Slovenija

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima

23.3.2012

U G O V O R
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA

 

Bosna i Hercegovina i Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: “ugovornice”), su se u želji,
da unaprijede međusobne pravne odnose
da unaprijede saradnju na području pravosuđa i
da olakšaju međusobni pravni promet u građanskim i krivičnim stvarima

sporazumjele da zaključe ovaj ugovor kako slijedi:

 POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Član 1. 

(1)     Državljanima jedne ugovornice garantiraju se jednaka prava u postupcima pred sudovima druge ugovornice kao i njezinim državljanima.

(2)     Državljani jedne ugovornice imaju slobodan pristup sudovima druge ugovornice pod jednakim uslovima kao i njeni državljani.

(3)   Odredbe prethodnih stavova odnose se i na pravna lica.

 Obim pravne pomoći
Član 2.

(1)    Ugovornice uzajamno pružaju pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima, na način i u obimu predviđenom ovim ugovorom.

(2)   Pojam "građanske stvari" u ovom ugovoru obuhvata i privredne i porodične stvari.

(3)   Pojam "krivične stvari" u ovom ugovoru obuhvata krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje.

(4)   Pravosudni organi ugovornica, u skladu s odredbama ovog ugovora, pružaju pravnu pomoć i drugim organima koji su po zakonodavstvu ugovornice nadležni za stvari iz prethodnih stavova ovog člana.

 Član 3.

Pravna pomoć prema ovom ugovoru obuhvata: dostavljanje i uručivanje akata, razmjena obavještenja o propisima i propisa, dostavljanje podataka i izvoda iz kaznene evidencije, preuzimanje krivičnog gonjenja, kao i procesne radnje (saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i drugih lica, pretres stana ili lica, oduzimanje predmeta, privremeno privođenje, uviđaj, vještačenje i drugo).

 Način saobraćanja
Član 4. 

(1)   Kod primjene ovog ugovora komuniciraju nadležni organi Bosne i Hercegovine preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine a nadležni organi Republike Slovenije preko Ministarstva za pravosuđe Republike Slovenije.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana ne isključuje diplomatski put općenja.

(3)   U hitnim slučajevima nadležni organi jedne ugovornice mogu upućivati molbe i obavještenja predviđena ovim ugovorom nadležnim organima druge ugovornice putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Jezik
Član 5.

(1)   Molba za pravnu pomoć po ovom ugovoru (u daljnjem tekstu: molba) kao i ostala dokumentacija, koja se prilaže prema odredbama ovog ugovora, dostavlja se na jeziku ugovornice, koja moli za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: ugovornica moliteljica). Prijevod na jezik države ugovornice od koje se moli pravna pomoć (u daljnjem tekstu: zamoljena ugovornica) nije potrebno priložiti, osim u postupcima ustupanja krivičnog gonjenja. 

(2)   Odgovori na molbe dostavljaju se na jeziku zamoljene ugovornice. 

(3)   Akti, koji se uručuju licima u zamoljenoj ugovornici, šalju se na službenom jeziku ugovornice moliteljice, s prijevodom na službeni jezik, odnosno jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice. 

(4)   Ako prijevod nije priložen, uručenje se može izvršiti samo ako primalac dobrovoljno primi akt.

Molba za pravnu pomoć 
Član 6.

 (1) Molba za pravnu pomoć mora sadržavati:
1.      naziv organa, koji moli za pravnu pomoć, i organa, od kojeg se moli pravna pomoć;
2.      opis predmeta, u kojem se moli za pravnu pomoć, a u krivičnim stvarima i zakonski opis krivičnog djela;
3.      oznaku podataka, koji su važni za provođenje postupka davanja pravne pomoći; 
4.      ime i prezime, te podatke o rođenju stranaka u postupku, mjesto njihovog prebivališta ili boravišta, državljanstvo, a za pravna lica naziv i sjedište;
5.      ime i prezime pravnih zastupnika ili punomoćnika.

(2) Molba i priložena akta moraju biti potpisana i imati pečat organa, koji moli za pravnu pomoć.

Član 7.

(1)Pravna pomoć se pruža u skladu sa zakonodavstvom zamoljene ugovornice.

(2) Nadležni organ, koji pruža pravnu pomoć može pri tom postupati i na način i u obliku, koji želi ugovornica moliteljica, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice. 

Član 8. 

(1) Ako zamoljeni organ nije nadležan za udovoljenje molbi, molbu upućuje nadležnom organu u zamoljenoj ugovornici i o tome obavještava ugovornicu moliteljicu.

(2) Ako molbi za pravnu pomoć nije udovoljeno, potrebno je o tome odmah obavijestiti ugovornicu moliteljicu i navesti razloge, zašto molbi nije udovoljeno. Ako su uz molbu za pravnu pomoć poslata i druga akta, ona se vraćaju.

Član 9.

Zamoljena ugovornica može odbiti pravnu pomoć ako bi udovoljenje molbi bilo u suprotnosti s njezinim pravnim poretkom ili bi moglo štetiti njezinoj suverenosti ili sigurnosti.

 Uručivanje pismena
Član 10.

Molba za uručenje pismena mora pored podataka iz odredbe člana 6. ovog ugovora sadržavati i adresu lica, kojem se pismeno uručuje.

Član 11.

(1)   Nadležni organ izvršava uručenje u skladu sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice. Na izričitu molbu može se kod uručenja pismena primijeniti propis ugovornice moliteljice, ako to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice.

(2)   Uručenje pismena dokazuje se u skladu sa zakonskim propisima o uručenju, koji važe na teritoriji zamoljene ugovornice. Nadležni organ navodi u potvrdi o uručenju vrijeme i mjesto uručenja, te lice, kojem je pismeno bilo uručeno.

(3)   Potvrda o uručenju odmah se dostavlja ugovornici moliteljici. Ukoliko uručenje nije moguće, zamoljena ugovornica će o razlozima neuručenja bez odlaganja obavijestiti ugovornicu moliteljicu.

 Obavještenja o propisima
Član 12.

Ugovornice će, na molbu, jedna drugu obavijestiti o propisima, koji važe ili su važili na njezinoj teritoriji te će po potrebi dostaviti i tekstove tih propisa.

 Troškovi pružanja pravne pomoći
Član 13.

(1) Ako u ovom ugovoru nije drugačije određeno, ugovornice ne mogu zahtijevati plaćanje troškova koji su nastali radi pružanja pravne pomoći, osim nagrade vještaku i naknade troškova vještačenja.

(2) Zamoljeni organ može tražiti predujam za troškove iz stava 1. ovog člana.

POGLAVLJE II
PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM STVARIMA

Oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka
Član 14.

Državljani jedne ugovornice su pred sudovima druge ugovornice oslobođeni plaćanja troškova sudskog postupka pod jednakim uslovima i u jednakom obimu kao i državljani te ugovornice.

Član 15. 

(1)   O oslobađanju od plaćanja troškova iz člana 14. ovog ugovora sud zamoljene ugovornice odlučuje na prijedlog stranaka. U skladu s propisima zamoljene ugovornice o oslobađanju od plaćanja troškova sudskog postupka odlučuje se na osnovu potvrde o imovinskom stanju koju izdaje nadležni organ one ugovornice, na čijoj teritoriji stranka ima svoje prebivalište ili boravište. 

(2)   Ako lice iz prethodnog stava ima prebivalište ili boravište na teritoriji treće države, potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo ugovornice čiji je državljanin to lice. 

(3)   Sud zamoljene ugovornice koji odlučuje o molbi za oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka, može zahtijevati u vezi s tim dodatna obavještenja.

 Osiguranje parničnih troškova
Član 16.

(1)   Od državljana jedne ugovornice koji sudjeluje u postupku pred sudom druge ugovornice kao tužilac ili umješač, nije dozvoljeno zahtijevati osiguranje parničnih troškova samo zato što je strani državljanin i što na teritoriji te ugovornice nema prebivalište ili boravište.

(2)   Odredba stava 1. ovog člana primjenjuje se i na pravna lica.

 Isprave
Član 17.

(1)   Isprave, koje je izdao, potpisao ili ovjerio u propisanom obliku sud ili drugi nadležni organ jedne ugovornice, i na njima je otisnut pečat nadležnog organa te ugovornice, nije potrebno dalje ovjeravati za upotrebu na teritoriji druge ugovornice.

(2)   Stav 1. ovog člana odnosi se i na prijepise i kopije isprava, koje je ovjerio sud ili drugi nadležni organ.

Član 18.

Javne isprave, izdate na teritoriji jedne ugovornice imaju na teritoriji druge ugovornice, istu dokaznu snagu kao i javne isprave te ugovornice.

Član 19.

(1)   Ugovornice dostavljaju jedna drugoj izvode iz matičnih evidencija te pravosnažne sudske odluke, koje se odnose na lična stanja državljana druge ugovornice.

(2)   Isprave i sudske odluke iz stava 1. ovog člana dostavljaju se besplatno svakih šest mjeseci diplomatskim putem.

 

POGLAVLJE III. 

PRAVNA POMOĆ U KRIVIČNIM STVARIMA

 Član 20.

Ugovornice, u skladu s odredbama ovog ugovora,  jedna drugoj pružaju pravnu pomoć u svim postupcima u pogledu krivičnih stvari, za koje su bili u trenutku, kad je pravna pomoć zamoljena, nadležni organi ugovornice moliteljice. 

Odbijanje pravne pomoći
Član 21.

Ugovornice će odbiti pravnu pomoć:  

1.      ako djelo, koje je navedeno u molbi, po pravu koje važi u zamoljenoj ugovornici, nije krivično djelo;

2.      ako bi udovoljenje molbi bilo u suprotnosti s pravnim poretkom zamoljene ugovornice i moglo bi, po mišljenju zamoljene ugovornice, ugroziti njezinu suverenost, sigurnost ili druge bitne interese ugovornice;

3.      ako je molba u vezi s djelom, koje je po mišljenju zamoljene ugovornice političke ili vojne prirode. 

Pozivi
Član 22.

U pozivu osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, svjedoku, vještaku ili drugom učesniku u postupku, koji se poziva iz zamoljene ugovornice, ne smije biti zaprijećeno preduzimanjem mjera prinude u slučaju da se pozivu ne odazove. Ako se pozvani ne odazove pozivu, za to mu ne smije biti izrečena sankcija.

Član 23.

Svjedoku ili vještaku, koji se odazove pozivu suda ugovornice moliteljice, pripada pravo na naknadu putnih troškova i troškova boravka, u skladu s propisima ugovornice moliteljice. 

Privremeno dovođenje lica lišenog slobode
Član 24. 

(1)   Ukoliko ugovornica, u kojoj se provodi krivični postupak, pozove kao svjedoka ili radi suočenja lice, koje je lišeno slobode u drugoj ugovornici, to će se lice, uz njegovu saglasnost, privremeno dovesti u ugovornicu moliteljicu.

(2)   Privremeno dovedeno lice iz stava 1. ovog člana mora biti u pritvoru u ugovornici moliteljici.

(3)   Ugovornica moliteljica mora privremeno dovedeno lice vratiti u roku koji odredi zamoljena ugovornica.

Član 25.

Privremeno dovođenje se može odgoditi ako je potrebno prisustvo lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora, u krivičnom postupku koji se vodi u zamoljenoj ugovornici.    

Član 26.

Privremeno dovođenje može se odbiti:

1.      ako se lice iz člana 24. stav 1. ovog ugovora s tim ne slaže;

2.      ako bi usljed dovođenja moglo doći do produženja lišenja slobode lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora;

3.     ako po mišljenju zamoljene ugovornice postoje drugi važni razlozi protiv privremenog dovođenja lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora u ugovornicu moliteljicu.

Član 27.

Dovođenje lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora vrše nadležni organi u ugovornicama, koji se dogovaraju o mjestu i vremenu privremenog dovođenja.

 Zaštita lične slobode
Član 28.

(1)   Svjedok ili vještak, koji se odazove pozivu suda ugovornice moliteljice, nezavisno o njegovom državljanstvu ne smije biti u toj ugovornici krivično gonjen ili pritvoren, niti mu se može na bilo koji drugi način oduzeti ili ograničiti lična sloboda radi krivičnog djela, koje je učinio prije dolaska u ugovornicu moliteljicu.

(2)   Lice koje je pozvano da se pojavi pred sudom ugovornice moliteljice, da bi krivično odgovaralo za djelo, koje mu se stavlja na teret, ne smije, nezavisno o državljanstvu, na njezinoj teritoriji biti krivično gonjeno ili pritvoreno niti mu se na bilo koji drugi način smije oduzeti ili ograničiti sloboda za djela i osude, koji nisu navedeni u pozivu, a potiču iz vremena prije njegova odlaska iz zamoljene ugovornice.

(3)   Krivično gonjenje, lišavanje slobode ili kakvo drugo ograničenje lične slobode lica iz st. 1. i 2. ovog člana dozvoljeno je ako se pozvani, nakon što njegova prisutnost po izjavi suda više nije potrebna, zadrži više od petnaest dana na teritoriji ugovornice moliteljice, mada bi je mogao napustiti ili ako se nakon što je napustio teritoriju ugovornice moliteljice, na njezinu teritoriju dobrovoljno vrati.

Prisutnost radnjama pravne pomoći
Član 29. 

(1)   Na izričitu molbu ugovornice moliteljice, zamoljena ugovornica obavijestit će je o mjestu i vremenu izvršenja molbe.

(2)   Učesnici u krivičnom postupku i njihovi pravni zastupnici, imaju u zamoljenoj ugovornici pravo prisustvovati radnjama pravne pomoći i postavljati dodatna pitanja putem zamoljenog organa. Na njih se smisaono primjenjuje odredba iz člana 28. ovog ugovora.

(3)   Za prisutnost predstavnika pravosudnih organa ugovornice moliteljice pri pružanju pravne pomoći u zamoljenoj ugovornici, potrebna je saglasnost zamoljene ugovornice. Saglasnost u Bosni i Hercegovini izdaje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a u Republici Sloveniji Ministarstvo za pravosuđe Republike Slovenije.

Obavještenja iz kaznene evidencije
Član 30.

(1)   Ugovornice obavještavaju jedna drugu o svim osudama državljana druge ugovornice koje su upisane u njezinu kaznenu evidenciju. Izvode iz kaznene evidencije države ugovornice izmjenjuju svakih šest mjeseci putem ministarstava iz člana 4. ovog ugovora.

(2)   Ugovornice jedna drugu obavještavaju i o drugim podacima upisanim u kaznenoj evidenciji.

 Ustupanje krivičnog gonjenja 
Član 31. 

(1)   Ako državljanin jedne ugovornice počini krivično djelo na teritoriji druge ugovornice, može ugovornica, na čijoj teritoriji je djelo počinjeno, pod uslovima iz ovog ugovora, zamoliti drugu ugovornicu da preuzme krivično gonjenje.

(2)   Nadležni organi zamoljene ugovornice provode krivični postupak u skladu s propisima te ugovornice.

(3)   Nadležni organi ugovornice moliteljice preduzet će u vezi sa zamolnicom za preuzimanje krivičnog gonjenja sve što je potrebno da bi zamoljenoj ugovornici omogućili obavljanje procesnih radnji koje su u njezinoj nadležnosti. Te mjere obuhvataju i predaju organima zamoljene ugovornice okrivljenog, ako je u pritvoru u državi moliteljici.

(4)   Predaja okrivljenog iz stava 3. ovog člana izvršit će se nakon što zamoljena ugovornica obavijesti ugovornicu moliteljicu da je preuzela krivično gonjenje u skladu s članom 34. ovog ugovora.   

Član 32.

 (1) U molbi za preuzimanje krivičnog gonjenja mora biti opisano činjenično stanje i moraju biti navedeni što potpuniji podaci o okrivljenom, njegovu državljanstvu i prebivalištu ili boravištu.

(2) Uz molbu treba priložiti:

  1. spise u orginalu ili ovjerenom prijepisu;
  2. potvrdu ili druge podatke o državljanstvu lica, za koje se moli preuzimanje krivičnog gonjenja;
  3. izvod odredbi iz krivičnog zakona koje su primijenjene u toj krivičnoj stvari;
  4.  izjave oštećenih da su saglasni sa ustupanjem krivičnog gonjenja. 

(3) Izjava oštećenog, koja je potrebna za pokretanje krivičnog postupka u ugovornici moliteljici vrijedi i u zamoljenoj ugovornici.

(4) Uz molbu i priloge iz ovog člana prilaže se prijevod molbe i relevantnih dokumenata iz spisa i drugih priloga na službeni jezik, odnosno jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice.

Član 33.

Nakon podnošenja molbe za preuzimanje krivičnog gonjenja, nadležni organi ugovornice moliteljice neće preduzimati nikakve procesne radnje u vezi s gonjenjem za djelo navedeno u molbi, do prijema obavještenja o odluci iz člana 34. ovog ugovora.  

Član 34.

(1) Zamoljena ugovornica obavjestit će ugovornicu moliteljicu da li je zamoljeno krivično gonjenje preuzela.

(2) U slučaju iz člana 31. stav 3. ovog ugovora, zamoljena ugovornica mora što prije a najkasnije u roku od 45 dana obavijestiti ugovornicu moliteljicu da li je preuzela krivično gonjenje.

 

(3) Ako krivično gonjenje nije preuzeto, sva dokumentacija u vezi s tim predmetom se vraća ugovornici moliteljici zajedno s obavještenjem zašto molbi nije udovoljeno. Ako je zamoljeno krivično gonjenje preuzeto, po završenom postupku ugovornici moliteljici će se dostaviti pravosnažna odluka.

POGLAVLJE IV. 
ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Ovaj ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema zadnjeg obavještenja diplomatskim putem jedne ugovorne strane drugoj o ispunjenju uslova koji su predviđeni unutrašnjim zakonodavstvom ugovornica za stupanje na snagu ovog ugovora. 

Član 36.

(1) Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovornica može ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.

(2) Ovaj ugovor sastavljen je u dva originalna primjerka, svaki na bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku, srpskom jeziku i slovenačkom jeziku, na oba pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini - latinici i ćirilici, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U Ljubljani, 21.10.2009. godine

ZA BOSNU I HERCEGOVINU                     ZA REPUBLIKU SLOVENIJU