Obrasci

Formulari

Formulari: U-1, U-1-1, U-2, U-3, U-4 i U-5, koji se nalaze u prilogu, popunjavaju se na pisaćoj mašini, ili računaru, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a pisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati ili brisati i moraju biti istovjetni sa Statutom ili Odlukom nadležnog organa Subjekta upisa.