Administrativne takse

Administrativne takse

15.5.2023

Podnosilac zahtjeva je obavezan uz zahtjev dostaviti i dokaz o uplati administrativne takse za spise i radnje u određenoj upravnoj stvari kod Ministarstva, u trenutku podnošenja zahtjeva.

Administrativna taksa u składu sa Tarifnim brojem 108. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12) iznosi:

a) na zahtjev za upis u registar 200,00 KM;

b) na zahtjev za upis promjena u Registru 200,00 KM;

c) na zahtjev za upis brisanja iz Registra 200,00 KM;

d) na zahtjev za izdavanje izvoda iz registra 20,00 KM;

e) na zahtjev za izdavanje prijepisa Rješenja 20,00 KM.

Broj računa:

ŽIRO RAČUN MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH

  • Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar
  • Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka
  • Depozitni račun, broj računa 5556000060067744 Nova banka a.d. Banja Luka 
  • Depozitni račun, broj računa 1341021020000276 Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo  

Budžetska organizacija: 0904999

Šifra prihoda: 722565

Svrha: Registracija ili promjena u Registru subjekta upisa

U korist: Budžeta BiH

Žalbe upućene na rješenja Ministarstva pravde BiH:

  • taksa za žalbe protiv rješenja 10,00 KM
  • brojevi računa kod banaka ostaju isti
  • vrsta prihoda: 722102
  • budžetska organizacija: 0904999
  • u svrhu: taksa na žalbu
  • u korist budžeta BiH