Uredi ili predstavništva stranih nevladinih organizacija

Kako registrovati ured ili predstavništvo strane nevladine organizacije?

19.10.2018

Strano ili međunarodno udruženje ili fondacija i druga neprofitna organizacija (u daljem tekstu: strana nevladina organizacija) može u Bosni i Hercegovini registrovati svoj ured ili predstavništvo.

Zahtjev za upis ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije podnosi se Ministarstvu na Obrascu 4.

Zahtjev sa prilozima popunjava se kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, u okviru odgovarajuće rubrike.

Zahtjev i prilozi uz zahtjev dostavljaju se u jednom primjerku.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca.

Zahtjev za upis u Registar potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, odnosno subjekt ovlašten za obavljanje poslova upisa u Registar.