Registracije

Izdavanje Izvoda iz Registra

1.2.2024

IZDAVANJE IZVODA IZ REGISTRA

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izdaje izvode iz Registra, za čije je vođenje nadležno sukladno važećim propisima, i to na pismeni zahtjev, uz obavezu prilaganja dokaza o uplaćenoj administrativnoj taksi. 

Ministarstvo izdaje izvode iz slijedećih knjiga Registra:

a) Registar udruženja (Knjiga I),

b) Registar fondacija (Knjiga II), 

c) Registar stranih i međunarodnih udruženja (Knjiga V), 

d) Registar stranih i međunarodnih fondacija (Knjiga VI), 

e) Registar stranih i međunarodnih neprofitnih organizacija (Knjiga VII) i

f) Jedinstveni registar za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni      

    i Hercegovini (knjige broj I, II, III, IV i V).

 

Zahtjev se podnosi u formi podneska.

Sukladno članu 59. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) podnesak:

-          mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti,

-          naročito treba da sadrži: označenje organa kome se upućuje, predmet na koji se odnosi zahtjev, ko je zastupnik ili punomoćnik ako ga ima, i ime i prezime i mjesto boravka (adresu) podnosioca, odnosno zastupnika ili punomoćnika,

-          podnosilac je dužan svojeručno potpisati podnesak.

Izuzetno, podnesak može umjesto podnosioca potpisati njegov bračni drug, jedan od njegovih roditelja, sin ili kći, ili advokat koji je po ovlaštenju stranke sastavio podnesak. Osoba, koja je potpisala podnesak za podnosioca, dužna je na podnesku potpisati svoje ime i staviti svoju adresu.

Podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu s posebnim propisima. Ako je podnosilac zahtjeva nepismen ili nije u stanju da se potpiše, potpisat će ga druga pismena osoba, koja će potpisati i svoje ime i adresu.

 

ADMINISTRATIVNA TAKSA

 

Na zahtjev za izdavanje izvoda iz Registra naplaćuje se administrativna taksa u iznosu od:

1.       20,00 KM, za izvode iz knjiga registra od a) do e)

2.       10,00 KM za izvode iz knjiga registra pod f).

 

Broj računa na koji se taksa može uplatiti:


ŽIRO RAČUN MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH

Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar

Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka

Depozitni račun, broj računa 5556000060067744 Nova banka a.d. Banja Luka 

Depozitni račun, broj računa 1341021020000276 Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo  

 

VRSTA PRIHODA: 722565

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 0904999

Svrha: Taksa za izdavanje Izvoda iz registra
U korist: Budžet BiH

 

ŠIFRA OPĆINE: Upisati šifru općine iz koje se uplaćuje

Šifre općina u Bosni i Hercegovini: https://sps.gov.ba/dokumenti/takse/Prilog%202.pdf