Srbija

Ugovor između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima

23.3.2012

UGOVOR
IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE
O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM
STVARIMA*
 
Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: države ugovornice), u želji
da razvijaju odnose uzajamnog povjerenja i saradnje u oblasti pravnog saobraćaja u krivič
nim stvarima, uzimajući u obzir da bi izvršenje krivičnih sankcija u državi čiji su državljani
osuđena lica doprinijelo efikasnijoj i potpunijoj resocijalizaciji izvršilaca krivičnih
djela i polazeći od principa humanosti, dogovorile su se da zaključe ovaj ugovor.
 
PRVO POGLAVLJE
 
Opšte odredbe
 
Član 1.
 
(1) Države ugovornice obavezuju se da će, na osnovu zamolnice, u skladu sa uslovima
propisanim ovim ugovorom, međusobno izvršavati pravosnažne sudske odluke u krivič
nim stvarima koje donese sud jedne države ugovornice protiv državljana druge države
ugovornice ili protiv lica koja na njenoj teritoriji imaju prebivalište, tako što će:
1) vršiti nadzor nad licima kojima je izrečena uslovna krivična sankcija u toku
vremena provjeravanja;
2) izvršavati kazne zatvora i druge mjere koje podrazumijevaju lišenje slobode.
(2) Državljaninom države ugovornice smatra se lice koje po zakonima te države ima
njeno državljanstvo.
 
Član 2.
 
(1) Nadzor ili izvršenje, prema odredbama ovog ugovora, preuzeće se ako su ispunjeni
sljedeći uslovi:
1) ako je osuđeno lice državljanin države izvršenja ili u njoj ima prebivalište;
2) ako je sudska odluka pravosnažna;
3) ako osuđeno lice da saglasnost;
4) ako je djelo na kome se zasniva pravosnažna sudska odluka krivično djelo
prema pravu obje države ugovornice;
5) ako države ugovornice postignu saglasnost o prenosu nadzora ili izvršenja;
6) ako osuđeno lice u vrijeme podnošenja zamolnice treba da izdrži još najmanje
šest mjeseci od izrečene kazne ili druge mjere koja podrazumijeva lišenje slobode,
uključujući i uslovnu krivičnu sankciju.
(2) Izuzetno, od odredbe stava 1. tačka 6. ovog člana države ugovornice mogu se
sporazumjeti o prenosu nadzora ili izvršenja i kad je trajanje neizvršenog dijela izrečene
kazne zatvora, druge mjere koja podrazumijeva lišenje slobode ili vremena provjeravanja
uslovno izrečene krivične sankcije kraće od šest mjeseci.
* Ugovor je objavljen u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori, boj 11/2005.
(3) Ako osuđeno lice ne može da da pravovaljanu saglasnost za prenos nadzora ili izvršenja,
treba pribaviti saglasnost njegovog zakonskog zastupnika (punomoćnika) po pravu one države
u kojoj osuđeno lice ima prebivalište.
 
Član 3.
 
Nadzor ili izvršenje neće se preuzeti:
1) ako bi nadzor ili izvršenje bili u suprotnosti sa osnovnim načelima pravnog poretka
države izvršenja;
2) ako je djelo na kome se zasniva sudska odluka, po mišljenju države izvršenja, politič
ke ili vojne prirode;
3) ako bi nadzor ili izvršenje bili u suprotnosti sa drugim obavezama koje je država
izvršenja preuzela zaključivanjem međunarodnih ugovora;
4) ako se u državi izvršenja protiv osuđenog lica vodi krivični postupak zbog krivi-
čnog djela za koje se traži nadzor ili izvršenje;
5) ako je izvršenje sankcije zastarjelo, prema pravu jedne od država ugovornica;
6) ako se protiv osuđenog lica, s obzirom na godine života u vrijeme izvršenja djela
ne bi mogao voditi krivični postupak u državi izvršenja;
7) ako je osuđeno lice u zamoljenoj državi već pravosnažno osuđeno za isto krivi-
čno djelo ili ako je bilo oslobođeno od optužbe;
8) ako je sudska odluka donijeta u odsustvu osuđenog lica;
9) ako osuđeno lice uživa pravo azila u državi izricanja.
 
Član 4.
 
(1) Zamoljena država je dužna da bez odlaganja obavijesti državu molilju da li prihvata
ili odbija zahtjev za preuzimanje nadzora ili izvršenja.
(2) U slučaju potpunog ili djelimičnog odbijanja preuzimanja nadzora ili izvršenja,
zamoljena država dužna je da navede razloge odbijanja.
 
Član 5.
 
Svaka država ugovornica može amnestirati ili dati pomilovanje osuđenom licu u skladu
sa svojim zakonodavstvom, o čemu je dužna da odmah obavijesti drugu državu ugovornicu.
 
Član 6.
 
Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanja osuđenog lica utvrđuje se dogovorom
nadležnih organa država ugovornica.
 
DRUGO POGLAVLJE
 
Nadzor
 
Član 7.
 
(1) Države ugovornice će, na osnovu zamolnice, i pod uslovima utvrđenim ovim
ugovorom, međusobno vršiti nadzor, u toku vremena provjeravanja, nad licima kojima je
sud u jednoj državi ugovornici pravosnažno izrekao uslovnu krivičnu sankciju.
(2) Nadzor će se vršiti u državi čije je osuđeno lice državljanin, ili u kojoj ima
prebivalište.
 
Član 8.
 
(1) Nadzor se vrši isključivo prema pravu države koja ga je preuzela.
(2) Mjere nadzora određene u državi koja vrši nadzor, prema vrsti i trajanju, ne smiju
biti strože od mjera određenih u državi koja je donijela presudu.
(3) Prilikom određivanja mjera nadzora u državi ugovornici koja je nadzor preuzela,
nastojaće se da se primijene mjere određene u državi koja je donijela presudu.
 
Član 9.
 
Za opozivanje uslovne krivične sankcije isključivo je nadležna država u kojoj je presuda
donijeta.
 
Član 10.
 
(1) Zamoljena država dužna je da što prije obavijesti državu molilju da li će udovoljiti
njenoj molbi za preuzimanje izvršenja nadzora iz člana 7. ovog ugovora.
(2) Država koja vrši nadzor obavijestiće državu koja je donijela presudu o mjerama
nadzora i o svim okolnostima koje bi mogle da dovedu do opozivanja uslovne krivične sankcije,
kao i o isteku vremena provjeravanja.
 
Član 11.
 
(1) Država koja je donijela presudu dužna je da bez odlaganja obavijesti državu koja
vrši nadzor o pomilovanju, amnestiji ili opozivu uslovne krivične sankcije.
(2) Ako država koja je donijela presudu opozove uslovnu krivičnu sankciju, ona mo-
že da zamoli državu koja je vršila nadzor na osnovu ovog ugovora da preuzme izvršenje
krivične sankcije.
 
Član 12.
 
(1) Ako je nadzor preuzet, dalje mjere u vezi izvršenja u državi koja je donijela presudu
privremeno se obustavljaju.
(2) Pravo države koja je donijela presudu na izvršenje konačno prestaje ako u toku
vremena provjeravanja nije nastupila nijedna okolnost zbog koje prema njenom pravu treba
opozvati uslovnu krivičnu sankciju.
 
TREĆE POGLAVLJE
 
Izvršenje
 
Član 13.
 
(1) Ako je lice koje je državljanin jedne od država ugovornica ili lice koje na njenoj
teritoriji ima prebivalište, u drugoj državi ugovornici pravosnažno osuđeno za krivično djelo
na kaznu zatvora ili mu je izrečena druga mjera koja podrazumijeva lišenje slobode,
svaka od država ugovornica može da zamoli da se kazna zatvora ili druga mjera koja podrazumijeva
lišenje slobode izvrši u onoj državi čiji je osuđeno lice državljanin ili u kojoj
ima prebivalište.
(2) Ovaj ugovor ne isključuje pravo osuđenog lica, njegovog zakonskog zastupnika,
bračnog druga, srodnika u pravoj liniji, brata ili sestre, da podnese molbu za prenos izvršenja
sudu koji je donio odluku ili nadležnom organu, kako države izricanja, tako i države čiji
je osuđeno lice državljanin ili u kojoj ima prebivalište.
(3) Nadležni organ države izricanja, daće osuđenom licu što prije pravnu pouku o
mogućnostima izdržavanja kazne zatvora ili druge mjere koja podrazumijeva lišenje slobode
u državi čiji je državljanin ili na čijoj teritoriji ima prebivalište.
 
Član 14.
 
(1) Ako se izvršenje preuzme, sud države izvršenja izriče prema svom pravu kaznu
zatvora ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišenje slobode koju treba izvršiti, uzimajući u
obzir kaznu zatvora ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišenje slobode izrečenu u državi
izricanja.
(2) Izvršenjem u drugoj državi ugovornici osuđeno lice ni u kom slučaju ne smije biti
dovedeno u teži položaj u odnosu na položaj koji bi imalo u državi izricanja.
(3) Vrijeme lišenja slobode u državi izricanja uračunaće se u potpunosti u kaznu zatvora
ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišenje slobode koja treba da se izvrši u državi izvršenja.
 
Član 15.
 
Izvršenje se sprovodi isključivo prema pravu države izvršenja.
 
Član 16.
 
(1) U slučaju preuzimanja izvršenja, država izvršenja vezana je za utvrđeno činjeni-
čno stanje na kome je zasnovana sudska odluka države izricanja.
(2) Za odlučivanje o zahtjevu za ponavljanje krivičnog postupka isključivo je nadle-
žna država izricanja.
(3) Ako se sudska odluka na kojoj se zasniva molba za izvršenje naknadno ukine
ili izmijeni u državi izricanja, ta država je dužna da o tome odmah obavijesti državu izvrš
enja. Na osnovu nove odluke sud države izvršenja će odlučiti o daljem izdržavanju
kazne zatvora ili druge mjere koja podrazumijeva lišenje slobode prema odredbama ovog
ugovora.
 
Član 17.
 
(1) Ako je osuda izrečena za više krivičnih djela, izvršenje može da se prenese i samo
za dio kazne koji se odnosi na pojedina od tih djela. U tom slučaju država izricanja
odrediće dio kazne koji se odnosi na ta djela. Država izvršenja odrediće državi izricanja
primjeran rok za donošenje takve odluke.
(2) Ako država izricanja ne donese odluku u roku iz stava 1. ovog člana, država izvrš
enja će prema svom pravu odrediti dio kazne koji treba izvršiti.
 
Član 18.
 
(1) Ako je izvršenje preuzeto, privremeno prestaje pravo na dalje izvršenje u državi
izricanja. Ako se osuđeno lice nalazi u zatvoru u državi izricanja, zatvor može da traje do
njegove predaje državi izvršenja.
(2) Pravo države izricanja na izvršenje konačno prestaje kad osuđeno lice izdrži kaznu
ili drugu mjeru koja podrazumijeva lišenje slobode u državi izvršenja, ili kad mu je ona
konačno oproštena.
(3) Ako osuđeno lice izbjegne izvršenje u državi izvršenja, država izricanja ponovo
stiče pravo na izvršenje. Država izvršenja dužna je da o takvim okolnostima odmah obavijesti
državu izricanja.
 
Član 19.
 
(1) Osuđeno lice ne može zbog drugog krivičnog djela učinjenog prije preuzimanja
izvršenja, a za koje nije odobreno preuzimanje, bez saglasnosti države izricanja biti krivi-
čno gonjeno, osuđeno, podvrgnuto nekom drugom ograničenju lične slobode ili izručeno
trećoj državi.
(2) Saglasnost iz stava 1. ovog člana nije potrebna:
1) ako osuđeno lice u roku od 45 dana nakon konačnog puštanja sa izdržavanja
kazne zatvora ili druge mjere koja podrazumijeva lišenje slobode ne napusti teritoriju države
izvršenja. U taj rok ne računa se vrijeme za koje osuđeno lice, nezavisno od svoje volje,
nije moglo da napusti teritoriju države izvršenja;
2) ako je osuđeno lice napustilo teritoriju države izvršenja, a zatim se na tu teritoriju
ponovo dobrovoljno vratilo.
 
ČETVRTO POGLAVLJE
 
Odredbe o postupku
 
Član 20.
 
(1) Pismena korespondencija prema ovom ugovoru vršiće se za Srbiju i Crnu Goru
- preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a za Bosnu i Hercegovinu - preko Ministarstva
pravde.
(2) Diplomatski put komunikacije ovim nije isključen.
(3) U hitnim slučajevima zamolnice i obavještenja prema ovom ugovoru mogu se
dostavljati preko Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).
 
Član 21.
 
(1) Zamolnice i dokumentacija koje se prilože uz zamolnicu, prema odredbama ovog
ugovora, dostavljaju se u pismenom obliku na službenom jeziku države molilje.
(2) Legalizacija isprava iz stava 1. ovog člana nije potrebna.
 
Član 22.
 
(1) Ako država izricanja podnese zamolnicu, prema ovom ugovoru, uz zamolnicu
treba da priloži:
1) primjerak ili ovjeren prijepis sudske odluke sa potvrdom pravosnažnosti, a po
potrebi i izvršnosti;
2) prijepis zakonskih odredaba na kojima se zasniva sudska odluka;
3) lične podatke o osuđenom licu, o njegovom državljanstvu i prebivalištu;
4) potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne zatvora ili druge mjere
koja podrazumijeva lišenje slobode koje treba uračunati;
5) zapisnik o izjavi osuđenog lica iz koga se vidi njegova saglasnost za prenos
nadzora ili izvršenja;
6) druge dokumente i podatke koji mogu biti od značaja za odlučivanje po zamolnici.
(2) Ako država izvršenja podnese zamolnicu, uz istu treba da priloži:
1) lične podatke o osuđenom licu, o njegovom državljanstvu i mjestu prebivališta;
2) prijepis zakonskih odredaba koje treba primijeniti;
3) ako se osuđeno lice već nalazi u državi izvršenja, zapisnik iz koga se vidi njegova
saglasnost za prenos izvršenja;
4) druge dokumente i podatke koji mogu biti od značaja za odlučivanje po zamolnici.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, država izricanja, zajedno sa obavještenjem o
odobrenju zahtjeva, dostavlja i primjerak ili ovjereni prijepis sudske odluke sa potvrdom o
pravosnažnosti, a po potrebi i izvršnosti, prijepis primijenjenih zakonskih odredaba, kao i
potvrdu iz stava 1. tačka 4. ovog člana.
 
Član 23.
 
(1) Ako zamoljena država smatra da podaci i dokumentacija koji su joj dostavljeni
nisu dovoljni, zatražiće dopunu i odrediti primjeren rok koji može da se produži na obrazlož
enu molbu države molilje.
(2) Ako se zahtjevu za dopunu dokumentacije u određenom roku ne udovolji, odluka
o zamolnici za prenos izvršenja donijeće se na osnovu postojećih podataka i dokumentacije.
 
Član 24.
 
(1) Troškove nastale u vezi sa predajom osuđenog lica radi izvršenja krivične sankcije
snosi država izvršenja, izuzev troškova nastalih na teritoriji države izricanja.
(2) Država koja zahtijeva da se prevoz osuđenog lica radi predaje obavi vazdušnim
putem, snosi troškove koji nastanu u vezi sa tom predajom.
 
Član 25.
 
Država izvršenja obavijestiće državu izricanja o izvršenju krivične sankcije, i to:
1) kad se sankcija izvrši;
2) kad osuđeno lice izbjegne izvršenje;
3) kad država izricanja zatraži poseban izvještaj.
 
Član 26.
 
(1) Država ugovornica će, na molbu druge države ugovornice, dozvoliti tranzit preko
svoje teritorije osuđenog lica koje treća država predaje državi ugovornici koja traži tranzit.
Zamoljena država nije obavezna da dozvoli tranzit lica koje se, prema ovom ugovoru,
ne bi moglo predati radi izvršenja.
(2) Uslovi i način tranzita iz stava 1. ovog člana, kao i pitanja troškova uređuju se
dogovorom između nadležnih organa država ugovornica.
 
Član 27.
 
Ovaj ugovor će se primjenjivati i na sudske odluke donesene prije njegovog stupanja
na snagu.
 
PETO POGLAVLJE
 
Značenje izraza
 
Član 28.
 
U smislu ovog ugovora pod “službeni jezik države molilje”, podrazumijeva se:
1) za Srbiju i Crnu Goru - srpski jezik;
2) za Bosnu i Hercegovinu - srpski, bosanski i hrvatski jezik.
 
Član 29.
 
(1) U smislu ovog ugovora pod “druge mjere koje podrazumijevaju lišenje slobode”,
podrazumijeva se:
1) za Srbiju i Crnu Goru - vaspitne mjere propisane krivičnim zakonodavstvom
Republike Srbije i krivičnim zakonodavstvom Republike Crne Gore, koje izriče sud i koje
imaju za posljedicu lišenje slobode;
2) za Bosnu i Hercegovinu - vaspitne mjere propisane krivičnim zakonodavstvom
Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom Federacije Bosne i Hercegovine,
krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske i krivičnim zakonodavstvom
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koje izriče sud i koje imaju za posljedicu lišenje
slobode.
(2) U smislu ovog ugovora pod “druge mjere koje podrazumijevaju lišenje slobode”,
podrazumijeva se i mjere bezbjednosti koje se izriču uz glavnu kaznu.
 
Član 30.
 
U smislu ovog ugovora pod “krivična sankcija”, podrazumijeva se:
1) za Srbiju i Crnu Goru - kazna zatvora, mjera bezbjednosti i vaspitna mjera;
2) za Bosnu i Hercegovinu - kazna zatvora, mjera bezbjednosti i vaspitna mjera.
 
Član 31.
 
U smislu ovog ugovora pod “uslovna krivična sankcija”, podrazumijeva se:
1) za Srbiju i Crnu Goru - uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
propisane krivičnim zakonodavstvom Republike Srbije i krivičnim zakonodavstvom Republike
Crne Gore;
2) za Bosnu i Hercegovinu - uslovna osuda i uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom
Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske i krivičnim
zakonodavstvom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
ŠESTO POGLAVLJE
 
Završne odredbe
 
Član 32.
 
Sporna pitanja u vezi sa primjenom ovog ugovora države ugovornice rješavaće
diplomatskim putem.
 
Član 33.
 
(1) Ovaj ugovor podliježe ratifikaciji.
(2) Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema posljednjeg obavještenja
o izvršenoj ratifikaciji.
(3) Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može
Ugovor otkazati pismeno diplomatskim putem, sa otkaznim rokom od šest mjeseci od dana
prijema obavještenja o otkazivanju.
(4) U slučaju otkazivanja Ugovor će se primjenjivati na započeta izvršenja krivičnih
sankcija nad licima koja su predata na osnovu odredaba ovog ugovora.
Sačinjen u Sarajevu, dana 14.02.2005.godine, u po dva istovjetna primjerka na slu-
žbenim jezicima država ugovornica- za Srbiju i Crnu Goru na srpskom jeziku, a za Bosnu
i Hercegovinu na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, s tim da su svi tekstovi podjednako
vjerodostojni.