Slovenija

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju*

23.3.2012

UGOVORIZMEĐUBOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJEO IZRUČENJU*

 

 
Bosna i Hercegovina i Republika Slovenija (u daljem tekstu: ugovornice) su se u želji,
da unaprijede međusobne pravne odnose
da unaprijede saradnju na području pravosuđa i
da olakšaju međusobni pravni promet
sporazumjele da zaključe ovaj ugovor kako slijedi:
 
PRVO POGLAVLJE
 
OPĆE ODREDBE
 
Član 1.
 
Ugovornice se obavezuju da će, u skladu s odredbama ovog ugovora, na molbu, jedna
drugoj izručiti osobe:
- protiv kojih se vodi krivični postupak u ugovornici koja moli izručenje (u daljem
tekstu: ugovornica moliteljica);
- prema kojima je u ugovornici moliteljici izrečena kazna zatvora, mjera sigurnosti
ili odgojna mjera koja podrazumijeva lišenje slobode.
 
Član 2.
 
Izručenje vlastitih državljana se ne dozvoljava.
 
USLOVI POD KOJIMA SE DOZVOLJAVA IZRUČENJE
 
Član 3.
 
Izručenje će se dozvoliti pod slijedećim uslovima:
1. da osoba čije se izručenje traži nije državljanin zamoljene ugovornice ili osoba
bez državljanstva, koja ima prebivalište u zamoljenoj ugovornici;
2. da djelo za koje se traži izručenje nije učinjeno u zamoljenoj ugovornici, protiv
nje ili njenog državljanina;
3. da je djelo za koje se traži izručenje krivično djelo po krivičnom zakonodavstvu
obje ugovornice;
4. da za djelo za koje se traži izručenje nije nastupila zastara krivičnog gonjenja ili
zastara izvršenja krivične sankcije;
5. da osoba čije se izručenje traži nije za isto djelo već pravosnažno osuđena, ili
pravosnažno oslobođena ili je krivični postupak protiv nje pravosnažno obustavljen ili optuž
ba pravosnažno odbačena;
*Ugovor je objavljen u "Službenom glasniku BiH" - dodatak, Medunarodni ugovori 12/2005
6. da djelo zbog koga se traži izručenje nije obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem
u zamoljenoj ugovornici.
 
Član 4.
 
Izručenje se može dozvoliti i kad nije ispunjen uslov iz člana 3. tačka 2. ovog ugovora
za krivično djelo koje je počinjeno na teritoriji zamoljene ugovornice a usmjereno je
protiv ugovornice moliteljice ili protiv njenog državljanina.
 
DRUGO POGLAVLJE
 
Način komuniciranja
 
Član 5.
 
(1) Kod primjene ovog ugovora komuniciraju nadležni organi Bosne i Hercegovine
preko Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, nadležni organi
Republike Slovenije preko Ministarstva za pravosuđe Republike Slovenije.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne isključuje diplomatski put općenja.
(3) U hitnim slučajevima molbe i obavještenja prema ovom ugovoru mogu se dostavljati
preko međunarodne organizacije Kriminalističke policije - INTERPOL-a.
 
Jezik i legalizacija
 
Član 6.
 
1. Molba za izručenje dostavlja se u pisanom obliku na jeziku ugovornice moliteljice.
2. Dokumentacija koja se prilaže uz molbu dostavlja se na jeziku ugovornice moliteljice, zajedno
s prijevodom na službeni jezik, odnosno na jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice.
3. Legalizacija dokumenata iz stava 2. ovog člana nije potrebna.
 
Dokumentacija
 
Član 7.
 
Uz molbu za izručenje prilažu se:
1. sredstva za utvrđivanje istovjetnosti osobe za koju se traži izručenje;
2. uvjerenje ili drugi podaci o državljanstvu osobe za koju se traži izručenje;
3. rješenje o sprovođenju istrage, ili optužnicu ili rješenje o pritvoru ili neki drugi
akt, koji je jednak toj odluci, ili pravosnažna odluka o izrečenoj krivičnoj sankciji, u originalu
ili ovjerenom prijepisu;
4. izvod odredaba Krivičnog zakona, koje će biti primijenjene ili su bile primijenjene
protiv osobe, čije se izručenje traži;
5. podaci o dužini kazne, koja se još ima izdržati, kada se radi o izručenju osobe
zbog izdržavanja kazne, a ista je dio kazne izdržala.
 
Član 8.
 
Zamoljena ugovornica može zahtijevati dopunska obavještenja i dokumentaciju,
ako su podaci, predviđeni u odredbi člana 7. ovog ugovora nepotpuni. Ugovornica
moliteljica mora na taj zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku
šezdeset dana.
 
Član 9.
 
Ako ugovornica moliteljica ne dostavi zahtijevane dopune u roku, iz člana 8. ovog ugovora,
zamoljena ugovornica će odmah obustaviti postupak izručenja i osobu, čije izručenje se tra-
ži, pustiti na slobodu.
 
TREĆE POGLAVLJE
 
Krivična djela za koja se dozvoljava izručenje
 
Član 10.
 
(1) Izručenje zbog krivičnog gonjenja dozvolit će se ako je za krivično djelo, prema
pravu obje ugovornice, propisana kazna zatvora ili mjera sigurnosti ili odgojna mjera koja
podrazumijeva lišenje slobode od najmanje jedne godine.
(2) Izručenje zbog izvršenja pravosnažno izrečene kazne zatvora ili mjere sigurnosti
ili odgojne mjere koje podrazumijevaju lišenje slobode dozvolit će se ako je djelo
za koje je izrečena krivična sankcija propisano kao krivično djelo prema pravu obje
ugovornice, prije nego što je djelo učinjeno i ako je izrečena kazna zatvora ili mjera sigurnosti
ili odgojna mjera koja podrazumijeva lišenje slobode u trajanju od najmanje
šest mjeseci.
 
Nedopustivost izručenja
 
Član 11.
 
Izručenje se neće dozvoliti:
- za osobe bez državljanstva sa prebivalištem na teritoriji zamoljene ugovornice;
- za osobe, koje uživaju pravo azila na teritoriji zamoljene ugovornice.
 
Član 12.
 
Izručenje se neće dozvoliti:
1. ako djelo, zbog kojeg se traži izručenje, nije krivično djelo po zakonu zamoljene
ugovornice, ili po zakonu države u kojoj je učinjeno;
2. ako se izručenje traži zbog djela, koje je po mišljenju zamoljene ugovornice politič
ko ili vojno krivično djelo;
3. ako je krivično gonjenje ili izvršenje krivične sankcije zastarjelo po pravu jedne
od ugovornica;
4. ako je osoba, čije se izručenje traži, zbog istog djela bila pravosnažno osuđena,
ili oslobođena od optužbe ili je protiv nje krivični postupak pravosnažno obustavljen, ili je
optužba protiv nje pravosnažno odbačena;
5. ako je protiv osobe, čije izručenje se traži, zbog istog krivičnog djela pokrenut
krivični postupak u zamoljenoj ugovornici.
 
Član 13.
 
Izručenje za krivično djelo za koje je u ugovornici moliteljici propisana smrtna kazna,
a nije propisana u zamoljenoj ugovornici može se dozvoliti pod uslovom da ugovornica
moliteljica da garanciju da ta kazna neće biti izrečena.
 
Član 14.
 
Amnestija ili pomilovanje, dati u zamoljenoj ugovornici, kojim se daje oslobađanje od
krivičnog gonjenja za krivično djelo za koje se traži izručenje ili potpuno oslobađanje od izvrš
enja izrečene kazne ili oslobađanje od preostalog dijela izrečene kazne isključuje izručenje.
 
Odbijanje izručenja
 
Član 15.
 
Izručenje se može odbiti:
1. ako je u zamoljenoj ugovornici protiv osobe, čije izručenje se traži, u toku krivi-
čni postupak zbog drugog krivičnog djela, a zamoljena ugovornica smatra da je u interesu
utvrđivanja pravog stanja stvari ili za odmjeravanje kazne svrsishodno, da se sudi u zamoljenoj
ugovornici za sva krivična djela;
2. ako protiv osobe čije se izručenje traži zbog nenadležnosti u zamoljenoj državi
nije bio pokrenut krivični postupak ili je započeti krivični postupak obustavljen.
 
Član 16.
 
Izručenje radi izvršenja krivične sankcije, izrečene u krivičnom postupku, sprovedenom
u odsustvu osuđene osobe, dozvolit će se pod uslovom da ugovornica moliteljica da
garancije da će se krivični postupak ponoviti u prisustvu izručene osobe.
 
ČETVRTO POGLAVLJE
 
Odgađanje izručenja i privremeno izručenje
 
Član 17.
 
(1) Ako se osoba, čije izručenje se traži, krivično goni u zamoljenoj ugovornici, ili
je u toj ugovornici bila osuđena zbog nekog drugog krivičnog djela, a ne onoga, koje je predmet
izručenja, dozvoljeno izručenje može se odgoditi dok se taj postupak ne završi, a u
slučaju osude, dok se ne izvrši krivična sankcija.
(2) Ako bi zbog odgađanja izručenja iz stava 1. ovog člana krivično gonjenje u
ugovornici moliteljici zastarjelo, ili bi njegov tok bio ozbiljno ometan, može se, na osnovanu
molbu ugovornice moliteljice, dozvoliti privremeno izručenje zbog vođenja krivi-
čnog postupka. Ugovornica moliteljica mora u tom slučaju izručenu osobu vratiti odmah,
kada su sprovedene potrebne procesne radnje, zbog kojih je bilo dozvoljeno privremeno
izručenje.
(3) Ugovornica moliteljica mora privremeno izručenu osobu, za vrijeme boravka na
njenoj teritoriji, držati u pritvoru. Vrijeme pritvora od dana, kada privremeno izručena osoba
napusti teritoriju zamoljene ugovornice, do dana, kada se vrati uračunava se u kaznu,
ako kazna bude izrečena u zamoljenoj ugovornici ili bi se kazna u njoj morala izvršiti.
 
Više molbi za izručenje
 
Član 18.
 
(1) Ako izručenje iste osobe traži više država zbog istog ili zbog različitih krivičnih
djela, daje se prednost molbi države, čiji je državljanin ta osoba. Ako ta država ne zahtijeva
izručenje, molbi države na čijoj teritoriji je bilo počinjeno krivično djelo; ako je djelo
bilo počinjeno na teritoriji više država ili ako se ne zna, gdje je bilo počinjeno, molbi države,
koja je prva zatražila izručenje.
(2) Zamoljena ugovornica obavijestit će ostale države moliteljice o odluci iz stava
1. ovog člana i istovremeno saopćiti da se slaže s eventualnim daljim izručenjem osobe iz
države, kojoj je bila izručena, u drugu državu, koja je također tražila izručenje.
 
Pritvor u postupku za izručenje
 
Član 19.
 
Kada su ispunjeni uslovi za izručenje, zamoljena ugovornica, nakon prijema molbe
za izručenje, odmah pritvara osobu, na koju se molba odnosi, osim ako u skladu s ovim
ugovorom nije moguće dozvoliti izručenje.
 
Član 20.
 
(1) Na izričit zahtjev može se osoba privremeno pritvoriti, prije nego što zamoljena
ugovornica primi molbu za izručenje, ako se nadležni sudski organ ugovornice moliteljice
poziva na rješenje o pritvoru ili na pravosnažnu presudu i najavi molbu za izručenje. Ovaj
izričiti zahtjev može se poslati poštom, telegramom, elektronskom poštom ili bilo kojim
sredstvom pisanog saopćavanja.
(2) Zamoljena država mora odmah obavijestiti državu moliteljicu o tome da je pritvorila
osobu u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(3) Ugovornica moliteljica, nakon što je obaviještena prema stavu 2. ovog člana,
mora najkasnije u roku od petnaest dana po prijemu obavještenja o pritvoru saopćiti, da li
će podnijeti molbu za izručenje. Molbu za izručenje mora dostaviti u roku od trideset dana
od dana, kada je saopćila da će zahtijevati izručenje.
(4) Pritvor se ukida, ako zamoljena ugovornica, na čijoj teritoriji je osoba pritvorena,
ne primi molbu za izručenje u roku iz stava 3. ovog člana.
 
Odluka o molbi za izručenje
 
Član 21.
 
(1) Zamoljena ugovornica mora o molbi za izručenje što prije odlučiti i o svojoj
odluci obavijestiti ugovornicu moliteljicu.
(2) Svako potpuno ili djelimično odbijanje molbe za izručenje mora biti obrazloženo.
 
Načelo specijalnosti
 
Član 22.
 
(1) Izručena osoba može se krivično goniti, odnosno krivična sankcija može se izvrš
iti samo za krivično djelo, za koje je dozvoljeno izručenje.
(2) Izručena osoba ne može se goniti zbog bilo kakvog drugog krivičnog djela, po-
činjenog prije izručenja.
(3) Protiv izručene osobe ne može se izvršiti izrečena krivična sankcija za bilo kakvo
drugo krivično djelo, počinjeno prije izručenja.
(4) Protiv osobe izručene zbog izvršenja krivične sankcije ne može se primijeniti te-
ža sankcija od one, na koju je osuđena.
(5) Izručena osoba ne može se izručiti trećoj državi zbog krivičnog gonjenja za krivič
no djelo, koje je počinila prije nego što je dozvoljeno izručenje.
 
Član 23.
 
Ograničenja iz stava 2., 3. i 5. člana 22. prestaju:
1. ako ugovornica koja je dozvolila izručenje da saglasnost. Uz molbu za saglasnost
prilaže se dokumentacija iz člana 7. ovog ugovora. Zamoljena ugovornica daje saglasnost,
ako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za izručenje prema ovom ugovoru;
2. ako izručena osoba u roku od četrdesetpet dana od dana, kada je bila puštena na
slobodu, nije napustila teritoriju ugovornice kojoj je bila izručena, mada je istu mogla i
smjela napustiti, ili ako se poslije, nakon što ju je napustila, dobrovoljno vratila;
3. ako se za vrijeme postupka u ugovornici moliteljici promijene zakonska obilje-
žja krivičnog djela (kvalifikacija), koja je važila u vrijeme postupka izručenja, izručena
osoba može se goniti ili osuditi samo, ako je izručenje dopušteno po novom zakonskom
obilježju krivičnog djela.
 
Član 24.
 
Ako je izručena osoba u ugovornici bila pritvorena zbog krivičnog djela, zbog kojeg
je bila izručena, vrijeme koje je izdržala u pritvoru, uračunava se u kaznu.
 
Primjena procesnog prava
 
Član 25.
 
Ako ovim ugovorom nije drugačije utvrđeno za postupak u vezi izručenja i pritvora
na teritoriji zamoljene ugovornice primjenjuje se procesno pravo zamoljene ugovornice.
 
PETO POGLAVLJE
 
Predaja osobe koja se izručuje
 
Član 26.
 
Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanje osobe koja se izručuje utvrđuje se dogovorom
nadležnih organa ugovornica.
 
Pratioci
 
Član 27.
 
(1) Pratioci koji sprovode osobu čije izručenje je dozvoljeno, imaju, na teritoriji druge
ugovornice pravo da do predaje ili nakon preuzimanja osobe koja se izručuje preduzimaju
sve što je potrebno, kako bi spriječili njezin bijeg.
(2) Pratiocima je pri obavljanju službene dužnosti na teritoriji druge ugovornice dozvoljeno
nositi službeno odijelo, službeno oružje i opremu. Oružje se smije upotrebljavati
samo za odbranu u nuždi.
 
Predaja predmeta
 
Član 28.
 
(1) Predmeti, pisani materijali ili akti mogu se zaplijeniti i predati drugoj ugovornici
u skladu sa zakonom zamoljene ugovornice, ako o tome postoji odluka nadležnog organa
ugovornice moliteljice.
(2) Zamoljena ugovornica može odgoditi predaju predmeta, pisanih materijala ili
akata, ako su joj potrebni u drugom krivičnom postupku, koji je u toku.
(3) Ugovornica moliteljica vratit će predmete, pisane materijale ili akte zamoljenoj
ugovornici nakon završenog postupka, za koji su bili zatraženi, ako se zamoljena ugovornica
toga ne odrekne.
 
Član 29.
 
(1) Kada je dozvoljeno izručenje osobe, dozvoliće se, bez posebne molbe predaja predmeta:
1. koji se mogu upotrijebiti kao dokaz;
2. koje je osoba, koja se izručuje, stekla krivičnim djelom ili unovčavanjem predmeta
koji potiču od izvršenja krivičnog djela.
(2) Ako izručenje, koje bi prema ovom ugovoru bilo dopustivo, nije moguće, jer je
osoba, koja bi trebala biti izručena, pobjegla ili umrla, ili je nije moguće pronaći na teritoriji
zamoljene ugovornice, predaja predmeta se uprkos tome može odobriti.
(3) Ni u kom slučaju se ne dira u prava zamoljene ugovornice ili drugih osoba na
predmetima. Ugovornica moliteljica će, po završenom postupku, predmete što prije i bez
naplate troškova vratiti zamoljenoj ugovornici.
(4) Za predaju predmeta u smislu ovog člana ne primjenjuju se propisi o uvozu i
izvozu predmeta i deviza.
(5) Predmeti se mogu vratiti oštećenom prije nego što je dozvoljena predaja osobe,
ako su ugovornice saglasne da se predmeti vrate direktno oštećenom.
 
Tranzit
 
Član 30.
 
(1) Ako je potrebno osobu, koju treća država izručuje ugovornici, sprovesti preko teritorije
druge ugovornice, tranzit će se dozvoliti, ako nije drugačije utvrđeno, pod jednakim
uslovima kao i za izručenje.
114
(2) Molba za tranzit preko teritorije ugovornice, mora sadržati sve podatke iz člana
7. ovog ugovora.
(3) Zamoljena ugovornica može odbiti molbu za tranzit preko njene teritorije, ako
se radi o osobi, protiv koje se vodi u toj državi krivični postupak, ili je protiv nje izrečena
presuda, koja još nije izvršena, ili ako bi po mišljenju zamoljene ugovornice tranzit iz stava
1. ovog člana mogao štetiti interesima te države.
(4) Bez saglasnosti države, koja osobu izručuje, ugovornica preko koje će osoba biti
prevezena, ne može krivično goniti tu osobu zbog krivičnog djela, koje je počinila prije
tranzita niti se protiv nje može izvršiti krivična sankcija izrečena prije tranzita.
 
Član 31.
 
(1) Ako pri izručenju, osobu iz stava 1. člana 30., treba prevesti iz treće zemlje u
ugovornicu zračnim putem preko teritorije druge ugovornice, bez slijetanja u međuvremenu,
nije potrebna izričita dozvola ugovornice, preko koje treba letjeti. Ugovornica moliteljica
će tu državu unaprijed obavijestiti da je bio izdat jedan od dokumenata iz člana 7. ta-
čka 3. ovog ugovora.
(2) Kod nepredviđenog usputnog slijetanja na teritoriju države, preko koje leti, obavješ
tenje iz stava 1. ovog člana ima jednak učinak kao molba za pritvor, koji se određuje u
skladu sa članom 19. ovog ugovora.
 
Član 32.
 
(1) Odredbe o tranzitu shodno se primjenjuju za predaju osobe, koja se preko teritorije
jedne ugovornice preveze na teritoriju druge ugovornice zbog izvršenja krivične sankcije,
koju je izrekao sud treće države.
(2) Stav 1. ovog člana primjenjuje se i u situaciji kada se osoba kojoj je izrečena krivič
na sankcija u jednoj ugovornici prevozi u treću državu preko druge ugovornice.
 
Troškovi
Član 33.
 
(1) Troškove izručenja snosi ugovornica, na čijoj teritoriji su nastali.
(2) Troškove tranzita plaća ugovornica moliteljica.
(3) Troškove prijevoza avionom plaća ugovornica koja je predlagala takav prijevoz.
 
 
ŠESTO POGLAVLJE
 
Značenje izraza
 
Član 34.
 
Prema ovom ugovoru znači:
- “ugovornica moliteljica” - ugovornica koja moli izručenje,
- “zamoljena ugovornica” - ugovornica od koje se traži izručenje.
 
Član 35.
 
Prema ovom ugovoru službeni jezik znači:
- za Bosnu i Hercegovinu - bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik,
- za Republiku Sloveniju - slovenački jezik.
 
Član 36.
 
Prema ovom ugovoru krivična sankcija znači:
- za Bosnu i Hercegovinu: kazna zatvora, mjere sigurnosti i odgojne mjere, propisane
krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, koje predstavljaju lišenje slobode.
- za Republiku Sloveniju: kazna zatvora, mjere sigurnosti i odgojne mjere propisane
Krivičnim zakonikom koje predstavljaju lišenje slobode.
 
 
SEDMO POGLAVLJE
 
Završne odredbe
 
Član 37.
 
Ovaj ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema zadnjeg obavještenja
diplomatskim putem jedne ugovornice drugoj ugovornici o ispunjenju uslova koji su predviđ
eni unutrašnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog ugovora.
 
Član 38.
 
(1) Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica mo-
že ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.
(2) Ugovor je sastavljen u dva izvornika, svaki na bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku,
srpskom jeziku i slovenačkom jeziku, na oba pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini
- latinici i ćirilici, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
U Sarajevu, dana 05.04.2002. godine
ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA REPUBLIKU SLOVENIJU