Upustva za popunu obrazaca

Upustva za popunu obrazaca

Kako popuniti Obrazac 4?

a) Rubriku: Prijem zahtijeva, ostaviti praznu, jer je namijenjena za otisak prijemnog pečata Ministarstva;
b) U rubriku: Predmet upisa, upisati „X“ u odgovarajuću kockicu u ovisnosti da li je upis u Registar ureda ili predstavništva stranog i međunarodnog udruženja, fondacije ili neprofitne organizacije;
c) U rubriku: Puni naziv strane nevladine organizacije na jeziku domicilne zemlje, upisati puni registrovani naziv strane nevladine organizacije;
d) U rubriku: Skraćeni naziv strane nevladine organizacije (ukoliko postoji) na jeziku domicilne zemlje, upisati skraćeni registrovani naziv strane nevladine organizacije;      
e) U rubriku: Puni i skraćeni naziv strane nevladine organizacije upisati puni i skraćeni 
naziv (ukoliko postoji) strane nevladine organizacije, na jednom od tri službena jezika koji su   u upotrebi u Bosni i Hercegovini;       
f) U rubriku: Ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje strane nevladine 
organizacije upisati ime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji;
g) U rubriku adresa sjedišta udruženja upisati: mjesto, državu, ulicu i broj i broj telefona strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji;
i) U rubriku: Puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, upisati puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini; 
j
) U rubriku:Adresa sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, upisati mjesto, poštanski broj, ulicu i broj i broj telefona ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
k) U rubriku: Djelatnosti ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, upisati djelatnosti ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije iz statuta strane nevladine organizacije, identično kako su upisani u  odluci o otvaranju ureda ili predstavništva u Bosni i Hercegovini;
l) U rubriku: Osoba ovlaštena za zastupanje upisati ime, prezime, adresu prebivališta/boravišta, broj lične  karte,  te broj pasoša ako je navedena osoba stranac i vlastoručno potpisati;

U Obrazcu 4 je naveden popis  priloga koji se dostavljaju uz zahtjev, te je potrebno upisati „X“ u svaku kockicu, u ovisnosti koji se prilog dostavlja.
Na kraju Obrazca 4, sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za upis u Registar , u skladu sa Odlukom o osnivanju ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovine, a iznad crte stavlja se potpis. 
Obrazac 4 se ne ovjerava pečatom, budući da ured ili  predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovine, nema  pečata u momentu upisa u Registar kod Ministarstva.