Zahtjev

Zahtjev

13.3.2023

U skladu sa odredbama Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956.godine i Haške konvencije međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djece i drugim oblicima izdržavanja obitelji od 23.11.2007.godine , svaka država primjenjuje svoje propise za ostvarivanje alimentacionih potraživanja. Kada se alimentacioni dužnik nalazi na području Bosne i Hercegovine, alimentacioni povjerilac koji se nalazi na području neke strane države treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

1. Zahtjev alimentacionog povjerioca za ostvarivanje alimentacionog potraživanja u inostranstvu koji treba da sadrži:

•           ime i prezime, adresu, datum rođenja povjerioca i ime i adresu zakonskog zastupnika;

•           ime i prezime dužnika, i ukoliko povjerilac to zna, njegova adresa, datum rođenja, državljanstvo i zanimanje;

•           detaljno izložene osnove na kojima se zahtjev zasniva, predmet zahtjeva i svaku dugu relevantnu informaciju koja se naročito tiče prihoda porodičnog stanja povjerioca, kao i dosadašnja situacija s plaćanjem.

•           Potpis

2.                     Sudska odluka (presuda) o izdržavanju ili odluka o izdržavanju donesena od strane drugog organa sa potvrdom da je pravomoćna i izvršna po zakonu države u kojoj je ta odluka donesena. Odluka mora obavezno sadržavati oba ova pečata (pravomoćnost i izvršnost).

3.                       U vezi s tačkom 2: Ako se dužnik nije pojavio i nije bio zastupan tijekom postupka u državi podrijetla, dokument ili dokumenti koji potvrđuju, po potrebi, ili da je tuženik bio propisno obavješten o postupku te da je imao priliku biti saslušan, ili da je tuženik bio propisno obaviješten o odluci i imao priliku osporiti je ili žaliti se na istu na temelju činjenica i zakona

4.                     Punomoć, jednu kojom alimentacioni povjerilac odnosno zakonski zastupnik ovlašćuje nadležni organ države povjerioca (Ministarstvo pravde BiH) i drugu za nadležni organ države dužnika za ostvarivanje potraživanja izdržavanja od alimentacionog dužnika https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=131 .

Punomoć mora biti ovjerena od strane općine ili Notara.

Ukoliko je povjerilac punoljetan, sam potpisuje i ovjerava punomoći. U suprotnom, maloljetnog povjerioca zastupa zakonski zastupnik (roditelj ili zakonski određen zastupnik) koji potpisuje i ovjerava punomoći.

Obrasci za punomoć za Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine punoljetnog povjerioca i punomoć koju daje zakonski zastupni u ime povjerioca su dati na ovoj stranici, na sljedećim linkovima: Punomoć maloljetno lice i Punomoć punoljetno lice

5.                     Broj računa povjerioca otvorenog kod banke preko koje se može izvršiti transfer novčanih sredstava po osnovu alimentacije, odnosno instrukciju za devizno plaćanje budući da su u pitanju uplate iz inostranstva.

6.                     Ukupan iznos alimentacionog duga, po periodima na koji se odnosi. Pregled duga treba biti sačinjen po mjesecima i godinama, u jasnoj tabeli. Nije potrebno angažovati sudskog vještaka.

7. Ako je povjerilac punoljetan, potrebna je aktuelna potvrda o redovnom školovanju.

 

 

Za sve priloge potrebno je priložiti prijevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik).

 

Adresa:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju

Trg Bosne i Hercegovine broj 1

71 000 Sarajevo

 

Za pokretanje postupka ostvarivanja alimentacionog potraživanja kada se alimentacioni dužnik nalazi u inostranstvu, a povjerilac u Bosni i Hercegovini, za ostvarivanje navedenog u skladu sa Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956.godine i Haškom konvencijom o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djece i drugim oblicima izdržavanja obitelji od 23.11.2007.godine  potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.               Zahtjev alimentacionog povjerioca za ostvarivanje alimentacionog potraživanja u inostranstvu koji treba da sadrži:

                      ime i prezime, adresu, datum rođenja povjerioca i ime i adresu zakonskog zastupnika;

                      ime i prezime dužnika, i ukoliko povjerilac to zna, njegova adresa (jako bitno), datum rođenja, državljanstvo i zanimanje;

                      detaljno izložene osnove na kojima se zahtjev zasniva, predmet zahtjeva i svaku dugu relevantnu informaciju koja se naročito tiče prihoda porodičnog stanja povjerioca, kao i dosadašnja situacija s plaćanjem.

                      Potpis

2.             Sudska odluka (presuda) o izdržavanju sa potvrdom da je pravomoćna i izvršna po zakonu države u kojoj je ta odluka donesena. Odluka mora obavezno sadržavati oba ova pečata (pravomoćnost i izvršnost). Presuda može biti u original ili ovjeren prepis presude iz suda koji je presudu donio.

3.                      U vezi s tačkom 2: Ako se dužnik nije pojavio i nije bio zastupan tijekom postupka u državi podrijetla, dokument ili dokumenti koji potvrđuju, po potrebi, ili da je tuženik bio propisno obavješten o postupku te da je imao priliku biti saslušan, ili da je tuženik bio propisno obavješten o odluci i imao priliku osporiti je ili žaliti se na istu na temelju činjenica i zakona

4.             Punomoć, jednu kojom alimentacioni povjerilac odnosno zakonski zastupnik ovlašćuje nadležni organ države povjerioca (Ministarstvo pravde BiH) i drugu za nadležni organ države dužnika za ostvarivanje potraživanja izdržavanja od alimentacionog dužnika https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=131 .

Punomoć mora biti ovjerena od strane općine ili Notara.

Ukoliko je povjerilac punoljetan, sam potpisuje i ovjerava punomoći. U suprotnom, maloljetnog povjerioca zastupa zakonski zastupnik (roditelj ili zakonski određen zastupnik) koji potpisuje i ovjerava punomoći.

Obrasci za punomoć za Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine punoljetnog povjerioca i punomoć koju daje zakonski zastupni u ime povjerioca su dati na ovoj stranici, na sljedećim linkovima: Punomoć maloljetno lice i Punomoć punoljetno lice .

5.             Broj računa povjerioca otvorenog kod banke preko koje se može izvršiti transfer novčanih sredstava po osnovu alimentacije, odnosno instrukciju za devizno plaćanje budući da su u pitanju uplate iz inostranstva.

6.             Ukupan iznos alimentacionog duga, po periodima na koji se odnosi. Pregled duga treba biti sačinjen po mjesecima i godinama, u jasnoj tabeli. Nije potrebno angažovati sudskog vještaka.

7.       Ako je povjerilac punoljetan, potrebna je aktuelna potvrda o redovnom školovanju.

Svaki zahtjev ili vezani dokument prema treba sačinjen na originalnom jeziku i uz njega će ići prevod na službeni jezik države kojoj se šalje zahtjev ili na drugom jeziku koji naznači država kojoj se šalje zahtjev.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, sa prevodom na jezik države alimentacionog dužnika.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije odgovorno u slučaju da prevod ne bude prihvaćen od strane nadležnih organa države alimentacionog dužnika, ukoliko isti nije sačinjen i ovjeren od strane sudskog tumača za strane jezike.

 

S obzirom da je pitanje socijalne zaštite u nadležnosti entiteta, za postupanje po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionih potraživanja sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine nadležno je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u Republici Srpskoj Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine to je Pravosudna komisija Brčko Distrikta.

 

Navedeno tijelo vrši poslove prijema, kontrole i daljeg proslijeđivanja alimentacionih zahtjeva. To znači da sve zahtjeve lica-povjerilaca sa područja entiteta i Distrikta obrađuje navedeno tijelo, te ih po obradi dostavlja Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi dostavljanja nadležnom inostranom organu.

Također, sve odgovore dobivene od strane inostranih organa, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine proslijeđuje nadležnom entitetskom ministarstvu odnosno Komisiji.

 

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti: sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u Republici Srpskoj Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta.