Prijava polaganja pravosudnog ispita

Prijava polaganja pravosudnog ispita

4.4.2024

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Trg BiH br.1, Sarajevo, neposredno ili putem pošte.
Kao dokaze da ispunjava uslove iz člana 2. Zakona, uz prijavu kandidat podnosi original ili ovjerene kopije:

  • diplome o završenom pravnom fakultetu (uključujući diplome svih ciklusa studija);
  • potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu na pravnim poslovima (najmanje dvije godine), nakon sticanja zvanja diplomiranog pravnika (prije reforme visokog obrazovanja), odnosno nakon završetka četverogodišnjeg studija na pravnom fakultetu u BiH prema Bolonjskom procesu;
  • potvrde ili uvjerenja o položenim ispitima u toku visokoškolskog obrazovanja/dodatak diplomi (uključujući dodatke diplome svih ciklusa studija);
  • rješenja o priznanju i vrednovanju inozemene obrazovne kvalifikacije (nostrifikacija diplome)
  • izvod iz matične knjige vjenčanih u slučaju promjene prezimena.

Uvjerenje o provedenoj praksi licima iz člana 3. Zakona (volonteri) izdaje predsjednik suda, odnosno advokatska komora kod koje je lice upisano u imenik kao advokatski pripravnik

U prijavi kandidat može da navede termin kada želi da polaže pravosudni ispit.

Kandidat je dužan da u prijavi naznači broj telefona na koji može biti kontaktiran.

Primjerak prijave možete preuzeti ovdje.