Alimentacije

Alimentacije

24.12.2021

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je centralni organ države za provođenje Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu  iz 1956. godine. Konvencijom se olakšava pokretanje alimentacionog postupka i izvršavanje odluka u inostranstvu.

Ostvarivanje alimentacionih zahtjeva u inostranstvu podrazumjeva ostvarivanje prava lica čiji se zakonski hranilac nalazi u drugoj državi.

Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu se primjenjuje u slučaju kada se alimentacioni povjerilac nalazi na teritoriji jedne strane ugovornice (država povjerioca), a alimentacioni dužnik na teritoriji i pod jurisdikcijom druge strane ugovornice (država dužnika).

Haška konvencija o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja djece i ostalih oblika porodičnog izdržavanja iz 2007. godine obavezuje Bosnu i Hercegovinu od 1. 2. 2013. godine. Stupila je na snagu 1. 1. 2013. godine. Značajan je podatak da su SAD potpisale Hašku konvenciju iz 2007. još 23. 9. 2007. godine te da je ista stupila na snagu tek početkom 2017.godine.

Navedena Konvencija koja obavezuje Bosnu i Hercegovinu i sve njene organe ima humanitarni karakter i ima za cilj olakšavanje ostvarivanja alimentacionih izdržavanja, odnosno ostvarivanje prava alimentacionih povjerilaca na zakonsko izdržavanje, stoga je potrebno da Bosna i Hercegovina i svi njeni organi osiguraju njeno neometano sprovođenje.

Razlog donošenja dodatnog pravnog instrumenta bio je ispravljanje nedostataka pojedinih rješenja sadržanih u već postojećoj Konvenciji, ali i rješavanja problema koji se javljaju primjenom iste u praksi.

Donošenjem nove Konvencije proširena je i detaljnije uređena cjelokupna oblast ostvarivanja prava na izdržavanje u međunarodnim predmetima. Sadrži većinu najefikasnijih rješenja i zapravo predstavlja kvalitetniji način rješavanja u navedenim slučajevima. Tako se već u preambuli Haške konvencije ističe njena svrha: unapređenje saradnje među državama u pogledu međunarodnog ostvarivanja prava na izdržavanje djeteta i drugih oblika izdržavanja porodice i pružanje procedura koje će dati rezultate, a koje su pristupačne, brze, efikasne, rentabilne, odgovarajuće i poštene.

U tom smislu, šire je definisan i predmet Haške konvencije (sveobuhvatni sistem saradnje, osiguravanje da se odluke o izdržavanju priznaju i provode, uz traženje efikasnih mjera za brzo provođenje odluka) kao i njena primjena (obaveza izdržavanja iz odnosa roditelj-dijete prema osobi koja nije napunila 21 godinu i supružničko izdržavanje).

Nakon što alimentacioni povjerilac uputi zahtjev za davanje izdržavanja centralnom organu države alimentacionog povjerioca, zahtjev se proslijeđuje centralnom organu države dužnika, izuzev ukoliko se utvrdi da je neosnovan. Centralni organ države povjerioca može dostaviti centralnom organu države dužnika svoje mišljenje o opravdanosti zahtjeva za davanje izdržavanja i može preporučiti da se povjeriocu ukaže besplatna pravna pomoć i oslobođenje od troškova.