Organizacija i kontakti

Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju

15.7.2015


pomoćnik ministra


Adresa: Trg BiH 1 , 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. : + 387 33 28 15 56
Fax: + 387 33 20 16 53
e-mail:

Nadležnosti:

 • pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima na osnovu međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora,
 • saradnja sa domaćim i međunarodnim pravosudnim organima,
 • postupci ekstradicija osumljičenih, optuženih i osuđenih,
 • transferi krivičnih postupaka iz jedne države u drugu,
 • transferi osuđenih lica i postupanje po zahtjevima za preuzimanje izvršenja stranih sudskih odluka u krivičnim, građanskim i drugim stvarima,
 • postupanje po zamolnicama za međunarodnu krivično-pravnu,građansku i drugu pravnu pomoć,
 • postupanje po konvenciji o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece /vraćanje nezakonito odvedene i zadržane djece/,
 • postupanje po konvenciji o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu,
 • izrade analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Sektora,
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za utvrđivanje politike i rješavanje problema u oblasti međunarodne pravne pomoći i saradnje,
 • provođenje procedura zaključenja međunarodnih ugovora iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći kao i procedura pristupanja međunarodnim konvencijama iz ove oblasti,
 • ovjeravanje dokumenata namijenjenih upotrebi u inostranstvu
Kontakti odsjeka Odsjek za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u krivičnim stvarima

Neven Kurtović, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 68
Fax: + 387 33 20 16 53
e-mail: neven.kurtovic@mpr.gov.ba

Odsjek za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima

Olga Lučić-Radić, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 82
Fax: + 387 33 20 16 53
e-mail: olga.lucic.radic@mpr.gov.ba

Odsjek za međuentitetsku saradnju i koordinaciju

Tel. : + 387 33 28 15 56
Fax: + 387 33 20 16 53

Odsjek za međunarodne ugovore

Tel. : + 387 33 28 16 20
Fax: + 387 33 20 16 53