Osnovne informacije

Osnovne informacije

13.3.2015

Stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu polaže se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 104/10), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 105/12) i Odlukom o dopuni Odluke o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/14).

Ispit se polaže prema Programu stručnog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 12/13) koji propisuje sadržaj, gradivo i pravne izvore za polaganje stručnog upravnog ispita .

U skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik" br 26/04) i pomenutom Odlukom, ispit su dužni polagati pripravnici i zaposlenici srednje i više školske spreme zaposleni u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara BiH i preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima kojima je zakonom Bosne i Hercegovine povjereno obavljanje javnih ovlaštenja.

Stručni upravni ispit se polaže radi sticanja uslova za rad na upravnim i drugim stručnim poslovima iz osnovne djelatnosti organa uprave i drugih organa na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno na upravnim poslovima u institucijama koje imaju javna ovlaštenja, u skladu sa propisom o poslovima iz osnovne djelatnosti, odnosno pomoćno-tehničkim poslovima Bosne i Hercegovine.

Stručni upravni ispit za lica sa srednjom i višom školskom spremom polaže se nakon sticanja uslova za polaganje ovog ispita i po prijavi zainteresovanog kandidata.

Prijava se podnosi Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.