Odlučivanje

Odlučivanje

5.4.2012

Prema odredbama Konvencije, postupak po ovim zahtjevima je hitan. Međutim, imajući u vidu složenost problematike koju Konvencija tretira, mogućnost ulaganja pravnog lijeka te različite pravne sisteme i različite oblike unutrašnjeg uređenja država potpisnica Konvencije, sam postupak može trajati i relativno duže vrijeme.

Konvencija predviđa i mogućnost da nadležni sud može donijeti odluku kojom se odbija zahtjev za vraćanje nezakonito odvedenog ili zadržanog djeteta.

Odluku o vraćanju ili viđanju djeteta donosi stvarno i mjesno nadležni sud države u kojoj se dijete nalazi. Protiv prvostepene odluke o (ne)vraćanju ili dozvoli viđanja djeteta, moguće je koristiti sva pravna sredstva predviđena domaćim zakonodavstvom države ugovornice.