26.
 
Ovaj ugovor primjenjivat će se i na sudske odluke donesene prije njegovog stupanja na snagu.
 
PETO POGLAVLJE
 
Z n a č e nj e i z r a z a
 
Član 27.
 
U smislu ovog ugovora pod “službeni jezik države molilje”, podrazumijeva se:
1) za Republiku Makedoniju - makedonski jezik.
2) za Bosnu i Hercegovinu - srpski, bosanski i hrvatski jezik;
 
Član 28.
 
(1) U smislu ovog ugovora pod “druge mjere koje podrazumijevaju lišavanje slobode”,
podrazumijeva se:
1) za Republiku Makedoniju - mjere sigurnosti koje se izriču uz glavnu kaznu ili vaspitne
mjere propisane krivičnim zakonodavstvom Republike Makedonije, koje izrekne nadlež
ni sud;
2) za Bosnu i Hercegovinu - mjere sigurnosti koje se izriču uz glavnu kaznu ili vaspitne
mjere propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom
Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom Republike
Srpske i krivičnim zakonodavstvom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koje izrekne
nadležni sud.
 
Član 29.
 
U smislu ovog ugovora pod “krivična sankcija”, podrazumijeva se:
1) za Republiku Makedoniju - kazna zatvora, mjera sigurnosti i vaspitna mjera;
2) za Bosnu i Hercegovinu - kazna zatvora, mjera sigurnosti i vaspitna mjera.
 
Član 30.
 
U smislu ovog ugovora pod “uvjetna krivična sankcija”, podrazumijeva se:
1) za Republiku Makedoniju - uvjetna presuda i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom
propisane krivičnim zakonodavstvom Republike Makedonije;
2) za Bosnu i Hercegovinu - uvjetna presuda i uvjetna presuda sa zaštitnim nadzorom
propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom
Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske i krivič
nim zakonodavstvom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
ŠESTO POGLAVLJE
 
Z a v r š n e o d r e d b e
 
Član 31.
 
Sporna pitanja u vezi sa primjenom ovog ugovora države ugovornice rješavat će diplomatskim
putem.
 
Član 32.
 
(1) Ovaj ugovor se ratifikuje.
(2) Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema posljednjeg obavještenja
o izvršenoj ratifikaciji.
(3) Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može
Ugovor otkazati pismeno diplomatskim putem, sa otkaznim rokom od šest mjeseci od dana
prijema obavještenja o otkazivanju.
(4) U slučaju otkazivanja Ugovor će se primjenjivati na započeta izvršenja krivičnih
sankcija nad licima koja su predata na osnovu odredaba ovog ugovora.
Sačinjen u Sarajevu, dana 27.01.2006. godine, u po dva istovjetna primjerka na slu-
žbenim jezicima država ugovornica- za Republiku Makedoniju - na makedonskom jeziku,
a za Bosnu i Hercegovinu na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, s tim da su svi tekstovi
podjednako vjerodostojni.