Strateška planiranja

Strateška planiranja

7.1.2014

Strateškim planiranjem i koordinacijom pomoći Ministarstvo pravde BiH uvodi moderne tehnike upravljanja organizacijom i definiše prioritete koje organizacija postavlja sa namjerom ostvarivanja mjerljivih ciljeva.

Proces strateškog planiranja ima za cilj da pruži sistemski i održiv pristup u pogledu utvrđivanja prioriteta, planiranja i raspodjele resursa, osiguravajući veze između strateških i operativnih planova, budžeta i sistema za nadgledanje i procjenu.

Odsjek za strateška planiranja i koordinaciju pomoći osigurava stručno-administrativnu podršku na izradi sektorskih strategija (Strategija za reformu sektora pravde u BiH), izradi institucionalnih strateških planova, izradi godišnjih operativnih planova, pruža podršku rukovodstvu Ministarstva u uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu učinka.

U nadležnom sektoru, redovno se prate i pripremaju prijedlozi projekata za tehničku i drugu pomoć za jačanje pravosudnih kapaciteta i provođenje neophodnih reformi. Ministarstvo je uspostavilo sistem prikupljanja, povezivanja i određivanja prioriteta u pogledu potreba institucija sektora pravde. Uz redovnu donatorsku koordinaciju, Ministarstvo vodi bazu podataka donatorske pomoći sektoru pravde.


Strategija za reformu sektora pravde

Institucionalna strategija