Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

16.10.2018

Za registraciju udruženja, kao i udruženja višeg nivoa (saveza) potrebno je Ministarstvu dostaviti Obrazac 1 sa spiskom osnivača- Obrazac 1.1. i Vodič za razvrstavanje udruženja i fondacija.

Uz zahtjev za upis u registar udruženja (Obrazac 1), s podacima iz člana 7. stav 1. pravilnika i popisom osnivača udruženja (Obrazac 1.1.), podnosilac zahtjeva prilaže:

a)    zapisnik s osnivačke skupštine udruženja;

b)    osnivački akt udruženja, u skladu s članom 11. Zakona;

c)    ovjerene kopije ličnih karata osnivača građana Bosne i Hercegovine, odnosno pasoša i dokaza o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini osnivača stranca, ili izvod iz registra za osnivača pravnu osobu ili drugi pravni akt kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe osnivača udruženja;

d)    statut udruženja u dva primjerka, u skladu s članom 12. Zakona;

e)   ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva kojom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da udruženje u osnivanju nije registrirano pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;

f)    odluku o imenovanju tijela udruženja koja sadrži imena, prezimena i adrese imenovanih osoba, njihove dužnosti u udruženju, trajanje mandata, stupanje na snagu odluke, datum, broj i potpis predsjednika osnivačke skupštine udruženja;

g)    ovjeren potpis osobe za zastupanje udruženja;

i)   primjerak znaka udruženja, ako je propisan odredbom statuta;

j)   prijevod naziva udruženja na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini iz člana 7. st. (5). i (7.) Zakona, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

k)    prijevod naziva udruženja na strani jezik, ako udruženje u skladu sa statutom ima naziv i na stranom jeziku, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača;

l)     saglasnost iz člana 7. stav (6) Zakona ako se u naziv udruženja unosi ime neke fizičke osobe;

m)  saglasnost nadležnog tijela grada, općine ili naseljenog mjesta o upotrebi naziva grada, općine ili naseljenog mjesta u nazivu udruženja;

n)   dokaz o uplati administrativne takse, i 

o) drugi dokaz u skladu sa statutom udruženja.