Registracija fondacije

Registracija fondacije

19.10.2018

 

Zahtjev za upis u registar udruženja ili fondacija podnosi se Ministarstvu na Obrascu  1, s popisom osnivača udruženja ili fondacije na Obrascu 1.1.

Zahtjev se popunjava elektronski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u odgovarajuće rubrike.

Zahtjev potpisuje osoba ovlaštena u osnivačkom aktu udruženja ili fondacije, da u ime osnivača  podnese  zahtjev za upis u registar.

Zahtjev i prilozi zahtjeva se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, u jednom primjerku, izuzev statuta koji se predaje u dva primjerka.

 

U zahtjevu za upis udruženja ili fondacije, podnosilac zahtjeva razvrstava udruženje ili fondaciju u skladu s ciljevima i djelatnostima udruženja ili fondacije.

Udruženje ili fondacija samostalno utvrđuju ciljeve i djelatnosti, u skladu s Ustavom i Zakonom.

Udruženje ili fondacija se samostalno razvrstavaju u skladu s vlastitim opredjeljenjem u jedno ili više područja djelovanja, a podaci se unose u registar udruženja i fondacija.

 

Uz zahtjev za upis u registar fondacije (Obrazac 1), s podacima iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika i popis osnivača fondacije (Obrazac 1.1.), podnosilac zahtjeva prilaže:

a)    osnivački akt fondacije, u skladu s članom 23. Zakona;

b)    ovjerene kopije ličnih karata osnivača građana Bosne i Hercegovine,

odnosno pasoša osnivača stranca, ili izvod iz registra za osnivača pravnu osobu ili drugi pravni akt kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe osnivača fondacije;

c)    statut  fondacije u dva primjerka, u skladu s članom 24. Zakona;

d)    ličnu ispravu, odnosno izvod iz registra, kojim se dokazuje identitet osnivača, kada je fondacija osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, testamentom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom;

e)    ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da fondacija u osnivanju nije registrirana pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;

f)     odluku  osnivača o imenovanju  upravnog odbora fondacije koja sadrži imena, prezimena i adrese imenovanih osoba, njihove dužnosti u upravnom odboru fondacije,  trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis osnivača  fondacije;

g)    izjave članova upravnog odbora fondacije o prihvatanju članstva u upravnom odboru fondacije, ovjerene od nadležnog tijela;

h)   odluku upravnog odbora fondacije o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje fondacije, koja sadrži ime, prezime i adresu osobe imenovane za zastupanje fondacije, trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis predsjednika upravnog odbora fondacije;

i)     ovjeren potpis osobe za zastupanje fondacije;

j)     primjerak znaka fondacije, ako je propisan odredbom statuta;

k)    prijevod naziva fondacije na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, iz člana 7. st. (5) i (7) Zakona, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

l)     prijevod naziva fondacije na strani jezik, ako fondacija u skladu sa statutom ima naziv i na stranom jeziku, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

m)  saglasnost iz člana 7. stav (6)  Zakona ako se u naziv fondacije unosi ime neke fizičke osobe;

n)   saglasnost nadležnog tijela grada, općine ili naseljenog mjesta o upotrebi naziva grada, općine ili naseljenog mjesta u nazivu fondacije;

o) iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine koju osnivač ulaže pri osnivanju fondacije;

p) dokaz o uplati administrativne takse, i

r) drugi dokaz u skladu sa statutom fondacije.