Osnovne informacije

Osnovne informacije

28.8.2023

Na ovoj stranici možete dobiti sve informacije u vezi polaganja stručnog upravnog ispita za srednju i višu školsku spremu, od uslova za polaganje, relevantnih propisa, programa i literature, do pratećih troškova i aktuelnih ispitnih termina.

PRAVO POLAGANJA

Srednja školska sprema
Osoba koja ima 6 mjeseci radnog iskustva u struci –što podrazumijeva rado iskustvo po završenoj srednjoj školskoj spremi na poslovima na kojima se traži školska sprema koju lice ima.

Viša i visoka školska sprema
Osoba koja ima 1 godinu radnog iskustva u struci – što podrazumijeva rado iskustvo po završenoj visokoj i višoj školskoj spremi na poslovima na kojima se traži školska sprema koju lice ima.

Napomena: Kod radnog iskustva nije bitno da je isto odrađeno u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara


 

USLOVI ZA PRISTUPANJE POLAGANJU

Kandidat je dužan Ministarstvu pravde podnijeti sljedeće dokumente:

  • pismeni zahtjev za polaganje - obrazac se može naći na web stranici Ministarstva pravde BiH
  • dokaz o završenoj školskoj spremi – ovjerena kopija diplome odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi. Uz diplomu stečenu van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992 godine potrebno je priložiti dokaz o nostrifikaciji iste.
  • dokaz o završenom pripravničkom stažu, odnosno o radnom iskustvu u struci – dokazuje se uvjerenjem odnosno potvrdom koju izdaje poslodavac kod kojeg je kandidat ostvario potrebno radno iskustvo. primjer uvjerenja/potvrde
  • za osobe ženskog spola koje su od momenta diplomiranja odnosno završetka srednje škosle spreme promijenile prezime, neophodno je da dostave i izvod iz matične knjige rođenih
  • uplatnica o dokazu uplate u iznosu od 300,00 KM (uplatnicu kandidati moraju dostaviti najkasnije tri dana od dana prijema Rješenja kako bi mogli pristupiti terminu)

Zahtjev za polaganje sa potrebnom dokumentacijom kandidat može dostaviti putem pošte na adresu:
Ministarstvo pravde BiH, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo  ili donijeti na protokol Ministarstva pravde BiH.

Napomena: U uvjerenju odnosno potvrdi o radnom iskustvu neophodno je da stoji da je kandidat ostvario potrebno radno iskustvo sa školskom spremom za koju se prijavljuje da polaže stručni ispit.


Ukoliko kandidat podnese urednu prijavu, ministar pravde BiH će donijeti rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita u kojem će biti naznačeno datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita. Rješenje se dostavlja kandidatu preporučenom poštom a lista kandidata i termin polaganja se objavljuje na internet stranici Ministarstva pravde.

NAPOMENA: Kandidat je obvezan pristupiti polaganju stručnog ispita u terminu koji mu je određen aktom Ministarstva. Kandidat koji je odgodio polaganje stručnog ispita dužan je za svako odobrenje naknadnog termina za polaganje stručnog ispita uplatiti dodatnih 25% novčanih sredstava od utvrđene visine naknade za polaganje stručnog ispita.

Zakazani termin za polaganje stručnog ispita kandidat može odložiti na pismeni zahtjev, najviše dva puta u roku od 60 dana od prvog termina. Ukoliko kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita u zakazanom terminu ni nakon drugog odgađanja, smatra se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa za polaganje stručnog ispita.

Kandidat koji na stručnom upravnom ispitu ne polože jedan ili dva predmeta ima pravo da iz tih predmeta polažu popravni ispit, najranije u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Kandidat koji nije položilo stručni upravni ispit, može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita, po isteku roka od 60 dana od dana polaganja ispita.


PROGRAM POLAGANJA

Stručni ispit obuhvata slijedeće predmete:

a) Osnove ustavnog sistema i europske integracije,

b) Osnove uprave u BiH,

c) Upravni postupak i upravni spor,

d) Radne odnose,

e) Kancelarijsko poslovanje u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara BiH.

Napomena: Program polaganja stručnog ispita se može naći na internet stranici Ministarstva pravde BiH.


SASTAV STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio ispita predstavlja praktičnu primjenu zakonskih propisa. Pri izboru zadataka za pismeni dio stručnog ispita kandidatu s visokom školskom spremom daje se pismeni zadatak iz najsloženijih poslova, sa višom školskom spremom iz složenih poslova, a sa srednjom školskom spremom iz jednostavnijih upravnih stvari.

Pri izradi pismenog zadatka kandidat se može služiti samo zakonima i podzakonskim propisima.

Usmeni dio ispita polaže se pred Komisijom za polaganje koja se sastoji od 5 članova, koje imenuje ministar pravde BiH.

Napomena: Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita u dan koji mu je određen za polaganje stručnog ispita, ili dan prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita, smatraće se da ispit nije polagao.


UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU

Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo pravde BiH izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu, koje se dostavlja preporučenom poštom.