Slovenija

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršvanj sudskih odluka u krivičnim stvarima*

23.3.2012

U G O V O R
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE
O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM
STVARIMA*
 
Bosna i Hercegovina i Republika Slovenija (u daljem tekstu: “ugovornice”), su se u želji,
da unaprijede međusobne pravne odnose
da unaprijede saradnju na području pravosuđa i
da olakšaju međusobni pravni promet
sporazumjele da zaključe ovaj ugovor kako slijedi:
 
PRVO POGLAVLJE
Opće odredbe
 
Član 1.
 
(1) Ugovornice se obavezuju da će na molbu, u skladu s uslovima utvrđenim ovim
ugovorom međusobno izvršavati sudske odluke u krivičnim stvarima koje je donio sud jedne
ugovornice (u daljem tekstu: “ugovornica presuđenja”) protiv državljana druge ugovornice
(u daljem tekstu: “ugovornica izvršenja”) ili protiv osobe koja na njezinoj teritoriji
ima prebivalište i to:
1. vršenje nadzora nad osobama prema kojima je pravosnažno izrečena uslovna
osuda, u roku provjeravanja koji je određen u toj osudi (u daljem tekstu: “zaštitni
nadzor”);
2. izvršenje kazni zatvora i drugih krivičnih sankcija koje podrazumijevaju lišenje
slobode (u daljem tekstu: “zatvor”).
(2) Državljaninom ugovornice smatra se osoba koja prema zakonodavstvu te ugovornice
ima njezino državljanstvo.
 
Član 2.
 
(1) Zaštitni nadzor ili zatvor prema odredbama ovog ugovora preuzet će se ako su
ispunjeni slijedeći uslovi:
1. ako je osuđena osoba državljanin ugovornice izvršenja ili u njoj ima prebivalište;
2. ako je sudska odluka pravosnažna;
3. ako se osuđena osoba s tim saglasi;
4. ako je djelo iz pravosnažne sudske odluke, krivično djelo prema pravu obje ugovornice;
5. ako su ugovornice saglasne da se prenese izvršenje;
6. ako osuđena osoba u vrijeme podnošenja molbe ima izdržati još najmanje šest
mjeseci od izrečene kazne zatvora ili zaštitnog nadzora.
 
*Ugovor je objavljen u "Službenom glasniku BiH" - dodatak, Međunarodni ugovori 12/2005
(2) Ugovornice izuzetno, mogu pristati na prijenos izvršenja i u slučaju kad osuđena
osoba ima izdržati manje od šest mjeseci od izrečene kazne zatvora ili zaštitnog nadzora.
(3) Ako osuđena osoba ne može dati pravovaljanu saglasnost na prijenos izvršenja,
treba pribaviti pristanak zakonskog zastupnika te osobe prema pravu koje se primjenjuje u
ugovornici u kojoj osuđena osoba ima prebivalište.
 
Član 3.
 
Izvršenje se neće preuzeti:
1. ako bi izvršenje bilo u suprotnosti sa osnovnim načelima pravnog sistema ugovornice
izvršenja;
2. ako ugovornica izvršenja smatra da je djelo iz pravosnažne sudske odluke politič
ke ili vojne prirode;
3. ako bi izvršenje bilo u suprotnosti sa međunarodnim obavezama ugovornice izvrš
enja;
4. ako je izvršenje kazne zatvora ili zaštitnog nadzora prema pravu jedne od ugovornica
zastarjelo;
5. ako se osuđena osoba, s obzirom na dob u vrijeme kada je djelo počinjeno, u ugovornici
izvršenja ne bi mogla krivično goniti,
6. ako je osuđena osoba u ugovornici izvršenja već pravosnažno osuđena za isto
krivično djelo ili je bila pravosnažno oslobođena optužbe,
7. ako je pravosnažna sudska odluka donesena u odsutnosti osuđene osobe,
8. ako osuđena osoba uživa azil u ugovornici izvršenja.
 
Član 4.
 
(1) Ugovornica izvršenja mora bez odgađanja obavijestiti ugovornicu presuđenja da
li je i u kojem obimu udovoljila molbi.
(2) Kod potpunog ili djelimičnog odbijanja molbe za preuzimanje izvršenja, moraju
se navesti razlozi odbijanja.
 
Član 5.
 
(1) Pomilovanje ili amnestiju mogu dati obje ugovornice.
(2) Ako je pomilovanje ili amnestija dato u ugovornici presuđenja, ona će bez odlaganja
o tome obavijestiti ugovornicu izvršenja.
 
Član 6.
 
Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanja osuđene osobe utvrđuje se dogovorom
između nadležnih organa ugovornica.
 
DRUGO POGLAVLJE
Zaštitni nadzor
 
Član 7.
 
(1) Zaštitni nadzor se isključivo provodi u skladu s pravom koje se primjenjuje u
ugovornici izvršenja.
(2) Mjere izvršenja zaštitnog nadzora, izrečene u ugovornici izvršenja po njihovoj vrsti
i trajanju ne smiju biti strože od mjera koje bi bile primijenjene u ugovornici presuđenja.
 
Član 8.
 
Opoziv uslovne osude isključivo se vrši u ugovornici presuđenja.
 
Član 9.
 
(1) Ugovornica izvršenja dužna je što prije obavijestiti ugovornicu presuđenja, da li će
udovoljiti njenoj molbi za preuzimanje izvršenja zaštitnog nadzora iz člana 7. ovog ugovora.
(2) Ugovornica izvršenja obavijestit će ugovornicu presuđenja o mjerama zaštitnog
nadzora i o svim okolnostima, koje bi mogle prouzrokovati opoziv uslovne osude.
 
Član 10.
 
(1) Ugovornica presuđenja dužna je odmah obavijestiti ugovornicu izvršenja o opozivu
uslovne osude.
(2) Ako ugovornica presuđenja opozove uslovnu osudu, može zamoliti ugovornicu
izvršenja da preuzme izvršenje krivične sankcije u skladu sa odredbama ovog ugovora.
 
Član 11.
 
(1) Ako je donesena odluka o preuzimanju izvršenja zaštitnog nadzora, daljnje izvrš
enje u ugovornici presuđenja privremeno se obustavlja.
(2) Pravo ugovornice presuđenja na izvršenje konačno prestaje ako u toku preuzetog
nadzora nije nastala nijedna od okolnosti koja prema pravu ugovornice presuđenja dovodi
do opoziva uslovne osude.
 
TREĆE POGLAVLJE
Zatvor
 
Član 12.
 
(1) Ako je osoba koja je državljanin jedne od ugovornica ili osoba koja na njezinoj
teritoriji ima prebivalište, pravosnažno osuđena za krivično djelo u drugoj ugovornici na
kaznu zatvora ili joj je izrečena druga krivična sankcija koja podrazumijeva lišenje slobode,
svaka ugovornica može zamoliti da se izvršenje provede, u onoj ugovornici čiji je osu-
đeni državljanin ili u kojoj ima prebivalište.
(2) Ovaj ugovor ne isključuje pravo osuđene osobe, njezinog zakonskog zastupnika,
supružnika, srodnika u pravoj liniji, brata ili sestre na podnošenje molbe kojom traži pokretanje
postupka za prijenos izvršenja sudu koji je donio odluku, ili nadležnom organu kako
ugovornice u kojoj je izrečena presuda tako i ugovornice čiji je osuđeni državljanin ili
u kojoj ima prebivalište.
(3) Nadležni organ ugovornice presuđenja poučit će osuđenog, što je moguće prije,
o mogućnostima izdržavanja kazne zatvora ili druge krivične sankcije koja podrazumijeva
lišenje slobode u ugovornici čiji je državljanin ili na čijoj teritoriji ima prebivalište.
 
Član 13.
 
(1) Ako je izvršenje preuzeto, sud ugovornice izvršenja izreći će po svom pravu kaznu
zatvora ili drugu krivičnu sankciju, pri čemu uzima u obzir krivičnu sankciju, izrečenu
u ugovornici presuđenja.
(2) Izvršenjem u drugoj ugovornici, osuđena osoba ne smije ni u kojem slučaju biti
dovedena u teži položaj nego što bi ga imala u ugovornici presuđenja.
(3) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ili druge krivične sankcije koja
podrazumijeva lišenje slobode uračunava se u kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju
koju treba izvršiti u ugovornici izvršenja.
 
Član 14.
 
Izvršenje se provodi isključivo prema pravu ugovornice izvršenja što podrazumijeva
i priznanje sudske odluke po pravu ugovornice izvršenja.
 
Član 15.
 
(1) Sud ugovornice izvršenja vezan je za utvrđeno činjenično stanje na kojem se zasniva
pravosnažna sudska odluka.
(2) Za odlučivanje o vanrednim pravnim lijekovima isključivo je nadležan sud u
ugovornici presuđenja.
(3) O ukidanju ili izmjeni pravosnažne sudske odluke na kojoj se zasniva preuzeto
izvršenje, ugovornica presuđenja odmah će obavijestiti ugovornicu izvršenja. Na osnovu
nove odluke sud ugovornice izvršenja provest će postupak priznanja te odluke i odlučiti o
daljem izvršenju kazne zatvora ili druge krivične sankcije koja podrazumijeva lišenje slobode.
Sud u ugovornici izvršenja vezan je za tu odluku.
 
Član 16.
 
(1) Ako se pravosnažna sudska odluka odnosi na više krivičnih djela, izvršenje se
može prenijeti samo za dio izrečene kazne zatvora ili druge krivične sankcije, koja podrazumijeva
lišenje slobode a koja se odnosi na pojedina od tih djela. U tom slučaju sud u ugovornici
presuđenja, utvrdit će dio kazne zatvora ili druge krivične sankcije koja podrazumijeva
lišenje slobode, koja se odnosi za ta djela.
(2) Sud u ugovornici izvršenja i sud u ugovornici presuđenja dogovorit će primjeren
rok koji ne može biti duži od šest mjeseci za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana. Ako
takva odluka ne bude donesena u tom roku sud u ugovornici izvršenja odredit će prema
svom pravu dio kazne ili druge krivične sankcije koji treba izvršiti.
 
Član 17.
 
(1) Preuzimanjem izvršenja privremeno prestaje daljnje izvršenje u ugovornici presuđ
enja. Ako se osuđena osoba nalazi na izdržavanju kazne zatvora ostat će u zatvoru dok
ne bude predata ugovornici izvršenja.
(2) Pravo ugovornice presuđenja na izvršenje prestaje kada je osuđena osoba potpuno
izdržala kaznu zatvora ili drugu krivičnu sankciju koja podrazumijeva lišenje slobode u
ugovornici izvršenja ili joj je ona oproštena.
(3) Ako osuđena osoba izbjegne izvršenje u ugovornici izvršenja, ugovornica presuđenja
ponovo stiče pravo na izvršenje. O tim okolnostima ugovornica izvršenja dužna je obavijestiti
ugovornicu presuđenja.
 
Član 18.
 
(1) Osuđena osoba ne može bez saglasnosti ugovornice presuđenja biti krivično gonjena,
suđena, podvrgnuta nekom drugom ograničavanju slobode ili izručena trećoj državi,
zbog krivičnog djela učinjenog prije prijenosa izvršenja.
(2) Saglasnost države iz stava 1. ovog člana nije potrebna:
1. ako osuđena osoba ne napusti teritoriju ugovornice izvršenja u roku od 45 dana
od dana izdržane kazne ili druge krivične sankcije koja podrazumijeva lišenje
slobode. U ovaj rok ne uračunava se vrijeme za koje osuđena osoba, nezavisno
od svoje volje, nije mogla napustiti teritoriju ugovornice izvršenja.
2. ako se osuđena osoba nakon napuštanja teritorije ugovornice izvršenja, dobrovoljno
vratila na njezinu teritoriju.
 
ČETVRTO POGLAVLJE
Odredbe o postupku
 
Član 19.
 
(1) Kod primjene ovog ugovora komuniciraju nadležni organi Bosne i Hercegovine
preko Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine a nadležni organi
Republike Slovenije preko Ministarstva za pravosuđe Republike Slovenije.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne isključuje diplomatski put općenja.
(3) U hitnim slučajevima molbe i obavještenja, prema ovom ugovoru, mogu se dostavljati
preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije - INTERPOL-a.
 
Član 20.
 
(1) Molba za preuzimanje izvršenja prema odredbama ovog ugovora, dostavlja se u
pismenoj formi na jeziku države moliteljice.
(2) Dokumentacija koja se prilaže uz molbu dostavlja se sa prijevodom na službeni
jezik, odnosno jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice.
(3) Legalizacija dokumenata iz stava 2. ovog člana nije potrebna.
 
Član 21.
 
(1) Ako ugovornica presuđenja podnosi molbu, uz molbu treba priložiti:
1. izvornik ili ovjereni prijepis sudske odluke s potvrdom pravosnažnosti a prema
potrebi, i o izvršnosti;
2. prijepis zakonskih odredbi na kojima se zasniva sudska odluka;
3. podatke o osuđenoj osobi, o njezinom državljanstvu i prebivalištu;
4. potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne zatvora ili druge krivične sankcije,
o opraštanju dijela kazne, kao i svaki drugi podatak u vezi izdržavanja kazne;
5. saglasnost osuđene osobe za prijenos izvršenja data na zapisnik ili u ovjerenoj izjavi;
6. ostale dokumente koji su od značaja za odlučivanje o molbi.
(2) Ako ugovornica izvršenja podnosi molbu, uz molbu treba priložiti.
1. prijepis zakonskih odredbi koje treba primijeniti;
2. podatke o osuđenoj osobi, o njezinom državljanstvu i prebivalištu;
3. ostale dokumente koji mogu biti od značaja za odlučivanje o molbi;
4. ako se osuđeni nalazi u ugovornici izvršenja, treba priložiti i zapisnik ili ovjerenu
izjavu o njegovoj saglasnosti za prijenos izvršenja.
(3) U slučaju molbe iz stava 2. ovog člana ugovornica presuđenja dostavlja istovremeno
sa udovoljenjem molbi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana izuzev dokumenta iz tačke 5.
 
Član 22.
 
(1) Ako zamoljena država smatra da podaci i dokumentacija koji su joj dostavljeni
nisu dovoljni, zatražit će dopunu u primjerenom roku koji se, na obrazloženu molbu, mo-
že produžiti.
(2) U nedostatku dopune o molbi za prijenos izvršenja, odlučivat će se na osnovu
postojećih podataka i dokumentacije.
 
Član 23.
U slučaju kada je donesena odluka o prenosu izvršenja krivične sankcije, nadležni
organi država ugovornica dogovorit će mjesto, vrijeme i način predaje osuđene osobe.
 
Član 24.
 
(1) Troškove predaje osuđene osobe radi izvršenja krivične sankcije, snosi ona ugovornica
na čijoj su teritoriji nastali.
(2) Troškove tranzita preko treće države snosi ugovornica moliteljica.
(3) Država koja traži predaju osuđene osobe zračnim putem, sama će platiti troškove
koji će nastati u vezi te predaje.
 
Član 25.
 
(1) Ugovornica izvršenja, mora ugovornici presuđenja, dostaviti informacije:
1. o završenom zaštitnom nadzoru odnosno izvršenju zatvora;
2. o bjekstvu osuđene osobe.
(2) Na molbu ugovornice presuđenja ugovornica izvršenja će dostaviti poseban izvješ
taj o činjenicama relevantnim za izvršenje krivične sankcije.
 
PETO POGLAVLJE
Značenje izraza
 
Član 26.
 
Prema ovom ugovoru službeni jezik znači:
- za Bosnu i Hercegovinu - bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik;
- za Republiku Sloveniju - slovenački jezik.
 
Član 27.
 
Prema ovom ugovoru krivična sankcija znači:
1. za Bosnu i Hercegovinu: kazna zatvora, mjere sigurnosti i odgojne mjere propisane
krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini koje podrazumijevaju li-
šenje slobode;
2. za Republiku Sloveniju: kazna zatvora, mjere sigurnosti i odgojne mjere koje
predstavljaju lišenje slobode propisane Krivičnim zakonikom.
 
Član 28.
 
Prema ovom ugovoru zaštitni nadzor znači:
- za Bosnu i Hercegovinu: mjera koju može izreči sud uz uslovnu osudu u skladu sa
krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini;
- za Republiku Sloveniju: mjera koju može izreči sud uz uslovnu osudu u skladu sa
Krivičnim zakonikom Republike Slovenije.
 
ŠESTO POGLAVLJE
Prelazne i završne odredbe
Član 29.
 
(1) Ovaj ugovor se primjenjuje na pravosnažne sudske odluke, koje su izrečene prije
stupanja na snagu ovog ugovora.
(2) U slučaju otkaza ovog ugovora, u smislu člana 31. stav 1. ovog ugovora, preuzeta
izvršenja krivičnih sankcija nastavit će se i sprovesti u skladu sa odredbama ovog
ugovora.
 
Član 30.
 
Ovaj ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema zadnjeg obavještenja,
diplomatskim putem jedne ugovornice drugoj ugovornici, o ispunjenju uslova koji su
predviđeni unutrašnjim zakonodavstvom, za stupanje na snagu ovog ugovora.
 
Član 31.
 
(1) Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovornica može ga pismeno
otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.
(2) Ugovor je sastavljen u dva izvornika, svaki na bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku,
srpskom jeziku i slovenačkom jeziku, na oba pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini
- latinici i ćirilici, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
U Sarajevu, dana 05.04.2002. godine
ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA REPUBLIKU SLOVENIJU