Alimentacije

Alimentacije

23.3.2012

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je centralni organ države za provođenje Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu  iz 1956. godine. Konvencijom se olakšava pokretanje alimentacionog postupka i izvršavanje odluka u inostranstvu.

Ostvarivanje alimentacionih zahtjeva u inostranstvu podrazumjeva ostvarivanje prava lica čiji se zakonski hranilac nalazi u drugoj državi.

Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu se primjenjuje u slučaju kada se alimentacioni povjerilac nalazi na teritoriji jedne strane ugovornice (država povjerioca), a alimentacioni dužnik na teritoriji i pod jurisdikcijom druge strane ugovornice (država dužnika).

Nakon što alimentacioni povjerilac uputi zahtjev za davanje izdržavanja centralnom organu države alimentacionog povjerioca, zahtjev se proslijeđuje centralnom organu države dužnika, izuzev ukoliko se utvrdi da je neosnovan. Centralni organ države povjerioca može dostaviti centralnom organu države dužnika svoje mišljenje o opravdanosti zahtjeva za davanje izdržavanja i može preporučiti da se povjeriocu ukaže besplatna pravna pomoć i oslobođenje od troškova.