Kako osnovati fondaciju?

Kako osnovati fondaciju?

19.10.2018

Fondacija je pravna osoba koja nema svoje članstvo, a čiji je cilj upravljanje određenom imovinom u općem interesu ili u dobrotvorne svrhe.

Osnivači fondacije ne moraju biti državljani Bosne i Hercegovine niti pravne osobe koje su registrovane u Bosni i Hercegovini.

Fondacija može biti osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, testamentom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom.

 

Osnivački akt fondacije sadrži:

Osnivački akt fondacije sadrži:

a) ime i prezime, odnosno naziv osnivača i njegovo prebivalište, odnosno sjedište;

b) naziv fondacije;

c) sjedište i adresu fondacije;

d) ciljeve i djelatnosti fondacije;

e) iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine koju osnivač ulaže, a koji ne može biti manji od dvije hiljade konvertibilnih maraka;

f) ime i prezime i adresu lica ovlaštenog za obavljanje poslova upisa u Registar;

g) ime, prezime i potpis osnivača;

h) broj i datum osnivačkog akta.

Odluku o osnivanju fondacije potpisuje osnivač i ista sadrži datum i broj protokola,a ako je osnivač fondacije pravna osoba, odluku potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

 

Statut fondacije sadrži:

a) naziv, skraćeni naziv ukoliko postoji i sjedište fondacije;

b) ciljeve i djelatnosti fondacije;

c) organi fondacije, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove upravni odbor, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;

d) pravila upravljanja i korištenja imovine fondacije;

d1)moguće korisnike sredstava fondacije;

e) postupci za izmjenu i dopunu statuta, kao i ovlaštenje i postupci donošenja ostalih općih akata;

f) uslovi i postupak za spajanje i podjelu ili prestanak rada fondacije, uključujući sva pravila glasanja za koja je potreban poseban kvorum ili kvalifikovana većina;

g) kriteriji za raspolaganje imovinom fondacije u slučaju prestanka rada fondacije; i

h) opis oblika i sadržaj pečata i znaka fondacije

Statut fondacije donosi Upravni odbor fondacije i isti potpisuje predsjednik Upravnog odbora fondacije. Statut   sadrži datum i broj protokola.