Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

19.10.2018

Strano ili međunarodno udruženje ili fondacija i druge neprofitne organizacije (u daljnjem tekstu: strana nevladina organizacija), mogu osnovati ured, predstavništvo ili drugi organizacijski oblik (u daljnjem tekstu: ured ili predstavništvo) u Bosni i Hercegovini. 

Zahtjev za upis ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije podnosi se Ministarstvu na Obrascu 4. 

Zahtjev s prilozima popunjava se kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, u okviru odgovarajuće rubrike. 

Zahtjev i prilozi uz zahtjev dostavljaju se u jednom primjerku. 

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od tri mjeseca. 

Zahtjev za upis u registar potpisuje ovlaštena osoba za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, odnosno osoba ovlaštena da obavi poslove upisa u registar. 

Uz zahtjev za upis ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, prilaže se: 

a)  rješenje o registraciji ili izvod iz registra strane nevladine organizacije iz domicilne zemlje ili druga pisana isprava kada prema zakonu domicilne zemlje nije propisana registracija nevladine organizacije; 

b)  ako dokaz iz stava 1. tačke a) ovoga člana ne sadrži podatke o statutarnim ciljevima i djelatnostima strane nevladine organizacije, prilaže i statut ili neki drugi unutrašnji akt strane nevladine organizacije na osnovu kojeg Ministarstvo utvrđuje ciljeve i djelatnost strane nevladine organizacije iz razloga što ured ili predstavništvo može u Bosni i Hercegovini obavljati samo te registrirane ciljeve i djelatnosti ili njihov dio;  

c)  odluka ovlaštenog tijela strane nevladine organizacije o otvaranju ureda ili predstavništva  u Bosni i Hercegovini u kojoj su navedeni: ciljevi i djelatnosti, sjedište i adresa, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i opis pečata i znaka ureda ili predstavništva u Bosni i Hercegovini; 

d)  ovjerena kopija lične karte osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, a ako je osoba za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije stranac, ovjerena kopija pasoša i dozvole boravka u Bosni i Hercegovini; 

e)  ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije od nadležnog tijela; 

f)  dokaz o uplati administrativne takse. 

Prilozi navedeni u stavu 1. tač. a), b) i c) ovog člana moraju biti ovjereni od nadležnog tijela s apostille pečatom u domicilnoj zemlji i prevedeni na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača, te ovjereni kod nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ako posebnim propisom nije drugačije regulirano.