Kako osnovati udruženje?

Kako osnovati udruženje?

16.10.2018


Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivači udruženja mogu biti fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine i stranci koji u Bosni i Hercegovini imaju boravište ili pravna lica koja su u Bosni i Hercegovini registrirana. Udruženje mogu osnovati međusobno fizička i pravna lica, ali broj osnivača ne može biti manji od tri.

Za osnivanje udruženja koje ispunjava uslove za registraciju obavezno je donošenje osnivačkog akta.

Radnje preduzete u vremenu između osnivanja i registracije udruženja mogu stvoriti obaveze samo za one koji su preduzeli te radnje.

Smatra se da je udruženje osnovano na neodređeno vrijeme, osim ako posebnim zakonom, osnivačkim aktom i statutom nije utvrđeno drugačije.

Da bi se udruženje moglo upisati u Registar Ministarstva, Osnivačka skupština udruženja je obavezna da donese:

  • osnivački akt, odnosno odluku o osnivanju udruženja;
  • statut udruženja;
  • odluku o imenovanju organa upravljanja udruženjem.
Odluka o osnivanju udruženja-osnivački akt sadrži:

a) imena i prezimena, odnosno nazive osnivača i njihova prebivališta, odnosno sjedišta;

b) naziv udruženja;

c) sjedište i adresu udruženja;

d) ciljeve i djelatnosti udruženja; 

e) ime i prezime i adresu lica ovlaštenog za obavljanje poslova upisa u Registar; 

f) ime, prezime i potpise osnivača; 

g) broj i datum osnivačkog akta.

Kada je osnivač udruženja pravno lice, osnivački akt udruženja potpisuje njegov zastupnik tako što uz puni naziv pravnog lica dodaje svoj potpis i pečat pravnog lica.

Odluku o osnivanju udruženja, odnosno osnivački akt pored osnivača potpisuje i predsjednik Osnivačke skupštine udruženja i ista sadrži datum i broj protokola, npr: 01/18.

Statut udruženja sadrži:             

a) naziv udruženja, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu udruženja;

b) ciljevi i djelatnosti udruženja;

c) postupak za primanje i isključivanje članova;

d) organe udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;

e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

e1) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

f) javnost rada;

g) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;

h) opis oblika i sadržaj pečata i znaka udruženja;

i) zastupanje udruženja;

j) uslove i postupak za spajanje, podjelu odnosno prestanak rada udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja; i

k) postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.

Statut potpisuje predsjednik Osnivačke skupštine udruženja i isti sadrži datum i broj protokola, npr: 02/18.


JAVNOST REGISTRA

Udruženje ili fondacija  stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar kod Ministarstva. Registar je otvoren za javnost i svaka zainteresirana osoba može osobno ili poštom zatražiti kopiju bilo kog upisa u Registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa, u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

Sva rješenja koja donosi Ministarstvo o upisu u Registar, upisu promjena u Registru, upisu brisanja iz Registra, objavljuju se u „Službenom glasniku BiH“, o trošku subjekata upisa i na web stranici Ministarstva.