Strateška planiranja, koordinacija pomoći i evropske integracije

Strateška planiranja, koordinacija pomoći i evropske integracije

7.1.2014

Strateški ciljevi Ministarstva pravde BiH, posebno reforme uslovljene procesom evropskih integracija, ostvaruju se kroz kreiranje i koordinaciju sveobuhvatnih planova i politika u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini. Reformisanje sektora pravde podrazumijeva i precizno planiranje i koordinaciju pomoći EU, te drugih zemalja donatora.

Strateška planiranja

Strateškim planiranjem i koordinacijom pomoći Ministarstvo pravde BiH uvodi moderne tehnike upravljanja organizacijom i definiše prioritete koje organizacija postavlja sa namjerom ostvarivanja mjerljivih ciljeva.

Proces strateškog planiranja ima za cilj da pruži sistemski i održiv pristup u pogledu utvrđivanja prioriteta, planiranja i raspodjele resursa, osiguravajući veze između strateških i operativnih planova, budžeta i sistema za nadgledanje i procjenu.

Odsjek za strateška planiranja i koordinaciju pomoći osigurava stručno-administrativnu podršku na izradi sektorskih strategija (Strategija za reformu sektora pravde u BiH), izradi institucionalnih strateških planova, izradi godišnjih operativnih planova, pruža podršku rukovodstvu Ministarstva u uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu učinka.

Koordinacija pomoći

U nadležnom sektoru, redovno se prate i pripremaju prijedlozi projekata za tehničku i drugu pomoć za jačanje pravosudnih kapaciteta i provođenje neophodnih reformi. Ministarstvo je uspostavilo sistem prikupljanja, povezivanja i određivanja prioriteta u pogledu potreba institucija sektora pravde. Uz redovnu donatorsku koordinaciju, Ministarstvo vodi bazu podataka donatorske pomoći sektoru pravde.

Evropske integracije

Odsjek za evropske integracije koordinira provođenje strategija i politika evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva pravde BiH. U procesu evropskih integracija, ciljevi ministarstva se realizuju usklađivanjem pravnog sistema i propisa sa acquis-em, ali i provođenjem acquis-a iz nadležnosti Ministarstva pravde BiH.