Međunarodne konvencije

Pregled međunarodniih multilateralnih konvencija

30.3.2015

KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE

1. Evropska konvencija o nadzoru uslovno osuđenih ili uslovno oslobođenih lica (European Convention on the Supervison of Conditionally Sentenced or Conditionally Relesed offenders, Strazbourg, 30.11.1964 godine – stupila na snagu 22.08.1975. godine, ratifikovana 29.12.1994. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 30.03.1995);

2. Krivičnopravna konvencija protiv korupcije (Criminal Law Convention on Corruption, Strazbourg, 27.01.1999. godine, stupila na snagu 01.07.2002 g, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.07.2002 g; objava „Službeni glasnik BiH“ broj: 36/2001);

3.  Evropska konvencija o zabrani terorizma (European Convention on the Suppresion of Terrorism, Strazbourg, 27.01.1977. godine, stupila na snagu 04.08.1978 g, stupila na snagu u odnosu na BiH 04.01.2004 g; objava „Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori 12/2003);

4. Evropska konvencija o sprječavanju terorizma (European Convention on the Suppresion of Terrorism, Varšava 16.05.2005. godine, stupila na snagu 01.06.2007. godine; stupila na snagu u odnosu na BiH 01.05.2008. godine,  objava „Službeni glasnik BiH“ -Međunarodni ugovori broj: 14/2007);

5. Konvencija Vijeća Evrope o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih krivičnim djelom i finansiranjem terorizma (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on Financing of Terrorism, Varšava 16.05.2005. godine, stupila na snagu 01.05.2008. godine, u odnosu na BiH stupila na snagu 01.05.2008. godine, objava „Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori 14/2007);

6.  Evropska konvencija o međusobnoj pomoći u krivičnim stvarima (European Convention on Muttual Assistance in Criminal Matters, Strazbourg, 20.04.1959. godine, stupila na snagu 12.06.1962 g, stupila na snagu u odnosu na BiH 24.07.2005 g; objava „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 04/2005);

7. Drugi dodatni protokol uz EK o međusobnoj pomoći u krivičnim stvarima (Second Additional Protocol to the European Convention on Muttual Assistance in Criminal Matters, Strazbourg, 08.11.2001. godine, stupio na snagu 01.02.2004 , u odnosu na BiH stupio na snagu 01.03.2008. Objava o ratifikaciji „Službeni glasnik BiH“ Međunarodni ugovori  10/07);
 

8.  Evropska konvencija o ekstradiciji (Europen Convention on Extradition, Strazbourg, 13.12.1957. godine, stupila na snagu 18.04.1960. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 24.07.2005. godine; objava „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori 04/2005);

9.  Dodatni protokol uz EK o ekstradiciji (Additional Protocol of the European Convention on Extradition, Strazbourg 15.10.1975. godine, stupio na snagu 20.08.1979, stupio na snagu u odnosu na BiH 24.07.2005. godine; objava „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori 04/2005);

10. Drugi dodatni protokol uz EK o ekstradiciji (Seccond Additional Protocol of the European Convention on Extradition, Strazbourg 17.03.1978. godine, stupio na snagu 05.06.1983. godine, stupio na snagu u odnosu na BiH 24.07.2005. godine, objava « Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori 04/2005);

11. Evropska konvencija o transferu postupaka u krivičnim stvarima (European Convention on the Transfer of Procceding in Criminal Matters, Strazbourg, 15.05.1972. godine, stupila na snagu 30.03.1978. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 26.07.2005. godine, objava „Službeni glasnik BiH“ -  Međunarodni ugovori 04/2005);

12. Konvencija o transferu osuđenih lica (Convention on the transfer of Sentenced Persons, Strazbourg, 21.03.1983. godine, stupila na snagu 01.07.1985 g, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.08.2005 g; objava „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori broj: 03/2005);

13. Evropska konvencija o obeštećenju žrtava krivičnih djela nasilja (European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strazbourg, 24.11.1983. godine, stupila na snagu 01.02.1988. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.08.2005. godine, objava „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni  ugovori 04/2005);

 14.  Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih krivičnim djelom (Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from    Crime, Strazbourg, 08.11.1990. godine, stupila na snagu 01.09.1993. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.07.2004. godine, objava „Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori broj: 04/2006);

15. Konvencija o kibernetičkom kriminalu (Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001. godine, stupila na snagu 01.07.2004. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.09.2006 g; objava „Službeni glasnik BiH“–  Međunarodni ugovori broj: 06/2006);

16. Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, o inkriminiranju djela

rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računarskih sistema (Additional Protocol on the Convention on Cybercrime, Concerning the Criminalisation of Acts a Racist and Xenofobic Nature Commited through Computers Systems, Strazbourg, 28.01.2003. godine, stupio na snagu 01.03.2006 g, stupio na snagu u odnosu na BiH  01.09.2006. godine; objava „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 06/2006);

17.  Evropska konvencija o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (European Convention on the Non- Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes, Strazbourg, 25.01.1974. godine, objava „Službeni glasnik BiH“ broj: 8/08);

18. Konvencija Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Warsaw, 16.05.2005. godine, stupila na snagu 01.02.2008. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.05.2008. godine, objava „Službeni glasnik BiH“- Međunarodni ugovori broj: 14/2007);

19. Građanskopravna konvencija protiv korupcije (Civil Law Convention on Corruption, Strazbourg, 04.11.1999. godine, stupila na snagu 01.11.2003. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.11.2003. godine; objava „Službeni glasnik BiH“ broj: 36/2001);

20.  Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj (međuteritorijalnoj ) suradnji između      teritorijalnih zajednica ili vlasti (European Outline Convention on Transfrontier (Interterritorial ) Cooperation between Territorial Communities or Authorities, Madrid 21.05.1980 godine, stupila na snagu 22.12.1981 godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 29.06.2008, objava o ratifikaciji „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 02/2008);

21. Dopunski protokol uz Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj (međuteritorijalnoj) suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier (Interterritorial Co-operation between Territorial Communities or Authorities, Strazbourg, 09.11.1995. godine, stupio na snagu 01.12.1998. godine, stupio na snagu u odnosu na BiH 29.06.2008. godine, objava o ratifikaciji „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 02/2008);

22. Protokol broj 2. uz   Evropsku okvirnu konvenciju o prekograničnoj (međuteritorijalnoj) suradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti (Protocol No.2 to the European Outline Convention on Transfrontier (Interterritorial) Cooperation between Territorial Communities or Authorities, Strazbourg, 05.05.1998. godine, stupio na snagu 01.02.2001. godine, stupio na snagu u odnosu na BiH 29.06.2008. godine, objava o ratifikaciji „Službeni glasnik BiH“– Međunarodni ugovori broj: 02/2008);

23. Dodatni protokol na krivičnopravnu konvenciju Vijeća Evrope protiv korupcije (Additional Protocola to Criminal Law Convention of Council of Europe on Corruption, Strazbourg, 15.05.2003. godine. Stupio na snagu za BiH dana 01.01.2012. godine)

24. Evropska konvencija o obavještenjima o stranom pravu (ETS 62), sa Dodatim protokolom (ETS 97), stupili na snagu za Bosnu i Hercegovinu 18.08.2013. godine;

25. Evropski sporazum o dostavljanju molbi za pravnu pomoć (European Agreement on the Transmissionof Applications for Legal Aid, Strazbourg 27.01.1977. godine, tekst objavljen u „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 1/09; stupio na snagu u odnosu na BiH 31.05.2009. godine)

26. Treći dodatni protokol uz EK o ekstradiciji (Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition otvoren za potpisivanje  10.11.2010. godine, stupio na snagu 01.05.2012. godine, potpisan od strane BiH 24.03.2014. godine, ratifikovan 01.12.2014.godine stupio na snagu u odnosu na BiH 01.04.2015. godine.

KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA

1. Konvencija o krivičnim djelima i nekim drugim aktima izvršenim u  vazduhoplovima    (Convention relative aux infractions et a certains autres actes survenant a bord des aeronefs, Tokio, 14.09.1963. godine, stupila na snagu 04.12.1969. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ broj: 47/1970);

2. Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Hag, 16.12.1970. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ broj: 33/1972);

3. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju krivičnih djela protiv lica pod međunarodnom zaštitom , uključujući diplomatske agente (Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, Njujork,14.12.1973. godine, stupila na snagu 20.02.1977. godine,  BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 54/1976);

4. Konvencija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (United Nation Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psyhotropic Substances, Beč, 20.12.1988. godine, stupila na snagu 11.11.1990. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 14/1990);

5. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala         (Convention against Transnational Organized Crime, Palermo, 15.11.2000. godine,          stupila na snagu u međunarodnom i unutrašnjem smislu 29.09.2003 g, objava „Službeni glasnik BiH“ broj: 03/2002);

6. Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem         kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala          (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the           UN Convention against Transnational Organized Crime, stupio na snagu u           međunarodnom i unutrašnjem smislu 28.01.2004. godine, objava „Službeni glasnik           BiH“ broj: 03/2002);

7. Protokol o sprječavanju, zaustavljanju i kažnjavanju trgovine ljudima, naročito ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala           (Protocol to Prevent, Supper and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, stupio na snagu u međunarodnom i unutrašnjem smislu 25.12.2003. godine, objava „Službeni glasnik BiH“ broj: 03/2002);

8. Međunarodna konvencija o zabrani terorističkih bombaških napada (International Convention for the Suppresion of Terrorist bombings, New York, 15.12.1997. godine, stupila na snagu, BiH ratifikovala 30.04.2003. godine objava „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori 07/2003);

9. Konvencija Ujedinjenih Naroda protiv korupcije (Convention against Corruption, stupila na snagu 14.12.2005. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 26.10.2006. godine, objava „Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori 05/2006);   

10. Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija (Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Njujork, 13.02.1946. godine, stupila na snagu 14.12.1946. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ broj: 20/1950);

  

11. Bečka konvencija o ugovornom pravu (Vienna Convention on the Law of Treaties, Beč, 23.05.1969. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 30/1972);

12. Bečka konvencija o sukcesiji država u odnosu na ugovore (Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties, Beč, 23.08.1978. godine, stupila na snagu 06.11.1996. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 01/1980);

13. Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu (Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, Njujork, 20.06.1956. godine, stupila na snagu 25.05.1957. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 02/1960);

14. Konvencija o privilegijama i imunitetima specijalizovanih ustanova (Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, Njujork, 21.11.1947. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni vijesnik Prezidijuma NS FNRJ“ broj: 25/1951);

15. Protokol o arbitražnim kaluzulama (Protocol on Arbitration Clauses, Ženeva, 24.09.1923. godine, stupio na snagu 28.07.1924. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ broj: 04/1959);

16. Konvencija o izvršenju inostranih arbitražnih odluka (Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards, Ženeva, 26.09.1927. godine, stupila na snagu 25.07.1929. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen-„Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 04/1959);

17. Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awars, Njujork, 10.06.1958. godine, stupila na snagu 07.06.1959. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen – „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 11/1981).
NAPOMENA: Prema članu 7.stav 2. Konvencije o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka iz 1958 g, ( Njujorška konvencija ), Protokol o arbitražnim klauzulama iz 1923 g. i Konvencija o izvršenju inostranih arbitražnih odluka iz 1927 g, prestaju da proizvode pravno dejstvo između država ugovornica od dana kada i u kojoj mjeri one postanu obavezne po Njujorškoj konvenciji.

18. Evropska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži, sa Finalnim aktom (European Convention on International Commercial Arnitral, Ženeva, 21.04.1961. godine, stupila na snagu 07.01.1964. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 12/1963);

19. Konvencija o pristanku na brak, o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o      registrovanju brakova (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age For Marriage and Registration of Marriages , Njujork, 10.12.1962. godine, stupila na snagu 09.12.1964. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ Dodatak broj:      13/1964);

20. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, sa dodatnim protokolom (Vienna Convention on Diplomatic Relations, Beč, 19.04.1961. godine, stupila na snagu 24.04.1961. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ Dodatak broj: 02/1964);

21. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Vienna Convention on Consular Relations, Beč, 24.04.1963. godine, stupila na snagu 19.03.1967. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen Službeni list SFRJ“ Dodatak broj: 05/1966);

 22. Konvencija o specijalnim misijama, sa Fakultativnim protokolom (Convention on Special Missions, Njujork 08.12.1969. godine, stupila na snagu 21.06.1975. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 19/1975);

KONVENCIJE HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

1. Konvencija o zakonu koji se primjenjuje na saobraćajne nezgode (Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, Hag, 04.05.1971. godine, stupila snagu 03.06.1975. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 26/1976);

2. Konvencija o međunarodnom pristupu sudovima (Convention on International Access to Justice, Hag, 25.10.1980. godine, stupila na snagu 01.03.1988. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 04/1988);

3. Statut Haške konferencije međunarodnog privatnog prava (Statut of the Hague Conference on Private International Law- 31.10.1951. godine, stupo na snagu 15.07.1955. godine, stupio na snagu u odnosu na BiH 07.06.2001. godine);

4. Konvencija o građanskom sudskom postupku (Convention on Civil Court Procedure, Hag, 17.07.1905. godine, Konvencija važi u odnosima BiH i članica Konvencije koje nisu članice kasnijih Haških konvencija o građanskom postupku; BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službene novine Kraljevine Jugoslavije“ broj: 100/1930);

 5. Konvencija o građanskom postupku (Convention on Civil Procedure, Hag, 01.03.1954. godine, stupila na snagu 12.04.1957. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 06/62);

6. Konvencija o sukobima zakona u pogledu oblika testamentarnih odredaba (Convention on the Conflicts of Laws relating to the Form of Testamentary Dispositions, Hag, 05.10.1961. godine, stupila na snagu 05.01.1964. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 10/1962);

7. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Convention Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Document, Hag, 05.10.1961. godine, 24.01.1965. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list FNRJ“ Dodatak broj: 10/1962);

8. Konvencija o međunarodnom pristupu sudovima (Convention on International Access to Justice, Hag, 25.10.1980. godine, stupila na snagu 01.03.1988. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ Međunarodni ugovori broj: 04/1988);

9. Konvencija o civilnim aspektima međunarodne otmice djece (Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction, Hag, 25.10.1980.godine, stupila na snagu 01.12.1983.godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ Međunarodni ugovori broj: 07/1991);

10. Konvencija o dostavljanju u inostranstvu akata u građanskim i trgovinskim stvarima (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters , Hag, 15.11.1965. godine, stupila na snagu 10.02.1969. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 01.02.2009, odluka Predsjdništva BiH o ratifikaciji objavljena u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 12/08);

11. Konvencija o pribavljanju u inostranstvu dokaza u građanskim i trgovinskim stvarima (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, Hag, 18.03.1970. godine, stupila na snagu 07.10.1972. godine, stupila na snagu u odnosu na BiH 15.08.2008, odluka Predsjdništva BiH o ratifikaciji objavljena u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 12/08);

OSTALE MULTILATERALNE KONVENCIJE

1. Konvencija o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inostranstvu (Convention relative a la delivrance de certains extrais d actes de l etat civil destines a l etranger, Pariz, 27.09.1956. godine, stupila na snagu 15.03.1958. godine, BiH članica  temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ Dodatak broj: 09/1967);

2. Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika (Convention relative a la delivrance d extraits plurilingues d actes de l etat civil,Beč,  08.09.1976. godine, BiH članica temeljem sukcesije; tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 8/1991);

Na osnovu člana 14. ova konvencija stavlja van snage Konvenciju o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inostranstvu od 27.09.1956 godine, između država u odnosu na koje je ova konvencija stupila na snagu.

3. Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta (Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will, Vašington, 26.10.1973. godine, stupila na snagu 09.02.1978. godine, BiH članica temeljem sukcesije, tekst objavljen „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 03/1978);

4. Sporazum o povlasticama i imunitetima međunarodnog krivičnog suda (Privilegies and Imunities of International Court of Justice, objavljen u „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 10/11; stupio na snagu 22.07.2004; stupio na snagu u odnosu na BiH 23.02.2012. godine);

5. Sporazum o formiranju i statutu Organizacije za Evropsko javno pravo (Agreement for the Establishment and Statute of the European Public Law Organization; objavljen u „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 2/12, stupio na snagu u odnosu na BiH 3.04.2012. godine).