Makedonija

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izručenju

23.3.2012

UGOVOR
IZMEĐU
BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE
O IZRUČENJU
 
Bosna i Hercegovina i Republika Makedonija (u daljnjem tekstu: države ugovornice)
su se u želji,
da unaprijede međusobne pravne odnose,
da unaprijede saradnju na području pravosuđa i
da olakšaju međusobni pravni promet,
sporazumjele da zaključe ovaj ugovor kako slijedi:
 
PRVO POGLAVLjE
 
OPŠTE ODREDBE
 
Član 1.
 
Države ugovornice se obavezuju da će, u skladu s odredbama ovog ugovora, na molbu,
jedna drugoj izručiti lica :
- koja se gone zbog krivičnih djela u državi ugovornici koja moli izručenje (u daljnjem
tekstu: ugovornica moliteljica);
- prema kojima je u državi ugovornici pravosnažno izrečena kazna zatvora, mjera sigurnosti
ili vaspitna mjera koja podrazumijeva lišavanje slobode.
 
UVJETI POD KOJIMA SE DOZVOLJAVA IZRUČENJE
 
Član 2.
 
Izručenje će se dozvoliti pod slijedećim uvjetima:
1. da lice čije se izručenje traži nije državljanin zamoljene ugovornice ili lice bez
državljanstva, koje ima prebivalište u zamoljenoj ugovornici;
2. da djelo za koje se traži izručenje nije počinjeno u zamoljenoj ugovornici, protiv
nje ili njenog državljanina;
3. da je djelo za koje se traži izručenje krivično djelo po krivičnom zakonodavstvu
obje ugovornice;
4. da za djelo za koje se traži izručenje nije nastupila zastara krivičnog gonjenja ili
zastara izvršenja krivične sankcije;
5. da lice čije se izručenje traži nije za isto djelo već pravosnažno osuđeno, ili pravosnaž
no oslobođeno ili je krivični postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili optuž
ba pravosnažno odbačena;
6. da djelo zbog kojega se traži izručenje nije obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem
u zamoljenoj ugovornici.
 
Član 3.
 
Izručenje se može dozvoliti i kad nije ispunjen uvjet iz člana 3. tačka 2. ovog ugovora
za krivično djelo koje je počinjeno na teritoriji zamoljene ugovornice a usmjereno je
protiv ugovornice moliteljice ili protiv njenog državljanina.
 
DRUGO POGLAVLJE
 
Način komuniciranja
 
Član 4.
 
(1) Nadležna tijela za komuniciranje su za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo
pravde Bosne i Hercegovine, a za Republiku Makedoniju Ministarstvao pravde Republike
Makedonije.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne isključuje diplomatski put komuniciranja.
(3) U hitnim slučajevima molbe i obavještenja prema ovom ugovoru mogu se dostavljati
preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije - INTERPOL-a.
 
Jezik i legalizacija
 
Član 5.
 
1. Molba za izručenje dostavlja se u pisanom obliku na jeziku ugovornice moliteljice.
2. Dokumentacija koja se prilaže uz molbu dostavlja se na jeziku ugovornice moliteljice,
zajedno sa prevodom na službeni jezik, odnosno na jedan od službenih jezika zamoljene
ugovornice.
3. Legalizacija dokumenata iz stava 2. ovog člana nije potrebna.
 
Dokumentacija
 
Član 6.
 
Uz molbu za izručenje prilažu se:
1. rješenje o sprovođenju istrage, ili optužnica ili rješenje o pritvoru ili neki drugi
akt, koji je jednak toj odluci, ili pravosnažna odluka o izrečenoj krivičnoj sankciji, u originalu
ili ovjerenom prijepisu;
2. izvod odredaba Krivičnog zakona, koje će biti primijenjene ili su bile primijenjene
protiv lica, čije se izručenje traži;
3. sredstva za utvrđivanje istovjetnosti lica (tačan opis, fotografija, otisci prstiju i
sl.), za koje se traži izručenje;
4. uvjerenje ili drugi podaci o državljanstvu lica za koje se traži izručenje;
5. podaci u vezi sa trajanjem preostalog dijela kazne u slučaju izručenja lica koje je
osuđeno i koje je samo djelimično izdržalo kaznu.
 
DOPUNSKI PODACI
 
Član 7.
 
Zamoljena ugovornica može zahtijevati dopunska obavještenja i dokumentaciju, ako
su podaci, predviđeni u odredbi člana 7. ovog ugovora nepotpuni.
Strana molilja će odgovoriti na ovoj zahtjev u roku od 30 dana, koji se na obrazlo-
žen prijedlog može produžiti za još 15 dana.
 
Član 8.
 
Ako se zahtjevu za dopunsko obavještenje ne udovolji u roku iz člana 7. stav 2. ovog
ugovora, odlučit će se na osnovu postojećih podataka i dokumentacije.
 
TREĆE POGLAVLJE
 
Krivična djela za koja se dozvoljava izručenje
 
Član 9.
 
(1) Izručenje zbog krivičnog gonjenja dozvolit će se ako je za krivično djelo, prema
pravu obje ugovornice, propisana kazna zatvora ili mjera sigurnosti ili vaspitna mjera koja
podrazumijeva lišavanje slobode od najmanje jedne godine.
(2) Izručenje zbog izvršenja pravosnažno izrečene kazne zatvora ili mjere sigurnosti
ili vaspitne mjere koje podrazumijevaju lišavanje slobode dozvolit će se ako je djelo za koje
je izrečena krivična sankcija propisano kao krivično djelo prema pravu obje ugovornice,
prije nego što je djelo počinjeno i ako je izrečena kazna zatvora ili mjera sigurnosti ili vaspitna
mjera koja podrazumijeva lišavanje slobode u trajanju od najmanje četiri mjeseca.
 
Nedopustivost izručenja
 
Član 10.
 
Izručenje se neće dozvoliti:
1. ako djelo, zbog kojeg se traži izručenje, nije krivično djelo prema zakonu zamoljene
ugovornice ili prema zakonu države u kojoj je počinjeno;
2. ako se izručenje traži zbog djela koje je, po mišljenju zamoljene ugovornice, politič
ko ili vojno krivično djelo;
3. ako je krivično gonjenje ili izvršenje krivične sankcije zastarjelo prema pravu jedne
od ugovornica;
4. ako je lice, čije se izručenje traži, zbog istog djela bilo pravosnažno osuđeno, ili
oslobođeno od optužbe ili je protiv njega krivični postupak pravosnažno obustavljen, ili je
optužba protiv njega pravosnažno odbačena;
5. ako je protiv lica, čije izručenje se traži, zbog istog krivičnog djela pokrenut krivič
ni postupak u zamoljenoj ugovornici.
6. za lica bez državljanstva sa prebivalištem na teritoriji zamoljene ugovornice;
7. za lica, koje uživaju pravo azila na teritoriji zamoljene ugovornice.
 
 
SMRTNA KAZNA
 
Član 11.
 
Izručenje za krivično djelo za koje je u ugovornici moliteljici propisana smrtna kazna, a
nije propisana u zamoljenoj ugovornici može se dozvoliti pod uvjetom da ugovornica moliteljica
da garancije koje su po ocjeni zamoljene države dovoljne da ta kazna neće biti izrečena.
 
Član 12.
 
Amnestija ili pomilovanje, dati u zamoljenoj ugovornici, kojim se daje oslobađanje od
krivičnog gonjenja za krivično djelo za koje se traži izručenje ili potpuno oslobađanje od izvrš
enja izrečene kazne ili oslobađanje od preostalog dijela izrečene kazne isključuje izručenje.
 
Odbijanje izručenja
 
Član 13.
 
Izručenje se može odbiti:
1. ako je u zamoljenoj ugovornici protiv lica, čije izručenje se traži, u toku krivični
postupak zbog drugog krivičnog djela, a zamoljena ugovornica smatra da je u interesu utvrđ
ivanja pravog stanja stvari ili za odmjeravanje kazne svrsishodno, da se sudi u zamoljenoj
ugovornici za sva krivična djela;
2. ako protiv lica, čije se izručenje traži, zbog nenadležnosti u zamoljenoj državi nije
bio pokrenut krivični postupak ili je započeti krivični postupak obustavljen.
 
Član 14.
 
Izručenje radi izvršenja krivične sankcije, izrečene u krivičnom postupku, sprovedenom
u odsustvu osuđenog lica, dozvoliće se pod uvjetom da ugovornica moliteljica da garancije
da će se krivični postupak ponoviti u prisustvu izručenog lica.
 
ČETVRTO POGLAVLJE
 
Odgađanje izručenja i privremeno izručenje
 
Član 15.
 
(1) Ako se lice, čije izručenje se traži, krivično goni u zamoljenoj ugovornici, ili je
u toj ugovornici bilo osuđeno zbog nekog drugog krivičnog djela, a ne onoga, koje je predmet
izručenja, dozvoljeno izručenje može se odgoditi dok se taj postupak ne završi, a u
slučaju osude, dok se ne izvrši krivična sankcija.
(2) Ako bi zbog odgađanja izručenja iz stava 1. ovog člana krivično gonjenje u ugovornici
moliteljici zastarjelo, ili bi njegov tok bio ozbiljno ometan, može se, na osnovanu
molbu ugovornice moliteljice, dozvoliti privremeno izručenje zbog vođenja krivičnog postupka.
Ugovornica moliteljica mora u tom slučaju izručeno lice vratiti odmah, kada su sprovedene
potrebne procesne radnje, zbog kojih je bilo dozvoljeno privremeno izručenje.
(3) Ugovornica moliteljica mora privremeno izručeno lice, za vrijeme boravka na
njenoj teritoriji, držati u pritvoru. Vrijeme pritvora od dana, kada privremeno izručeno lice
napusti teritoriju zamoljene ugovornice, do dana, kada se vrati uračunava se u kaznu, ako
kazna bude izrečena u zamoljenoj ugovornici ili bi se kazna u njoj morala izvršiti.
 
Više molbi za izručenje
 
Član 16.
 
(1) Ako izručenje istog lica traži više država zbog istog ili zbog različitih krivičnih
djela, daje se prednost molbi države čiji je državljanin to lice. Ako ta država ne zahtijeva
izručenje, molbi države na čijoj teritoriji je bilo počinjeno krivično djelo; ako je djelo bilo
počinjeno na teritoriji više država ili ako se ne zna, gdje je bilo počinjeno, molbi države koja
je prva zatražila izručenje.
(2) Zamoljena ugovornica obavijestit će ostale države koje su podnijele zahtjev za
izručenje o odluci iz stava 1. ovog člana i istovremeno saopštiti da se slaže s eventualnim
daljnjim izručenjem lica iz države, kojoj je bilo izručeno, u drugu državu, koja je takođe
tražila izručenje.
 
Pritvor u postupku za izručenje
 
Član 17.
 
(1) Zamoljena strana u hitnim slučajevima, ako to zatraži strana molilja, može odrediti
privremeni pritvor lica i prije prijema zamolnice za izdavanje. Uz taj zahtjev dostavit
će se nalog o pritvaranju ili neka druga isprava istog pravnog dejstva ili pravosnažna sudska
odluka koja je donesena protiv tog lica uz napomenu da će se naknado dostaviti zamolnica
za izdavanje. Ovaj izričiti zahtjev može se poslati poštom, telegramom, elektronskom
poštom ili bilo kojim sredstvom pisanog saopštavanja.
(2) Zamoljena država mora odmah obavijestiti državu moliteljicu o tome da je pritvorila
lice u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(3) Ugovornica moliteljica, nakon što je obaviještena prema stavu 2. ovog člana,
mora najkasnije u roku od petnaest dana po prijemu obavještenja o pritvoru saopštiti da li
će podnijeti zamolnicu za izručenje. Zamolnicu za izručenje mora dostaviti u roku od osamnaeset
dana od dana pritvaranja. Ovaj rok ni u kojem slučaju ne može biti duži od četrdeset
dana od dana kada je lice pritvoreno.
(4) Pritvor se ukida, ako zamoljena ugovornica, na čijoj teritoriji je lice pritvoreno,
ne primi zamolnicu za izručenje u roku iz stava 3. ovog člana.
(5) Puštanje na slobodu ne sprječava ponovno pritvaranje tog lica ako zamolnica za
izručenje bude kasnije dostavljena.
 
Odluka o molbi za izručenje
 
Član 18.
 
(1) Zamoljena ugovornica mora o molbi za izručenje što prije odlučiti i o svojoj
odluci obavijestiti ugovornicu moliteljicu.
(2) Svako potpuno ili djelimično odbijanje molbe za izručenje mora biti obrazlož
eno.
 
Načelo specijalnosti
 
Član 19.
 
(1) Izručeno lice može se krivično goniti, odnosno krivična sankcija može se izvršiti
samo za krivično djelo za koje je dozvoljeno izručenje.
(2) Izručeno lice ne može se goniti zbog bilo kakvog drugog krivičnog djela, počinjenog
prije izručenja.
(3) Protiv izručenog lica ne može se izvršiti izrečena krivična sankcija za bilo kakvo
drugo krivično djelo, počinjeno prije izručenja.
(4) Protiv lica izručenog zbog izvršenja krivične sankcije ne može se primijeniti te-
ža sankcija od one, na koju je osuđeno.
(5) Izručeno lice ne može se izručiti trećoj državi zbog krivičnog gonjenja za krivi-
čno djelo, koje je počinilo prije nego što je dozvoljeno izručenje.
 
Član 20.
 
Ograničenja iz stava 2., 3. i 5. člana 19. prestaju:
1. ako ugovornica koja je dozvolila izručenje da saglasnost. Uz zamolnicu za saglasnost
prilaže se dokumentacija iz člana 6. ovog ugovora. Zamoljena ugovornica daje saglasnost,
ako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za izručenje prema ovom ugovoru;
2. ako izručeno lice u roku od četrdeset pet dana, od dana kada je bilo pušteno na
slobodu, nije napustilo teritoriju ugovornice kojoj je bilo izručeno, mada je istu moglo i
smjelo napustiti ili ako se poslije, nakon što ju je napustilo, dobrovoljno vratilo;
3. ako se za vrijeme postupka u ugovornici moliteljici promijene zakonska obilježja krivičnog
djela (pravna kvalifikacija), koja su važila u vrijeme postupka izručenja, izručeno lice može se goniti
ili osuditi samo ako je izručenje dopušteno po novom zakonskom obilježju krivičnog djela.
 
Član 21.
 
Ako je izručeno lice u ugovornici bilo pritvoreno zbog krivičnog djela, zbog kojeg
je bilo izručeno, vrijeme koje je izdržalo u pritvoru, uračunava se u kaznu.
 
Primjena procesnog prava
 
Član 22.
 
Ako ovim ugovorom nije drugačije utvrđeno za postupak u vezi izručenja i pritvora
na teritoriji zamoljene ugovornice primjenjuje se procesno pravo zamoljene ugovornice.
 
PETO POGLAVLJE
 
Predaja lica koje se izručuje
 
Član 23.
 
Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanje lica koje se izručuje utvrđuje se dogovorom
nadležnih tijela ugovornica.
 
Pratioci
 
Član 24.
 
Pratioci koji sprovode lice čije izručenje je dozvoljeno, imaju, na teritoriji druge
ugovornice, pravo da do predaje ili nakon preuzimanja lica koje se izručuje preduzimaju
sve što je potrebno, kako bi spriječili njegov bijeg.
 
Predaja predmeta
 
Član 25.
 
(1) Predmeti, pisani materijali ili akti mogu se zaplijeniti i predati drugoj ugovornici
u skladu sa zakonom zamoljene ugovornice, ako o tome postoji odluka nadležnog tijela
ugovornice moliteljice.
(2) Zamoljena ugovornica može odgoditi predaju predmeta, pisanih materijala ili
akata, ako su joj potrebni u drugom krivičnom postupku, koji je u toku.
(3) Ugovornica moliteljica vratit će predmete, pisane materijale ili akte zamoljenoj
ugovornici nakon završenog postupka, za koji su bili zatraženi, ako se zamoljena ugovornica
toga ne odrekne.
 
Član 26.
 
(1) Kada je dozvoljeno izručenje lica, dozvolit će se, bez posebne zamolnice, predaja
predmeta:
1. koji se mogu upotrijebiti kao dokaz;
2. koje je lice, koje se izručuje, steklo krivičnim djelom ili unovčavanjem predmeta
koji potiču od izvršenja krivičnog djela.
(2) Ako izručenje, koje bi prema ovom ugovoru bilo dopustivo, nije moguće, jer je
lice, koje bi trebalo biti izručeno, pobjeglo ili umrlo, ili ga nije moguće pronaći na teritoriji
zamoljene ugovornice, predaja predmeta se uprkos tome može odobriti.
(3) Ni u kojem slučaju se ne dira u prava zamoljene ugovornice ili drugih lica na predmetima.
Ugovornica moliteljica će, po završenom postupku, predmete što prije i bez naplate
troškova vratiti zamoljenoj ugovornici.
(4) Za predaju predmeta u smislu ovog člana ne primjenjuju se propisi o uvozu i
izvozu predmeta i deviza.
(5) Predmeti se mogu vratiti oštećenom prije nego što je dozvoljena predaja lica, ako
su ugovornice saglasne da se predmeti vrate direktno oštećenom.
 
Tranzit
 
Član 27.
 
(1) Ako je potrebno lice, koje treća država izručuje ugovornici, sprovesti preko teritorije
druge ugovornice, tranzit će se dozvoliti, ako nije drugačije utvrđeno, pod jednakim
uvjetima kao i za izručenje.
(2) Zamolnica za tranzit preko teritorije ugovornice, mora sadržati sve podatke iz
člana 7. ovog ugovora.
(3) Zamoljena ugovornica može odbiti molbu za tranzit preko njene teritorije, ako
se radi o licu, protiv koga se vodi u toj državi krivični postupak, ili je protiv njega izrečena
presuda, koja još nije izvršena ili ako bi po mišljenju zamoljene ugovornice tranzit iz
stava 1. ovog člana mogao štetiti interesima te države.
(4) Bez saglasnosti države, koja lice izručuje, ugovornica preko koje će lice biti prevezeno,
ne može krivično goniti to lice zbog krivičnog djela, koje je počinilo prije tranzita
niti se protiv njega može izvršiti krivična sankcija izrečena prije tranzita.
 
Član 28.
 
(1) Ako pri izručenju, lice iz stava 1. člana 27., treba prevesti iz treće zemlje u ugovornicu
vazdušnim putem preko teritorije druge ugovornice, bez slijetanja u međuvremenu, nije potrebna
izričita dozvola ugovornice, preko koje treba letjeti. Ugovornica moliteljica će tu državu
unaprijed obavijestiti da je bio izdat jedan od dokumenata iz člana 6. tačka 3. ovog ugovora.
(2) Kod nepredviđenog usputnog slijetanja na teritoriju države, preko koje leti, obavješ
tenje iz stava 1. ovog člana ima jednak učinak kao zamolnica za pritvor, koji se odre-
đuje u skladu sa članom 17. ovog ugovora.
 
Član 29.
 
(1) Odredbe o tranzitu shodno se primjenjuju za predaju lica, koje se preko teritorije
jedne ugovornice preveze na teritoriju druge ugovornice zbog izvršenja krivične sankcije,
koju je izrekao sud treće države.
(2) Stav 1. ovog člana primjenjuje se i u situaciji kada se lice kome je izrečena krivič
na sankcija u jednoj ugovornici prevozi u treću državu preko druge ugovornice.
 
Troškovi
 
Član 30.
 
(1) Troškove izručenja snosi ugovornica, na čijoj teritoriji su nastali.
(2) Troškove tranzita plaća ugovornica moliteljica.
 
ŠESTO POGLAVLJE
 
Značenje izraza
 
Član 31.
 
Prema ovom ugovoru znači:
- “ugovornica moliteljica” - ugovornica koja moli izručenje,
- “zamoljena ugovornica” - ugovornica od koje se traži izručenje.
 
Član 32.
 
Prema ovom ugovoru “službeni jezik” znači:
- za Bosnu i Hercegovinu srpski jezik, hrvatski jezik i bosanski jezik,
- za Republiku Makedoniju makedonski jezik.
 
Član 33.
 
Prema ovom ugovoru “krivična sankcija” znači:
- za Bosnu i Hercegovinu: kazna zatvora, mjere sigurnosti i vaspitne mjere, propisane
krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, koje predstavljaju lišavanje slobode.
- za Republiku Makedoniju: kazne, mjere sigurnosti i vaspitne mjere propisane
krivičnim zakonodavstvom Republike Makedonije koje predstavljaju lišavanje slobode.
 
SEDMO POGLAVLJE
 
Završne odredbe
 
Član 34.
 
(1)Ovaj ugovor podliježe ratifikaciji.
(2)Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema posljednje note, kojom
se države ugovornice uzajamno obavještavaju da su ispunjeni uvjeti predviđeni unutraš-
njim zakonodavstvom države ugovornice.
(3)Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može
Ugovor otkazati pismeno diplomatskim putem, sa otkaznim rokom od šest mjeseci od dana
prijema obavještenja o otkazivanju.
Ovaj ugovor sačinjen je u Sarajevu dana 27.01.2006. godine, u dva istovjetna primjerka,
od kojih svaki na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (srpskom jeziku, bosanskom
jeziku i hrvatskom jeziku) i na makedonskom jeziku, s tim da su svi tekstovi jednako
vjerodostojni.
ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA REPUBLIKU MAKEDONIJU