Prestanak rada

Prestanak rada

Ako Subjekt upisa prestane sa radom dužan je da odmah podnese Ministarstvu pravde prijavu za brisanje iz Registra, na formularu U-5. Uz prijavu se prilaže Odluka nadležnog organa o prestanku sa radom Subjekta upisa.