Turska

Sporazum o pravnoj saradnji u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Turske

23.3.2012

SPORAZUM
O PRAVNOJ SARADNJI U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE
 
Bosna i Hercegovina i Republika Turska (u daljem tekstu: Strane ugovornice),
U želji da još više unaprijede prijateljske odnose i omoguće uzajamnu pomoć u gra-
đanskim i privrednim stvarima na osnovu načela državnog suvereniteta, jednakopravnosti
i nemiješanja u unutrašnje poslove Strana ugovornica,
Odlučile su da zaključe Sporazum o pravnoj saradnji u građanskim i privrednim
stvarima i saglasne su o slijedećem:
 
GLAVA PRVA
 
OPĆE ODREDBE
 
Član 1.
 
Svrha ovog Sporazuma je da reguliše pravnu zaštitu državljana jedne Strane ugovornice
u građanskom postupku pred sudskim organima druge Strane ugovornice, saradnju sudskih
organa Strana ugovornica u pružanju međusobne pravne pomoći u građanskim i privrednim
stvarima i u oblasti priznanja i izvršenja sudskih odluka u građanskim stvarima.
 
Član 2.
 
(1) Državljani jedne Strane ugovornice imaju pravo na pravnu zaštitu u postupku
pred sudskim organima druge Strane ugovornice u građanskim i privrednim stvarima pod
istim uslovima kao da su i sami državljani te Strane ugovornice.
(2) Državljani jedne Strane ugovornice imaju pravo na besplatan pristup sudskim organima
druge Strane ugovornice kod podnošenja zahtjeva u građanskim i privrednim stvarima
pod istim uslovima kao da su i sami državljani te Strane ugovornice.
(3) Pravna lica čija se centrala nalazi na teritoriji jedne Strane ugovornice, a osnovana
su u skladu sa zakonom te Strane ugovornice, uživaju prava iz odredbi ovog Sprorazuma.
U smislu ovog Sporazuma, izraz „sjedište“, kada se radi o pravnim licima je isto što i
centrala tih pravnih lica.
 
Član 3.
 
(1) Ako se drugačije ne predviđa ovim Sporazumom, sudski organi Strana ugovornica
komuniciraju između sebe putem centralnih organa koje odrede Strane ugovornice.
Centralni organ za Bosnu i Hercegovinu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Centralni
organ za Republiku Tursku je Ministarstvo pravde.
(2) Odredbe ovoga Sporazuma ne sprečavaju komunikaciju diplomatskim ili konzularnim
putem.
(3) U smislu ovoga Sporazuma, sudski organi se određuju u skladu sa unutrašnjim
pravom svake Strane ugovornice.
 
Član 4.
 
(1) Centralni organi komuniciraju između sebe na jeziku zamoljene Strane ugovornice
ili na engleskom jeziku.
(2) Zamolnice za pravnu pomoć i prateća dokumenta pišu se na jeziku Strane ugovornice
koja traži pomoć, a uz njih se dostavlja ovjereni prijevod na jezik zamoljene Strane
ugovornice ili na engleski jezik.
(3) Dokumenta dobijena izvršenjem zamolnice za pravnu pomoć dostavljaju se na
jeziku zamoljene Strane ugovornice.
 
Član 5.
 
Ministarstva pravde Strana ugovornica jedno drugom po molbi dostavljaju informacije
o zakonu i praksi svojih zemalja kada su u pitanju pravni problemi koji predstavljaju
predmet ovog Sporazuma.
 
GLAVA DRUGA
 
POGLAVLJE I
 
PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA
 
Član 6.
 
Sudski organi Strana ugovornica jedni drugima pružaju pravnu pomoć u građanskim
i privrednim stvarima konkretno kad je u pitanju uručenje dokumenata, saslušanje stranaka
i svjedoka, ispitivanje vještaka i obavljanje ostalih sudskih radnji po zakonskim propisima
Strana ugovornica.
 
Član 7.
 
(1) U zamolnici za pravnu pomoć se navodi:
a) Naziv sudskog organa koji traži pomoć i naziv zamoljenog sudskog organa,
ukoliko je poznat;
b) Vrsta postupka za koji se traži pomoć;
c) Imena i adrese strana u postupku, kod pravnih lica naziv pravnog lica i adresa
centrale i imena i adrese njihovih zastupnika, ukoliko postoje;
d) Puna adresa adresata i dokumenti koje treba uručiti, ako je predmet zamolnice
uručenje dokumenata;
e) Imena i adrese lica koje treba ispitati i datum njihovog rođenja, državljanstvo
i zanimanje, ukoliko je poznato;
f) Pitanja koja treba postaviti licima koja daju iskaz;
g) Vrsta dokaza koje treba prikupiti ili drugih sudskih radnji koje treba obaviti;
h) Ostale informacije koje su neophodne za izvršenje zamolnice;
i) Dokumenti ili drugi predmeti koje treba pregledati.
(2) Zamolnicu za pravnu pomoć potpisuje i ovjerava organ koji traži pomoć. Prateća
dokumenta moraju biti ovjerena u skladu sa zakonom Strane ugovornice koja traži pomoć.
 
Član 8.
 
(1) Zamoljeni sudski organ u izvršenju zamolnice primjenjuje odredbe svoga zakona.
On će, međutim, postupiti po zahtjevu sudskog organa koji traži pomoć da se primijeni
poseban metod ili postupak, ako to nije u suprotnosti sa unutrašnjim pravom zamoljene
Strane ugovornice.
(2) Sudski organ koji traži pomoć, ukoliko to zahtijeva, obavještava se o vremenu i
mjestu održavanja postupka, da bi zainteresovane strane i njihovi zastupnici, ukoliko ih
ima, mogli prisustvovati postupku.
(3) Zamoljeni sudski organ sudskom organu koji traži pomoć dostavlja obavještenje
kojim se potvrđuje izvršenje zamolnice ili ga obavještava o razlozima neizvršenja zamolnice
i vraća sve priloge.
(4) Zamoljena Strana ugovornica snosi sve troškove izvršenja zamolnice za pravnu
pomoć, koji su nastali na njenoj teritoriji i ne zahtijeva njihovu nadoknadu.
 
Član 9.
 
Izvršenje zamolnice za pravnu pomoć se može odbiti ukoliko se smatra da bi se njenim
izvršenjem povrijedio suverenitet, bezbijednost ili javni poredak zamoljene Strane
ugovornice.
 
Član 10.
 
(1) Svjedok ili vještak, bez obzira na državljanstvo, koji se po pozivu pojavi pred
sudskim organom Strane ugovornice koja traži pomoć, ne podliježe krivičnoj odgovornosti
ili pritvoru, niti može biti podvrgnut bilo kakvom ograničenju lične slobode na teritoriji
te Strane ugovornice u vezi sa bilo kojim djelom ili osudom do koje je došlo prije njegovog
dolaska u tu Stranu ugovornicu. Svjedok ili vještak se ne može goniti ni pritvarati niti
podliježe izvršenju sudske presude u vezi sa iskazom svjedoka ili mišljenjem vještaka.
(2) Imunitet iz stava (1) prestaje ukoliko je svjedok ili vještak ostao na teritoriji Strane
ugovornice i nakon sedam uzastopnih dana od dana kada su ga pravosudni organi obavijestili
da njegovo prisustvo više nije potrebno, a imao je priliku da je napusti, ili kada se
po njenom napuštanju u nju dobrovoljno vratio.
(3) Sudski poziv svjedocima ili vještacima sadrži informacije o uslovima za nadoknadu
putnih troškova, dnevnicama i honorarima za vještačenje po zakonu Strane ugovornice
koja traži pomoć. Po zahtjevu takvog lica, sudski organ koji traži pomoć daje avans za
troškove puta i ishrane.
 
POGLAVLJE II
 
DOKUMENTA
 
Član 11.
 
Po zahtjevu sudskog organa jedne Strane ugovornice, druga Strana ugovornica dostavlja
prijepis uvjerenja o ličnom statusu, ostala dokumenta u vezi sa licem i interesima
državljana Strane ugovornice koja traži pomoć, bez prijevoda i besplatno.
 
Član 12.
 
(1) Dokumenta izdata i zvanično ovjerena na teritoriji jedne Strane ugovornice izuzimaju
se od bilo kakve ovjere u postupku pred sudskim organima druge Strane ugovornice.
(2) Dokumenta koja izdaju zvanični organi jedne Strane ugovornice imaju istu snagu
javnih dokumenata na teritoriji druge Strane ugovornice.
 
POGLAVLJE III
 
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA OBEZBJEĐENJA
(JUDICATUM SOLVI)I TROŠKOVA POSTUPKA
 
Član 13.
 
Od državljana jedne Strane ugovornice ne zahtijeva se da polože obezbjeđenje parnič
nih troškova (Judicatum solvi) u postupku pred sudskim organima druge Strane ugovornice
samo iz razloga što su strani državljani ili što nemaju prebivalište na teritoriji te Strane
ugovornice.
 
Član 14.
 
Državljani jedne Strane ugovornice imaju pravo da se koriste povlasticama pravne
pomoći u plaćanju sudskih taksi i troškova postupka na teritoriji druge Strane ugovornice
pod istim uslovima kao državljani druge Strane ugovornice.
Pravna pomoć iz ovoga Sporazuma se pruža na osnovu dokumenata kojima se dokazuje
lično, porodično i materijalno stanje podnosioca zahtjeva. Forma dokumenta je regulisana
zakonom Strane ugovornice u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili, ako nema prebivališ
te na teritoriji nijedne Strane ugovornice, zakonom Strane ugovornice čiji je državljanin.
 
Član 15.
 
Ako sudski organ jedne Strane ugovornice postavi rok u kome neko lice sa prebivališ
tem na teritoriji druge Strane ugovornice treba preduzeti neku radnju, taj rok počinje od
dana uručenja dokumenata tom licu.
 
GLAVA TREĆA
PRIZNANJE I IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA U
GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA
 
Član 16.
 
(1) Strane ugovornice na svojoj teritoriji priznaju i izvršavaju sljedeće sudske odluke
donijete na teritoriji druge Strane ugovornice u skladu s odredbama ovog Sporazuma:
a) Sudske odluke u građanskim i privrednim stvarima, uključujući odluke u vezi
s troškovima postupka;
b) Poravnanja u građanskim stvarima postignuta pred sudom ili odobrena od suda;
c) Sudske odluke u krivičnim stvarima, ukoliko su u vezi s kompenzacijom.
(2) Samo sudske odluke donesene nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma su predmet
priznanja i izvršenja prema odredbama ovoga Sporazuma.
 
Član 17.
 
Sudske odluke iz člana 16. ovog Sporazuma priznaju se i izvršavaju pod sljedećim
uslovima:
a) da je sudska odluka konačna i izvršna po zakonu Strane ugovornice u kojoj je donesena;
b) da je tuženom propisno uručen sudski poziv u skladu sa zakonom Strane ugovornice
u kojoj je sudska odluka donesena;
c) da stranama u postupku nije uskraćeno pravo na odbranu i da im je propisno uru-
čeno obavještenje da se pojave pred sudom i data mogućnost da budu zastupani kada sami
nisu u mogućnosti da ulože zahtjev za priznanje nekog prava ili da ulože prigovor;
d) da se između istih strana ne vodi postupak koji je zasnovan na istim činjenicama
i koji ima istu svrhu:
i) koji je u toku pred sudom Strane ugovornice od koje se traži priznanje i izvršenje
a taj postupak je prvi pokrenut, ili
ii) čiji je ishod konačna presuda suda Strane ugovornice od koje se traži priznanje
i izvršenje.
e) da je sudska odluka donesena po predmetu koji ne spada pod isključivu nadle-
žnost sudova Strane ugovornice od koje se traži priznanje i izvršenje;
f) da priznanje i izvršenje sudske odluke nije u suprotnosti sa javnim poretkom Strane
ugovornice od koje se traži priznanje i izvršenje.
 
Član 18.
 
(1) Molba za priznanje i izvršenje se podnosi direktno nadležnom sudu Strane ugovornice
od koje se traži priznanje i izvršenje.
(2) Uz molbu se prilažu sljedeći dokumenti:
a) potpun i ovjeren prijepis sudske odluke uz potvrdu o konačnosti i izvršivosti,
b) ako je sudska odluka donesena u odsustvu jedne strane, originale ili ovjereni
prijepis dokumenata koji su neophodni da se utvrdi da li je sudski poziv propisno uručen
strani koja je izostala,
c) ovjeren prijevod molbe i dokumenata navedenih u tačkama (a)-(b) ovoga člana
na jezik Strane ugovornice od koje se traži da prizna i izvrši sudsku odluku ili na engleski.
 
Član 19.
 
(1) Postupak priznanja i izvršenja sudskih odluka reguliše zakon Strane ugovornice
od koje se traži priznanje i izvršenje.
(2) Sud koji odlučuje o priznanju i izvršenju ne preispituje meritum odluke. On jedino
uzima u obzir članove 17. i 18. ovoga Sporazuma.
 
Član 20.
 
Odredbe ovog Sporazuma o priznanju i izvršenju ne mogu biti smetnja primjeni
odredbi zakona Strana ugovornica o transferu van zemlje novca i imovine koji su rezultat
izvršenja strane sudske odluke.
 
GLAVA ČETVRTA
ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 21.
 
Ovaj Sporazum neće odstupati od međunarodnih instrumenata koji sadrže odredbe
o stvarima koje reguliše ovaj Sporazum a u kojima su Strane ugovornice članice ili će to
postati.
 
Član 22.
 
Sve smetnje koje se mogu pojaviti u vezi sa primjenom ovoga Sporazuma između
Strana ugovornica rješavaju se diplomatskim putem.
 
Član 23.
 
(1) Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji. Ratifikacioni instrumenti se razmjenjuju u
Sarajevu/Ankari.
(2) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset dana nakon razmjene ratifikacionih instrumenata.
(3) Ovaj Sporazum ostaje na snazi neodređeno vrijeme.
(4) Svaka Strana ugovornica može otkazati sporazum u pisanoj formi. U tom slučaju
Sporazum ostaje na snazi u trajanju od dvanaest mjeseci od dana kada druga Strana ugovornica
primi obavještenje o otkazu Sporazuma.
U potvrdu čega su opunomoćeni predstavnici dviju Strana ugovornica potpisali ovaj
Sporazum.
Sačinjeno u Sarajevu, dana 16.02.2005 godine u po dva primjerka svaki na bosanskom,
hrvatskom, srpskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako
autentični. U slučaju neslaganja u tumačenju prednost ima engleski tekst.