Uprava

20.7.2023

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine osigurava pouzdanu, ekonomičnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu koja predstavlja interese građana i teži primjeni najbolje prakse EU. Uz zakonodavne aktivnosti, Ministarstvo je, između ostalog, nadležno i za poslove registracije udruženja građana, vođenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriji BiH.

Registracija udruženja i fondacija

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je nadležno za vršenje upisa udruženja, fondacija, ureda ili predstavništva stranih i međunarodnih udruženja i fondacija u Registar, te izmjena u Registru.

Upis u registar udruženja, fondacija, stranih i međunarodnih udruženja i fondacija se vrši u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 32/01),  Zakonom o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 42/03), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 76/11), te u skladu sa  Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (''Službeni glasnik BiH'', broj: 68/18).
Više...

Registracija crkava i vjerskih zajednica

Registracija crkava i vjerskih zajednica vrši se u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj 5/04) i Pravilnikom o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 46/04).

Crkve i vjerske zajednice su zajednice, ustanove i organizacije vjernika, osnovane u skladu sa vlastitim propisima, naučavanjima, vjerama, tradicijama i praksom, kojima je priznata pravna sposobnost i koje su upisane u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutrašnjih organizacionih oblika, vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
Više...

Registracija pravnih lica koje osnovaju institucije Bosne i Hercegovine

Pravna lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine registruju se u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/02 i 37/03).
Više...

Upotreba naziva Bosne i Hercegovine

Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11), uređuju se uslovi i način upotrebe i zaštite naziva Bosne i Hercegovine u nazivima institucija, udruženja građana te drugih pravnih lica, koja svoje aktivnosti obavljaju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo priprema prijedlog za upotrebu naziva Bosne i Hercegovine dok odobrenje daje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Odobravanje izrade pečata

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine odobrava izradu pečata institucijama Bosne i Hercegovine prema Zakonu o pečatu institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 12/98 i 14/03) i Uputstvu o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o pečatima, uništavanju i stavljanju van upotrebe pečata institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12).

Ovim zakonom se uređuje oblik i izgled pečata institucija Bosne i Hercegovine kao i njegova upotreba od strane institucija Bosne i Hercegovine. Pečatom institucija BiH se potvrđuje autentičnost službenih dokumenata.

Polaganje i priznavanje stručnih upravnih ispita

Polaganje stručnih ispita regulisano je Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 104/10) i Odlukom o izmjenama o dopunama Odluke o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 105/12).

Priznavanje ranije položenih stručnih upravnih ispita, odnosno oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine, vrši se na osnovu upoređivanja programa po kojem je lice položilo stručni ispit i Programa stručnog upravnog ispita za pripravnike, državne službenike i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine.
Više...

Davanje mišljenja na akte

Sektor za upravu na državnom nivou daje mišljenje na nacrte i prijedloge zakona, odluka, uputstava, zaključaka, rješenja i drugih normativnih akata u pogledu pitanja koja se odnose na sankcije, organizaciju i funkcionisanje organa uprave Bosne i Hercegovine te njihove međusobne odnose kao i na sve pravilnike o unutrašnjoj organizaciji institucija Bosne i Hercegovine.

Administrativne takse za davanje mišljenja