Fondacije

Fondacije

19.10.2018

Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16),(u daljem tekstu: Zakon), uređuje se osnivanje, organi i pravni položaj udruženja i fondacija, registracija, imovina, prestanak rada i brisanje iz Registra, statusne promjene i druga pitanja značajna za rad udruženja i fondacija koji izaberu da se registriraju u skladu s ovim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine. Neslužbena prečišćena verzija Zakona dostupna je na ovom linku

Upis u registar udruženja, fondacija, stranih i međunarodnih udruženja i fondacija se vrši u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (''Službeni glasnik BiH'', broj: 68/18 ), ( u daljem tekstu: Pravilnik).