Upustva za popunu obrazaca

Upustva za popunu obrazaca

16.10.2018

 
Zahtjev se popunjava kompjuterski, latiničnim ili čiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini u okviru odgovarajuće rubrike.
Zahtjev i prilozi uz zahtjev dostavljaju se u originalu, u jednom primjerku, osim statuta koji se dostavlja u dva primjerka.
Na kraju Obrazca 1 i 1.1., sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za upis u Registar udruženja, u skladu sa Osnivačkim aktom udruženja, a iznad crte stavlja se potpis.
Obrsci se ne ovjeravaju pečatom udruženja, budući da ga udruženje nema u momentu upisa u Registar kod Ministarstva.