Zahtjev

Zahtjev

23.3.2012

U skladu sa odredbama Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu, svaka država primjenjuje svoje propise za ostvarivanje alimentacionih potraživanja. Kada se alimentacioni dužnik nalazi na području Bosne i Hercegovine, alimentacioni povjerilac koji se nalazi na području neke strane države treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • zahtjev nadležnog inostranog organa podnesen na osnovu Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956. godine,
 • sudsku odluku o izdržavanju ili odluku o izdržavanju donesenu od strane drugog organa sa potvrdom da je pravomoćna po zakonu države, u kojoj je ta odluka donesena,
 • izvod iz matične knjige za dužnika,
 • izvod iz matične knjige za povjerioca,
 • ime i prezime, adresu, datum rođenja, državljanstvo i zanimanje povjerioca i adresu zakonskog zastupnika,
 • uvjerenje ili drugu potvrdu nadležnog organa iz kojeg je vidljivo ovlaštenje određenom licu da bude zakonski zastupnik povjerioca,
 • ime i prezime dužnika, njegovu adresu, adresu prebivališta, po mogućnosti adresu firme u kojoj je zaposlen, državljanstvo i zanimanje,
 • detaljno izložene osnove na kojima se zasniva zahtjev i svaku drugu relevantnu informaciju, koja se naročito tiče prihoda porodičnog stanja povjerioca i dužnika,
 • fotografije povjerioca (po mogućnosti i dužnika),
 • punomoć kojom alimentacioni povjerilac ovlašćuje nadležni organ države povjerioca i države dužnika za ostvarivanje izdržavanja od alimentacionog dužnika,
 • broj računa povjerioca otvorenog kod inostrane banke preko koje se može izvršiti transfer novčanih sredstava po osnovu alimentacije.

Za sve priloge potrebno je priložiti prijevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik).

Adresa:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju
Trg Bosne i Hercegovine broj 1