Upustva za popunu obrazaca

Upustva za popunu obrazaca

Kako popuniti Obrazac 1 ?

a) Rubriku: Prijem zahtijeva, ostaviti praznu, jer je namijenjena za otisak prijemnog pečata Ministarstva;
b) U rubriku: Predmet upisa, upisati „X“ u kockicu:UPIS U REGISTAR FONDACIJE;
c) U rubriku: Puni naziv udruženja/fondacije, upisati pod 1, 2 i 3 puni naziv fondacije, na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, kao npr:
1. Fondacija za razvoj i podršku poljoprivrede
2. Фондација за развој и подршку пољопривреде
3. Zaklada za razvitak i potporu poljoprivrede
 

d) U rubriku skraćeni naziv udruženja/fondacije (ukoliko postoji) na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, upisati pod 1, 2 i 3 skraćeni naziv fondacije na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, kao i pod c);
e) U rubriku adresa sjedišta fondacije upisati: mjesto, poštanski broj, ulicu i broj i broj telefona fondacije;
f) U rubriku ciljevi djelatnosti fondacije upisati ciljeve i djelatnosti fondacije identično kako su upisani u osnivačkom aktu i Statutu fondacije;
g) U rubriku osoba ovlaštena za zastupanje fondacije, upisati ime, prezime i funkciju, adresu prebivalište/boravišta, broj lične karte, mjesto izdavanja i JMBG, te broj pasoša ako je navedena osoba stranac; 
h) U rubriku iznos novčanih sredstava, upisati iznos novčanih sredstava fondacije u vrijeme registracije.

U Obrazcu 1 je naveden popis  priloga koji se dostavljaju uz zahtjev, te je potrebno upisati „X“ u svaku kockicu, u ovisnosti koji se prilog dostavlja.

Na kraju Obrazca 1, sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za upis u Registar fondacije, u skladu sa Osnivačkim aktom fondacije, a iznad crte stavlja se potpis. 

Obrazac 1 se ne ovjerava pečatom fondacije, budući da ga fondacija nema u momentu upisa u Registar kod Ministarstva.

Kako popuniti Obrazac 1A ?

U Obrazac 1A upisuje se puni  naziv i sjedište fondacije, koji su definisani u Osnivačkom aktu i Statutu fondacije.

U rubriku osnivači fondacije upisuju se podaci:
a) ime i prezime odnosno naziv osnivača;
b) mjesto, ulica i broj prebivališta/boravišta, odnosno adresa sjedišta ako je osnivač pravno lice;
c) jedinstveni matični broj građana osnivača- fizičke osobe iz Bosne i Hercegovine; odnosno broj pasoša ako je osnivač stranac; i ID broj, ako je osnivač fondacije pravna osoba;
d) vlastoručni potpisi osnivača, odnosno potpis ovlaštene osobe ako je osnivač pravna osoba.

Uz ovaj obrazac potrebno je priložiti ovjerene kopije ličnih karata fizičkih osoba, a ako je osnivač strani državljanin, priložiti ovjerene kopije pasoša i odobrenja za boravak u Bosni i Hercegovini, odnosno Izvod iz Registra za osnivača pravno lice. 
Na kraju Obrazca 1A, sa lijeve strane upisuje se datum koji je ujedno i datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe koja je potpisala zahtjev -Obrazac 1,  na koji stavlja svoj potpis.
Obrazac 1A se ne ovjerava pečatom fondacije.

Kako popuniti Obrazac  1B ?

Identično Obrazcu 1A se popunjava i Obrazac 1B – Spisak članova Upravnog odbora fondacije, ako je Upravni odbor predviđen Statuom fondacije.